Закон о државном печату Републике Србије

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ДРЖАВНОМ ПЕЧАТУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Садржина закона

Члан 1.

Овим законом уређују се употреба и изглед државног печата Републике Србије (у даљем тексту: државни печат).


Употреба државног печата

Члан 2.

Државни печат ставља се на: одлуке Народне скупштине о проглашењу Устава Републике Србије и уставног закона и акте о избору функционера који Народна скупштина врши непосредно на основу Устава; акте које потписује председник Републике у оквиру уставних овлашћења представљања Републике Србије у иностранству, указе о проглашењу закона, указе о постављењу и опозиву амбасадора Републике Србије и акте о додели одликовања; међународне уговоре које потпише председник Владе и акте Владе о постављењу и опозиву конзуларних представника Републике Србије, као и на оригинале других аката за које је то одређено законом.

Изглед и садржина државног печата.


Начин исписивања текста државног печата

Члан 3.

Државни печат је округлог облика, пречника 60 мм. У средини државног печата је велики грб Републике Србије. У кругу око грба исписује се назив Републике Србије тако што се реч: „РЕПУБЛИКА” исписује изнад грба, а реч: „СРБИЈА” испод грба.

Члан 4.

Државни печат израђује се у три истоветна примерка за добијање отиска хемијском бојом на папиру.

Државни печат, у три истоветна примерка, може бити израђен и за добијање отиска у печатном воску, као и за суви отисак.

Члан 5.

Текст државног печата исписује се на српском језику ћириличким писмом, великим штампаним словима.


Израда, чување, употреба и евиденција о употреби државног печата

Члан 6.

Секретар Народне скупштине, Генерални секретар председника Републике и Генерални секретар Владе подносе заједнички захтев за израду државног печата.

Лица из става 1. овог члана чувају државни печат, одговорна су за његову употребу и дужна су да обезбеде вођење евиденције о употреби државног печата која садржи податке о датуму употребе државног печата, као и о називу и броју акта на који је стављен државни печат.


Сходна примена закона

Члан 7.

У погледу овлашћења привредног субјекта за израду државног печата (у даљем тексту: печаторезница), ближег прописа о начину рада печаторезнице, надзора над радом печаторезнице, као и одговорности за противзаконито поступање печаторезнице, сходно се примењује закон којим се уређује печат државних и других органа.


Завршна одредба

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 101/07