Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti naziva Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ZAŠTITI NAZIVA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o zaštiti naziva Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08) u članu 5. u stavu 1. poslije tačke b) dodaje se nova tačka ba) koja glasi:

„ba) naziv koji se predlaže,“.

Član 2.

U članu 8. poslije stava 1. dodaje se novi stav 1a. koji glasi:

„(1a) Postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu naziva Republike vodi se po odredbama ovog zakona i Zakona o opštem upravnom postupku.“

Stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upotrebu naziva Republike nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.“

Član 3.

U članu 10. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.“

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1659/12
Datum: 7. novembar 2012. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/12