Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


Члан 1.

У Закону о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10), (у даљем тексту: Закон) у члану 1. ријечи: „и дјелокруг инспекција“ замјењују се ријечима: „инспекцијских органа“.

Члан 2.

У члану 2. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Инспекцијски систем Републике Српске, у смислу овог закона, чине Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат) и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у административним службама јединица локалне самоуправе.“

Став 2. брише се.

Члан 3.

У члану 3. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Послове инспекцијског надзора, као повјерене послове, на територији јединице локалне самоуправе врше инспектори у јединицама локалне самоуправе у звањима: инспектор за храну, тржишни инспектор, пољопривредни инспектор, ветеринарски инспектор, водни инспектор, саобраћајни инспектор, урбанистичко-грађевински инспектор, еколошки инспектор, здравствени инспектор, инспектор рада.“

Члан 4.

Члан 6. мијења се и гласи:

„(1) Инспекторат је самостална републичка управа која врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове који се односе на извршавање закона и других прописа.

(2) Сједиште Инспектората је у Бањој Луци.

(3) Инспекторат се организује у сједишту, подручним одјељењима, одсјецима и другим организационим јединицама утврђеним актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Инспекторату.

(4) Инспекторатом руководи директор, у складу са чл. 86. и 87. Закона о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09 и 74/10).

(5) Инспекторат обавља инспекцијске послове посредством републичких инспектора.

(6) Унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у Инспекторату правилником прописује директор, на који сагласност даје Влада.“

Члан 5.

Послије члана 7. додаје се нови члан 7а. који гласи:


„Члан 7а.

(1) Координацију активности и процеса између надлежних представника пословне заједнице у Републици Српској, репрезентативног већинског синдиката, јединица локалне самоуправе и представника Владе о питањима од значаја за примјену закона и транспарентност у вршењу инспекцијског надзора врши Одбор за инспекцијска питања (у даљем тексту: Одбор).

(2) Одбор именује Влада, а чланови Одбора су:

а) један представник репрезентативног већинског удружења послодаваца у Републици Српској,
б) један представник репрезентативног већинског синдиката у Републици Српској,
в) један представник општина и градова и
г) два представника Владе који су професионална лица из области инспекцијског система Републике Српске.

(3) Одбор, као савјетодавно тијело, разматра питања од значаја за примјену закона, транспарентност рада инспекцијских органа и даје савјетодавна мишљења и приједлоге за рјешавање питања из става 1. овог члана.

(4) Рад чланова Одбора је добровољан и не плаћа се.

(5) Мандат чланова Одбора је двије године, а услови, начин и поступак рада и друга питања која су значајна за рад Одбора прописују се пословником о раду који доноси Одбор.“

Члан 6.

У члану 8. ријечи: „инспекцијама Инспектората“ замјењују се ријечју: „Инспекторатом“.

Члан 7.

У члану 12. у ставу 2. ријечи: „путем главног републичког инспектора за поједину инспекцију“ бришу се.

Члан 8.

Послије члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи:


„Члан 14а.

(1) Када је у поступку инспекцијског надзора неопходно ући у стан или другу просторију, а оправдано се сумња да би се претресом стана или друге просторије могли наћи предмети или други трагови који би могли да буду од кључне важности за поступак, инспектор као овлашћени орган примјењује одредбе Закона о кривичном поступку, тако да надлежном суду подноси захтјев за издавање наредбе за претресање стана, просторија и лица.

(2) Докази прибављени предузимањем радњи доказивања из става 1. овог члана користе се искључиво у поступку инспекцијског надзора, односно у прекршајном поступку.“

Члан 9.

Наслов главе: „III – НАДЛЕЖНОСТ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА ИНСПЕКЦИЈА“ мијења се и гласи: „III – НАДЛЕЖНОСТ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА“.

Члан 10.

Члан 16. мијења се и гласи:

„У оквиру своје надлежности инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа којима се уређују општи услови обављања дјелатности (регистрација, одобрење за рад, рјешење, сагласности, друго одобрење надлежних институција, предмет пословања, сједиште и назив) врше инспектори предвиђени овим законом.“

Члан 11.

Члан 17. мијења се и гласи:

„Инспектор за храну обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем надзору, надзор над санитарно-хигијенским стањем објеката у којима се врши призводња и промет хране и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 12.

Члан 18. мијења се и гласи:

„Тржишни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и безбједност непрехрамбених производа и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 13.

Члан 19. мијења се и гласи:

„(1) Фитосанитарни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на фитосанитарну област (заштита здравља биља, средства за заштиту биља, сјеме и садни материјал, ђубрива и оплемењивачи земљишта) и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

(2) Пољопривредни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 14.

Члан 20. мијења се и гласи:

„Шумарски инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на шуме и шумарство, ловство, националне паркове, репродуктивни материјал шумског дрвећа и грмља и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 15.

Члан 21. мијења се и гласи:

„Ветеринарски инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 16.

Члан 22. мијења се и гласи:

„Водни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на воде у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 17.

Члан 23. мијења се и гласи:

„Технички инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа за области енергетика, енергенти, опрема под притиском, рударство и геологија и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 18.

Члан 24. мијења се и гласи:

„Саобраћајни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед возила, жељезнице и жељезнички саобраћај, водни саобраћај, поштански саобраћај, телекомуникације и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 19.

Члан 25. мијења се и гласи:

„(1) Урбанистичко-грађевински инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

(2) Еколошки инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на заштиту животне средине, екологије, управљања отпадом и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 20.

Члан 26. мијења се и гласи:

„Инспектор рада обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на запошљавање, рад и радне односе, безбједност и здравље на раду и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 21.

Члан 27. мијења се и гласи:

„Здравствени инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на обављање здравствене дјелатности, лијекове и медицинска средства, љековите воде, воде за санитарно-рекреативне потребе, предмете опште употребе, надзор над санитарно-хигијенским условима објеката, нејонизујуће зрачење, хемикалије и биоциде, социјалну, породичну и дјечју заштиту и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 22.

Члан 28. мијења се и гласи:

„Просвјетни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на предшколско, основно, средње, високо образовање и образовање одраслих, ученички и студентски стандард, културу и дјелатности из области културе, спорт, и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 23.

Члан 29. мијења се и гласи:

„Инспектор за заштиту од пожара обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на заштиту од пожара, експлозивне материје, запаљиве течности и гасове, као и остале опасне материје и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“

Члан 24.

Члан 30. брише се.

Члан 25.

У члану 31. у ставу 1. послије ријечи: „области“ додаје се запета и ријечи: „уколико испуњава услове у погледу стручне спреме прописане за обављање послова инспектора у тој инспекцијској области“.

Став 2. мијења се и гласи:

„(2) Овлашћење из става 1. овог члана даје директор за инспекторе Инспектората, односно градоначелник/начелник јединице локалне самоуправе за инспекторе који послове инспекцијског надзора обављају на нивоу јединице локалне самоуправе, на основу потребе за извршавањем инспекцијског надзора из друге инспекцијске области, а на основу претходне сагласности Инспектората.“

Члан 26.

Члан 33. мијења се и гласи:

„(1) Послове инспектора може обављати лице које поред општих и посебних услова неопходних за запошљавање у републичком органу управе на радном мјесту државног службеника има високу стручну спрему, односно лице које је завршило први циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, или први и други циклус који се у збиру вреднују са најмање 300 ЕСТS бодова, или интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 ЕСТS бодова, и има најмање три године радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме.

(2) Послове главног републичког инспектора може оба­вљати лице које уз опште и посебне услове прописане за обављање послова инспектора, има најмање двије године радног искуства на пословима инспектора у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме.

(3) Послове помоћника директора за инспекцијске послове може обављати лице које уз опште и посебне услове прописане за обављање послова инспектора, има пет година радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме.

(4) Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Инспекторату утврђује се одговарајући смјер и степен стручне спреме за одређено инспекцијско звање, односно одређену област надзора.

(5) На радноправни статус инспектора Инспектората, на питања која нису регулисана овим законом, примјењиваће се одредбе Закона о државним службеницима, док ће се на радноправни статус инспектора који послове инспекцијског надзора обављају на нивоу јединица локалне самоуправе примјењивати прописи коjима се регулише радноправни статус службеника јединица локалне самоуправе.“

Члан 27.

У члану 36. ријечи: „на казну затвора“ бришу се.

Члан 28.

У глави „V – Поступак инспекцијског надзора“, послије пододјељка „1.1. Овлашћења и обавезе инспектора“ додаје се нови члан 39а. који гласи:


„Члан 39а.

(1) Поступак инспекцијског надзора инспектор покреће и води по службеној дужности.

(2) Инспектор је дужан да узме у поступак представке грађана, предузетника, јавних предузећа, установа, агенција, удружења и других правних лица, које се односе на повреду прописа из његове надлежности, изврши инспекцијски надзор и о утврђеном чињеничном стању и предузетим мјерама писано обавијести подносиоца представке у року од 30 дана од дана пријема представке.“

Члан 29.

У члану 41. у тачки в) послије ријечи: „регистре“ и запете додају се ријечи: „програме, податке“ и запета.

У тачки ђ) прије ријечи: „налаже“ додају се ријечи: „предузима или“.

У тачки е) ријечи: „или трајно“ бришу се.

Члан 30.

Послије члана 48. додаје се нови члан 48а. који гласи:


„Члан 48а.

(1) Инспекцијски преглед може бити редовни, ванредни и контролни преглед.

(2) Редовни инспекцијски преглед врши се у складу са периодичним програмом рада Инспектората.

(3) Ванредни инспекцијски преглед врши се када дође до промјена околности у односу на периодични план рада, а реализује се уколико то затражи орган који је надлежан за вршење надзора над радом Инспектората или ресорно министарство, односно по основу иницијатива других органа, правних или физичких лица.

(4) Контролни инспекцијски преглед врши се ради утврђивања извршења мјера које су наложене контролисаном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског прегледа.“

Члан 31.

У члану 52. став 3. мијења се и гласи:

„(3) Записник о инспекцијском прегледу садржи:

а) чињенично стање, опис незаконитости, неправилности и недостатака у раду, уколико су утврђене,
б) мјере и начин отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, уколико је мјера овим или посебним законом прописана и
в) обавезу субјекта надзора да обавијести инспектора о отклоњеним незаконитостима, неправилностима и недостацима и рок за достављање извјештаја.“

Члан 32.

Члан 54. мијења се и гласи:

„Инспектор у вршењу инспекцијског прегледа, у циљу спречавања наступања штетних посљедица због незаконитости, неправилности и недостатака у спровођењу закона и других прописа чије извршење надзире, може предузимати и одговарајуће превентивне мјере, као што су упозорење субјекта надзора на обавезе из прописа, указивање на могуће штетне посљедице, предлагање мјера за отклањање њихових узрока и слично, што се констатује у записнику о извршеном инспекцијском прегледу.“

Члан 33.

Члан 57. мијења се и гласи:

„(1) Ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да је повријеђен пропис, рјешењем ће наложити отклањање незаконитости, неправилности и недостатака ако то већ није учинио записником или ако контролисани субјекат у остављеном року није отклонио записником утврђене незаконитости, неправилности и недостатке и одредиће рок за њихово извршење.

(2) Рјешењем из става 1. овог члана може се, зависно од предмета и природе утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду:

а) наложити доношење, стављање ван снаге или одгађање извршења одговарајућег акта и предузимање других одговарајућих управних мјера предвиђених посебним прописом потребних ради отклањања незаконитости, неправилности и недостатака у раду,
б) забранити контролисаном субјекту обављање дјелатности, одређено понашање, поступање или предузимање радњи које су у супротности са законом или другим прописом, до отклањања незаконитости, неправилности и недостатака,
в) наредити контролисаном субјекту отклањање незаконитости, неправилности и недостатака одређујући начин и рок за њихово отклањање и
г) предузети и друге мјере и радње предвиђене посебним прописом.

(3) Инспектор је овлашћен да у поступку инспекцијског надзора поред налагања мјера за које је овлашћен посебним прописом, наложи и неку од мјера утврђених у ставу 2. овог члана.

(4) Ако инспектор контролисаном субјекту забрањује обављање дјелатности, а он дјелатност обавља у више организационих јединица (погона, фабрика, продавница, издвојених пословних мјеста, радилишта и слично) забрана обављања дјелатности ће се односити на пословни простор, односно просторију гдје је учињена повреда прописа, ако посебним законом није другачије прописано.“

Члан 34.

Члан 61. мијења се и гласи:

„(1) Управне мјере из члана 57. Закона инспектор обавезно изриче записником о извршеном инспекцијском прегледу у случајевима када:

а) утврди да субјект надзора не посједује одобрење за рад или није регистрован за обављање дјелатности,
б) оцијени да се на тај начин отклања непосредна опасност по живот и здравље људи, имовину веће вриједности или
в) је у питању заштита другог важног јавног интереса.

(2) Забрана из става 1. овог члана обиљежава се истовремено са њеним изрицањем.

(3) У случају из става 1. овог члана, инспектор је дужан да у року од три дана од дана извршеног прегледа донесе рјешење у писаној форми.“

Члан 35.

У члану 65. у ставу 2. ријечи: „инспектора ће покренути“ замјењују се ријечима: „инспектор покреће“.

Члан 36.

У члану 75. у ставу 2. тачка б) мијења се и гласи:

„б) произвођач или увозник у случају потребе да се анализом провјере информације о исправности производа која је утврђена ван Републике Српске, без обзира на резултат анализе, а уколико произвођач, односно увозник нису на подручју Републике Српске, трошкове сноси субјекат контроле и“.

Члан 37.

Члан 81. мијења се и гласи:

„(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако не поступи, односно не поступа по рјешењу инспектора (члан 64).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, одговорно лице у правном лицу, односно одговорно лице у државном органу, организацији и органу јединице локалне самоуправе новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ.“

Члан 38.

Послије члана 81. додаје се нови члан 81а. који гласи:


„Члан 81а.

(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:

а) не омогући несметано присуство овлашћеном представнику синдиката приликом вршења инспекцијског прегледа (члан 43а),
б) инспектору не дозволи или не омогући вршење инспекцијског прегледа или не пружи обавјештења и не стави на увид исправе, односно податке који су потребни за вршење прегледа, не обезбиједи услове неопходне за несметан рад и утврђивање чињеничног стања (члан 44),
в) не поступи по налогу инспектора који је дат током вршења инспекцијског прегледа (члан 45),
г) онемогући вршење инспекцијског прегледа, тако да и упркос достављеном позиву не присуствује вршењу инспекцијског прегледа или не обезбиједи присуство другог лица у инспекцијском прегледу (члан 49),
д) не поступи по налогу инспектора да у року који му инспектор одреди, не припреми или достави тачне и потпуне податке, обавјештења и друге материјале који су потребни за обављање инспекцијског надзора (члан 51),
ђ) у остављеном року не отклони утврђене незаконитости, неправилности и недостатке у раду, чије је отклањање инспектор наложио у записнику (члан 52. став 3. тачка б) и
е) у остављеном року не обавијести инспектора о отклоњеним незаконитостима, неправилностима и недостацима (члан 52. став 3. тачка в).

(2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, одговорно лице у правном лицу, односно одговорно лице у државном органу, организацији и органу јединице локалне самоуправе новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ.

(4) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се физичко лице које не дозволи вршење инспекцијског прегледа када постоји основана сумња да се у његовим објектима или просторијама обавља дјелатност или се налазе предмети који су у вези са инспекцијским прегледом (члан 47. став 1).

(5) Новчаном казном од 50 КМ до 200 КМ казниће се физичко лице које на захтјев инспектора не стави на увид исправе којима се може утврдити његов идентитет (лична карта, пасош и слично), (члан 47. став 3).“

Члан 39.

У члану 82. у ставу 1. ријеч „остављеном“ замјењује се ријечју „прописаном“.

Члан 40.

Члан 86. мијења се и гласи:

„У јединицама локалне самоуправе послове инспектора за храну, здравственог инспектора и урбанистичко-грађевинског инспектора до 31. децембра 2013. године може обављати лице које има вишу стручну спрему (инспектор за храну и здравствени инспектор – вишу медицинску школу санитарног смјера, односно урбанистичко-грађевински инспектор – вишу грађевинску школу) и испуњава друге и опште и посебне услове.“

Члан 41.

Послије члана 87. додаје се нови члан 87а. који гласи:


„Члан 87а.

Ако је посебним материјалним прописом одређено да инспекцијски надзор врше инспектори у другачијем инспекцијском звању, инспекцијски надзор ће до усклађивања материјалних прописа са овим законом вршити инспектори Инспектората и инспектори у јединицама локалне самоуправе у складу са звањима прописаним овим законом.“

Члан 42.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1660/12
Датум: 7. новембар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/12