Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi Republike Srpske (2008)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 30/07) u članu 13. u stavu 1. u tački 5. i u ostalom tekstu Zakona riječ: „sud“ zamjenjuje se riječju: „sudija“ u odgovarajućem padežu.

U istom članu u stavu 2. poslije riječi: „godine“ dodaju se riječi: „s tim da isto lice može biti birano ponovo“, a stav 3. briše se.

Član 2.

U članu 14. stav 2. mijenja se i glasi:

„Delegate za Skupštinu Advokatske komore biraju zborovi advokata Advokatske komore, tako da se na svakih deset advokata Zbora bira jedan delegat. Pored toga, Organizacija stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika bira po jednog svog delegata u Skupštinu Advokatske komore.“

Član 3.

U članu 18. u stavu 1. u tački 9. tačka se zamjenjuje zapetom i dodaje veznik: „i“.

Poslije tačke 9. dodaje se nova tačka 10. koja glasi:

„10) odlučuje po žalbama na odluke Disciplinskog sudije Advokatske komore“.

Član 4.

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

„Predsjednici zborova advokata su na osnovu svojih funkcija članovi Izvršnog odbora.“

U istom članu u stavu 3. riječi: „iz reda članova Skupštine“ brišu se.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Predsjednik Advokatske komore učestvuje u radu Izvršnog odbora Advokatske komore bez prava odlučivanja.“

Član 5.

U članu 20. stav 4. briše se.

Član 6.

U članu 24. u tački 3. i čl. 28. i 36. poslije riječi: „advokata“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „stručni saradnik za pravne poslove“, u odgovarajućem padežu.

Član 7.

U članu 26. u tački 7. ispred riječi: „organizacija“ dodaje se riječ: „teritorijalna“.

Član 8.

U članu 42. poslije riječi: „advokatu“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „stručnom saradniku za pravne poslove“.

Član 9.

U članu 53. stav 4. mijenja se i glasi:

„Izvršenje djelatnosti u advokatskom društvu može se povjeriti samo advokatima koji su članovi društva, koji su u radnom odnosu u advokatskom društvu, stručnim saradnicima za pravne poslove ili advokatskim pripravnicima u društvu.“

Član 10.

U članu 60. u stavu 1. poslije riječi: „obavljati“ dodaje se riječ: „stručne“ i stavlja zapeta.

Član 11.

Poslije člana 60. dodaju se novi čl. 60a., 60b., 60v., 60g., 60d., 60đ. i 60e. koji glase:

„Član 60a.

Advokati, zajedničke advokatske kancelarije i advokatska društva mogu imati stručne saradnike u skladu sa potrebama i opštim aktom kojim uređuju unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta.

Član 60b.

Stručni saradnik za pravne poslove je lice koje sa advokatom, zajedničkom advokatskom kancelarijom i advokatskim društvom prvi put zasniva radni odnos poslije položenog pravosudnog ispita, a radi dodatnog stručnog osposobljavanja za samostalno izvršavanje djelatnosti advokata ili odgovarajućeg posla u pravosuđu.

Član 60v.

Status stručnog saradnika za pravne poslove stiče se upisom u Imenik stručnih saradnika zaposlenih kod advokata, u zajedničkim advokatskim kancelarijama i advokatskim društvima Advokatske komore i može trajati do dvije godine.

Član 60g.

Pravo na upis u Imenik stručnih saradnika zaposlenih kod advokata, u zajedničkim advokatskim kancelarijama i advokatskim društvima Advokatske komore ima podnosilac zahtjeva koji ispunjava uslove iz člana 32. tč. 1, 2, 3, 5, 6. i 7. i člana 62. stav 2. tačka 3. Zakona.

Mišljenje o ispunjenosti uslova da ranije ponašanje i izvršavanje djelatnosti ukazuju na to da će lice savjesno obavljati poslove stručnog saradnika za pravne poslove daje teritorijalno nadležni Zbor advokata za advokata, zajedničku advokatsku kancelariju i advokatsko društvo sa kojim bi se zasnovao radni odnos.

Stručni saradnik za pravne poslove briše se iz Imenika stručnih saradnika na način propisan članom 69. Zakona.

Član 60d.

Odluku o upisu u Imenik stručnih saradnika zaposlenih kod advokata, u zajedničkim advokatskim kancelarijama i advokatskim društvima Advokatske komore donosi Izvršni odbor Advokatske komore u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Protiv odluke iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena ali se može pokrenuti upravni spor.

Član 60đ.

Stručnom saradniku za pravne poslove izdaje se legitimacija stručnog saradnika na osnovu podataka sadržanih u Imeniku stručnih saradnika zaposlenih kod advokata, u zajedničkim advokatskim kancelarijama i advokatskim društvima Advokatske komore, koji vodi Sekretarijat Advokatske komore iz člana 60b.

Član 60e.

Stručni saradnik za pravne poslove može izvršavati sve radnje u postupcima pred sudom prvog stepena i organima uprave koji odlučuju u prvom stepenu na osnovu izričite saglasnosti stranke – vlastodavca koju zastupa advokat, zajednička advokatska kancelarija ili advokatsko društvo sa kojim je stručni saradnik za pravne poslove zasnovao radni odnos.“

Član 12.

U članu 67. riječi: „dvije godine poslije položenog pravosudnog ispita“ zamjenjuju se riječima: „dok ne položi pravosudni ispit, ali ne duže od četiri godine“.

Član 13.

U članu 72. u stavu 1. poslije riječi: „advokata“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „stručnog saradnika za pravne poslove“, a riječi: „Izvršni odbor“ zamjenjuju se riječima: „Disciplinski sudija Advokatske komore“.

U istom članu u stavu 3. u tački 2. poslije riječi: „dužnosti“ dodaju se riječi: „i ako je privremenu zabranu predložio Disciplinski tužilac Advokatske komore“.

Član 14.

Naziv poglavlja VIII „DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ADVOKATA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA“ mijenja se i glasi: „DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ADVOKATA, STRUČNIH SARADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA“.

Član 15.

U članu 78. u stavu 1. riječ: „kao“ zamjenjuje se riječima: „stručni saradnici za pravne poslove“.

Član 16.

U članu 79. u st. 1, 7. i 8. poslije riječi: „advokata“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „stručni saradnik za pravne poslove“ u odgovarajućem padežu, a u stavu 10. u tački 6. poslije riječi: „advokatsku djelatnost“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „djelatnost stručnog saradnika za pravne poslove“.

Stav 2. mijenja se i glasi:

„Statutom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, Advokatske komore, uređuje se način vođenja disciplinskog postupka.“

Član 17.

U članu 80. stav 1. tačka 1. poslije riječi: „advokata“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „stručnog saradnika za pravne poslove“.

Član 18.

U članu 81. u stavu 1. poslije riječi: „advokata“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „stručnog saradnika za pravne poslove“, a u tački 2. podtačka c) poslije riječi: „Imenika advokata“ stavlja se zapeta i dodaju riječi: „Imenika stručnih saradnika za pravne poslove.“

Član 19.

U članu 83. u stavu 1. poslije riječi: „društvu“ riječ: „kao“ zamjenjuje se riječima: „stručnih saradnika za pravne poslove“.

Član 20.

U članu 88. stav 1. mijenja se i glasi:

„U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Advokatska komora će svoje opšte akte uskladiti sa odredbama ovog zakona.“

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-884/08
Datum: 04. juni 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/08