Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске (2006)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ФОНДУ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И ПОТРАЖИВАЊИМА

У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом уређује се оснивање, правни статус, дјелатност и начин управљања Фондом за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2.

(1) Оснивач Фонда је Република Српска.

(2) Фонд је правно лице и уписује се у судски регистар као акционарско друштво.

(3) Фонд из члана 1. овог закона послује под називом: „Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д., Бања Лука“.

(4) Акције Фонда не морају се уписивати у Централни регистар хартија од вриједности.

(5) Сједиште Фонда је у Бањој Луци.

(6) Фонд има печат који садржи текст „Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д.Бања Лука“.

Члан 3.

(1) Основни капитал Фонда чине:

а) процијењене вриједности имовине исказане у пасивном подбилансу банака Републике Српске, у складу са чланом 6, став 1, тачка 4. и 9. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у банкама,
б) процијењене вриједности имовине исказане у пасивном подбилансу предузећа, у складу са чланом 9, 15 и 18. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима.

(2) Одлуком Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада) основни капитал Фонда се може накнадно увећати по основу:

а) потраживања и остале имовине институција Републике Српске у државама насталим на подручју бивше СФРЈ и другим државама,
б) имовине коју Република Српска оствари у судским поступцима и друге имовине.

(3) Начин процјене вриједности имовине из става 1. и 2. овог члана уређује се актом, који у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона доноси Влада.

Члан 4.

Инвестиционо–развојна банка Републике Српске а.д., Бања Лука (у даљем тексту: Банка) управља Фондом.

Члан 5.

(1) Фонд заступа директор.

(2) Директора Фонда, на основу претходно проведеног конкурса, именује и разрјешава Влада.

Члан 6.

(1) Фонд има Статут који, на приједлог Банке, доноси Влада.

(2) Статутом Фонда регулише се организација и дјелатност Фонда, услови за избор и надлежност директора и друга питања од значаја за пословање Фонда.

Члан 7.

Банка има право на наплату годишње накнаде за управљање Фондом, у складу са финансијским планом који одобрава Влада.

Члан 8.

(1) Фонд прикупља средства:

а) продајом некретнина,
б) наплатом потраживања из портфеља Фонда, њиховом конверзијом или продајом,
в) наплатом закупнине за некретнине којима управља,

Члан 9.

(1) Средства из члана 8. овог закона, након измирења накнаде из члана 7. овог закона и подмирења трошкова Фонда, усмјеравају се у Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д., Бања Лука за повећање основног капитала.

(2) Динамику преноса средстава у Фонд за развој и запошљавање Републике Српске утврђује Влада посебним актом.

Члан 10.

Банка је дужна да благовремено обавјештава јавност о продаји некретнина и потраживања из портфеља Фонда, обезбјеђујући потпуну информисаност потенцијалних купаца.

Члан 11.

(1) До избора директора Фонда, послове из дјекокруга директора обављаће вршилац дужности директора Фонда, којег је Влада дужна именовати у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Влада је обавезна објавити конкурс за избор и именовање директора Фонда у року од 15 дана од дана доношења Статута Фонда.

(3) Банка је обавезна доставити Влади на усвајање приједлог Статута Фонда у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

Члан 12.

Дирекција за приватизацију, Министарство за економске односе и координацију, Министарство финансија и остале институције Републике које посједују документацију у вези са имовином из члана 3. овог закона, дужни су је доставити Банци у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

Члан 13.

(1) Предузећа и банке, на које се односи обавеза искњижавања дијела имовине у пасивни подбиланс у складу са Законом о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у банкама и Законом о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима, дужни су да доставе Банци сву повезану документацију о овој материји у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

(2) Документација из претходног става односи се и на документе у вези са:

а) продајом имовине,
б) имовином предузећа и банака у иностранству која у законском року није приказана и обухваћена у складу са законима из претходног става овог члана.

Члан 14.

Основни капитал Фонда ће се умањити за имовину која у поступку сукцесије између земаља насталих на подручју бивше СФРЈ припадне другим субјектима.

Члан 15.

Одговорна лица која не доставе документацију из члана 12. и 13. овог закона у прописаном року казниће се за прекршај новчаном казном у висини до 1.700 КМ.

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-606/06
Датум: 17. мај 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 56/06