Закон о измјенама и допунама Закона о адвокатури Републике Српске (2008)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 30/07) у члану 13. у ставу 1. у тачки 5. и у осталом тексту Закона ријеч: „суд“ замјењује се ријечју: „судија“ у одговарајућем падежу.

У истом члану у ставу 2. послије ријечи: „године“ додају се ријечи: „с тим да исто лице може бити бирано поново“, а став 3. брише се.

Члан 2.

У члану 14. став 2. мијења се и гласи:

„Делегате за Скупштину Адвокатске коморе бирају зборови адвоката Адвокатске коморе, тако да се на сваких десет адвоката Збора бира један делегат. Поред тога, Организација стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника бира по једног свог делегата у Скупштину Адвокатске коморе.“

Члан 3.

У члану 18. у ставу 1. у тачки 9. тачка се замјењује запетом и додаје везник: „и“.

Послије тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи:

„10) одлучује по жалбама на одлуке Дисциплинског судије Адвокатске коморе“.

Члан 4.

У члану 19. став 2. мијења се и гласи:

„Предсједници зборова адвоката су на основу својих функција чланови Извршног одбора.“

У истом члану у ставу 3. ријечи: „из реда чланова Скупштине“ бришу се.

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Предсједник Адвокатске коморе учествује у раду Извршног одбора Адвокатске коморе без права одлучивања.“

Члан 5.

У члану 20. став 4. брише се.

Члан 6.

У члану 24. у тачки 3. и чл. 28. и 36. послије ријечи: „адвоката“ ставља се запета и додају ријечи: „стручни сарадник за правне послове“, у одговарајућем падежу.

Члан 7.

У члану 26. у тачки 7. испред ријечи: „организација“ додаје се ријеч: „територијална“.

Члан 8.

У члану 42. послије ријечи: „адвокату“ ставља се запета и додају ријечи: „стручном сараднику за правне послове“.

Члан 9.

У члану 53. став 4. мијења се и гласи:

„Извршење дјелатности у адвокатском друштву може се повјерити само адвокатима који су чланови друштва, који су у радном односу у адвокатском друштву, стручним сарадницима за правне послове или адвокатским приправницима у друштву.“

Члан 10.

У члану 60. у ставу 1. послије ријечи: „обављати“ додаје се ријеч: „стручне“ и ставља запета.

Члан 11.

Послије члана 60. додају се нови чл. 60а., 60б., 60в., 60г., 60д., 60ђ. и 60е. који гласе:

„Члан 60а.

Адвокати, заједничке адвокатске канцеларије и адвокатска друштва могу имати стручне сараднике у складу са потребама и општим актом којим уређују унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста.

Члан 60б.

Стручни сарадник за правне послове је лице које са адвокатом, заједничком адвокатском канцеларијом и адвокатским друштвом први пут заснива радни однос послије положеног правосудног испита, а ради додатног стручног оспособљавања за самостално извршавање дјелатности адвоката или одговарајућег посла у правосуђу.

Члан 60в.

Статус стручног сарадника за правне послове стиче се уписом у Именик стручних сарадника запослених код адвоката, у заједничким адвокатским канцеларијама и адвокатским друштвима Адвокатске коморе и може трајати до двије године.

Члан 60г.

Право на упис у Именик стручних сарадника запослених код адвоката, у заједничким адвокатским канцеларијама и адвокатским друштвима Адвокатске коморе има подносилац захтјева који испуњава услове из члана 32. тч. 1, 2, 3, 5, 6. и 7. и члана 62. став 2. тачка 3. Закона.

Мишљење о испуњености услова да раније понашање и извршавање дјелатности указују на то да ће лице савјесно обављати послове стручног сарадника за правне послове даје територијално надлежни Збор адвоката за адвоката, заједничку адвокатску канцеларију и адвокатско друштво са којим би се засновао радни однос.

Стручни сарадник за правне послове брише се из Именика стручних сарадника на начин прописан чланом 69. Закона.

Члан 60д.

Одлуку о упису у Именик стручних сарадника запослених код адвоката, у заједничким адвокатским канцеларијама и адвокатским друштвима Адвокатске коморе доноси Извршни одбор Адвокатске коморе у року од 60 дана од дана подношења захтјева.

Против одлуке из става 1. овог члана жалба није дозвољена али се може покренути управни спор.

Члан 60ђ.

Стручном сараднику за правне послове издаје се легитимација стручног сарадника на основу података садржаних у Именику стручних сарадника запослених код адвоката, у заједничким адвокатским канцеларијама и адвокатским друштвима Адвокатске коморе, који води Секретаријат Адвокатске коморе из члана 60б.

Члан 60е.

Стручни сарадник за правне послове може извршавати све радње у поступцима пред судом првог степена и органима управе који одлучују у првом степену на основу изричите сагласности странке – властодавца коју заступа адвокат, заједничка адвокатска канцеларија или адвокатско друштво са којим је стручни сарадник за правне послове засновао радни однос.“

Члан 12.

У члану 67. ријечи: „двије године послије положеног правосудног испита“ замјењују се ријечима: „док не положи правосудни испит, али не дуже од четири године“.

Члан 13.

У члану 72. у ставу 1. послије ријечи: „адвоката“ ставља се запета и додају ријечи: „стручног сарадника за правне послове“, а ријечи: „Извршни одбор“ замјењују се ријечима: „Дисциплински судија Адвокатске коморе“.

У истом члану у ставу 3. у тачки 2. послије ријечи: „дужности“ додају се ријечи: „и ако је привремену забрану предложио Дисциплински тужилац Адвокатске коморе“.

Члан 14.

Назив поглавља VIII „ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА“ мијења се и гласи: „ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ АДВОКАТА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА“.

Члан 15.

У члану 78. у ставу 1. ријеч: „као“ замјењује се ријечима: „стручни сарадници за правне послове“.

Члан 16.

У члану 79. у ст. 1, 7. и 8. послије ријечи: „адвоката“ ставља се запета и додају ријечи: „стручни сарадник за правне послове“ у одговарајућем падежу, а у ставу 10. у тачки 6. послије ријечи: „адвокатску дјелатност“ ставља се запета и додају ријечи: „дјелатност стручног сарадника за правне послове“.

Став 2. мијења се и гласи:

„Статутом и Правилником о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника, Адвокатске коморе, уређује се начин вођења дисциплинског поступка.“

Члан 17.

У члану 80. став 1. тачка 1. послије ријечи: „адвоката“ ставља се запета и додају ријечи: „стручног сарадника за правне послове“.

Члан 18.

У члану 81. у ставу 1. послије ријечи: „адвоката“ ставља се запета и додају ријечи: „стручног сарадника за правне послове“, а у тачки 2. подтачка ц) послије ријечи: „Именика адвоката“ ставља се запета и додају ријечи: „Именика стручних сарадника за правне послове.“

Члан 19.

У члану 83. у ставу 1. послије ријечи: „друштву“ ријеч: „као“ замјењује се ријечима: „стручних сарадника за правне послове“.

Члан 20.

У члану 88. став 1. мијења се и гласи:

„У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, Адвокатска комора ће своје опште акте ускладити са одредбама овог закона.“

Члан 21.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-884/08
Датум: 04. јуни 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 59/08