Закон о изменама и допунама Закона о Влади (2008)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ВЛАДИ


Члан 1.

У Закону о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07), у члану 13. став 3. брише се.

Досадашњи став 4. постаје став 3.

Члан 2.

После члана 13. додају се наслов и члан 13а, који гласе:

„Први потпредседник Владе - заменик председника Владе
Члан 13а

Председник Владе одређује једног потпредседника Владе за првог потпредседника Владе - заменика председника Владе, који га замењује за време одсутности или спречености са свим овлашћењима председника Владе, изузев овлашћења на предлагање избора или разрешења члана Владе.

Први потпредседник Владе - заменик председника Владе помаже председнику Владе у вођењу и усмеравању Владе, старању о јединству политичког деловања Владе и усклађивању рада чланова Владе.

У свему осталом на положај првог потпредседника Владе -заменика председника Владе сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на потпредседника Владе.“

Члан 3.

У члану 26. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„У случају да Влада има паран број чланова, одлука Владе је донета и ако за њу гласа најмање половина свих чланова Владе, под условом да је за одлуку гласао председник Владе.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 4.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине да утврди пречишћени текст Закона о Влади.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 65/08