Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi (2007)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VLADI


Član 1.

U Zakonu o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 - ispravka) član 1. menja se i glasi:

„Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji.“

Član 2.

Naslov iznad člana 2. menja se i glasi:

„Utvrđivanje i vođenje politike i izvršavanje zakona“.

U članu 2. stav 1. posle reči: „Vlada“ dodaju se reči: „utvrđuje i“, a posle reči: „zakona“ dodaju se reči: „i drugih opštih akata“.

Član 3.

Naslov iznad člana 6. i član 6. menjaju se i glase:

„Staranje o ustavnosti i zakonitosti
Član 6.

Vlada je dužna da obustavi od izvršenja opšti akt opštine, grada i grada Beograda za koji smatra da nije saglasan Ustavu ili zakonu, rešenjem koje stupa na snagu kad se objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Rešenje o obustavi od izvršenja prestaje da važi ako Vlada u roku od pet dana od objavljivanja rešenja ne pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta.“

Član 4.

Član 11. menja se i glasi:

„Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, grada, grada Beograda, niti vršiti delatnost koja je po zakonu nespojiva s dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa.

Član Vlade dužan je da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.“

Član 5.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

„Zakletva glasi: „Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana Vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.““

U stavu 3. posle reči: „nepoverenja,“ dodaju se reči: „neizglasavanjem poverenja,“.

Stav 4. briše se.

Član 6.

U članu 17. stav 2. reč: „funkcionere“ zamenjuje se rečima: „državne službenike na položaj“.

Član 7.

U članu 18. stav 1. broj: „20“ zamenjuje se brojem: „60“.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Predlog narodnih poslanika se razmatra na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, a najranije po isteku pet dana od podnošenja predloga.“

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Predlog za izglasavanje nepoverenja predsedniku Vlade se razmatra u istom roku kao i predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi.“

Član 8.

Član 19. menja se i glasi:

„Vlada može predložiti Narodnoj skupštini da glasa o poverenju Vladi.

Predlog Vlade se razmatra na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, a najranije po isteku pet dana od podnošenja predloga.

Vlada može zahtevati da se glasa o poverenju Vladi i na sednici Narodne skupštine koja je u toku.

Vladi nije izglasano poverenje ako većina od ukupnog broja narodnih poslanika ne glasa za poverenje Vladi.“

Član 9.

U članu 20. stav 1. menja se i glasi:

„Predsednik Vlade može podneti ostavku, koju upućuje predsedniku Narodne skupštine i o kojoj obaveštava predsednika Republike i javnost.“

U stavu 2. posle reči: „sednici“ brišu se zapeta i reči: „koja se održava u roku od sedam dana od prijema ostavke,“.

Član 10.

U članu 22. stav 1. broj: „20“ zamenjuje se brojem: „60“.

Stav 3. menja se i glasi:

„Predlog za izglasavanje nepoverenja ministru počinje da se razmatra u istom roku kao i predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi.“

Član 11.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

„Ministar može podneti ostavku, koju upućuje predsedniku Vlade, a koju predsednik Vlade prosleđuje predsedniku Narodne skupštine.“

Član 12.

U članu 27. stav 3. posle reči: „potpredsednik Vlade“ dodaje se tačka, a ostatak rečenice briše.

Član 13.

Naslov iznad člana 40. briše se, a član 40. menja se i glasi:

„Odnosi predsednika Republike i Vlade zasnivaju se na saradnji i na pravima i dužnostima koji su određeni Ustavom, zakonom i drugim opštim aktima.“

Član 14.

Naslov iznad člana 41. i član 41. brišu se.

Član 15.

U članu 46. stav 1. reči: „kojima se poništavaju i ukidaju propisi organa državne uprave“ brišu se.

Član 16.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o Vladi.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/07