Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi (2008)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VLADI


Član 1.

U Zakonu o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), u članu 13. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 2.

Posle člana 13. dodaju se naslov i član 13a, koji glase:

„Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade
Član 13a

Predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade - zamenika predsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade.

Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade pomaže predsedniku Vlade u vođenju i usmeravanju Vlade, staranju o jedinstvu političkog delovanja Vlade i usklađivanju rada članova Vlade.

U svemu ostalom na položaj prvog potpredsednika Vlade -zamenika predsednika Vlade shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na potpredsednika Vlade.“

Član 3.

U članu 26. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U slučaju da Vlada ima paran broj članova, odluka Vlade je doneta i ako za nju glasa najmanje polovina svih članova Vlade, pod uslovom da je za odluku glasao predsednik Vlade.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 4.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o Vladi.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 65/08