Закон о изменама и допунама Закона о Влади (2007)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ВЛАДИ


Члан 1.

У Закону о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05 и 71/05 - исправка) члан 1. мења се и гласи:

„Влада је носилац извршне власти у Републици Србији.“

Члан 2.

Наслов изнад члана 2. мења се и гласи:

„Утврђивање и вођење политике и извршавање закона“.

У члану 2. став 1. после речи: „Влада“ додају се речи: „утврђује и“, а после речи: „закона“ додају се речи: „и других општих аката“.

Члан 3.

Наслов изнад члана 6. и члан 6. мењају се и гласе:

„Старање о уставности и законитости
Члан 6.

Влада је дужна да обустави од извршења општи акт општине, града и града Београда за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу кад се објави у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Влада у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.“

Члан 4.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан Владе не може бити на другој јавној функцији у државном органу, органу аутономне покрајине, општине, града, града Београда, нити вршити делатност која је по закону неспојива с дужношћу члана Владе, нити створити могућност сукоба јавног и приватног интереса.

Члан Владе дужан је да се у свему повинује прописима којима се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.“

Члан 5.

У члану 16. став 2. мења се и гласи:

„Заклетва гласи: „Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.““

У ставу 3. после речи: „неповерења,“ додају се речи: „неизгласавањем поверења,“.

Став 4. брише се.

Члан 6.

У члану 17. став 2. реч: „функционере“ замењује се речима: „државне службенике на положај“.

Члан 7.

У члану 18. став 1. број: „20“ замењује се бројем: „60“.

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Предлог народних посланика се разматра на првој наредној седници Народне скупштине, а најраније по истеку пет дана од подношења предлога.“

Досадашњи став 3. који постaje став 4. мења се и гласи:

„Предлог за изгласавање неповерења председнику Владе се разматра у истом року као и предлог за изгласавање неповерења Влади.“

Члан 8.

Члан 19. мења се и гласи:

„Влада може предложити Народној скупштини да гласа о поверењу Влади.

Предлог Владе се разматра на првој наредној седници Народне скупштине, а најраније по истеку пет дана од подношења предлога.

Влада може захтевати да се гласа о поверењу Влади и на седници Народне скупштине која је у току.

Влади није изгласано поверење ако већина од укупног броја народних посланика не гласа за поверење Влади.“

Члан 9.

У члану 20. став 1. мења се и гласи:

„Председник Владе може поднети оставку, коју упућује председнику Народне скупштине и о којој обавештава председника Републике и јавност.“

У ставу 2. после речи: „седници“ бришу се запета и речи: „која се одржава у року од седам дана од пријема оставке,“.

Члан 10.

У члану 22. став 1. број: „20“ замењује се бројем: „60“.

Став 3. мења се и гласи:

„Предлог за изгласавање неповерења министру почиње да се разматра у истом року као и предлог за изгласавање неповерења Влади.“

Члан 11.

У члану 23. став 1. мења се и гласи:

„Министар може поднети оставку, коју упућује председнику Владе, а коју председник Владе прослеђује председнику Народне скупштине.“

Члан 12.

У члану 27. став 3. после речи: „потпредседник Владе“ додаје се тачка, а остатак реченице брише.

Члан 13.

Наслов изнад члана 40. брише се, а члан 40. мења се и гласи:

„Односи председника Републике и Владе заснивају се на сарадњи и на правима и дужностима који су одређени Уставом, законом и другим општим актима.“

Члан 14.

Наслов изнад члана 41. и члан 41. бришу се.

Члан 15.

У члану 46. став 1. речи: „којима се поништавају и укидају прописи органа државне управе“ бришу се.

Члан 16.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине да утврди пречишћени текст Закона о Влади.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 101/07