Zakon o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske (2006)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O FONDU ZA UPRAVLjANjE NEKRETNINAMA I POTRAŽIVANjIMA

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, pravni status, djelatnost i način upravljanja Fondom za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

Član 2.

(1) Osnivač Fonda je Republika Srpska.

(2) Fond je pravno lice i upisuje se u sudski registar kao akcionarsko društvo.

(3) Fond iz člana 1. ovog zakona posluje pod nazivom: „Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske a.d., Banja Luka“.

(4) Akcije Fonda ne moraju se upisivati u Centralni registar hartija od vrijednosti.

(5) Sjedište Fonda je u Banjoj Luci.

(6) Fond ima pečat koji sadrži tekst „Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske a.d.Banja Luka“.

Član 3.

(1) Osnovni kapital Fonda čine:

a) procijenjene vrijednosti imovine iskazane u pasivnom podbilansu banaka Republike Srpske, u skladu sa članom 6, stav 1, tačka 4. i 9. Zakona o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u bankama,
b) procijenjene vrijednosti imovine iskazane u pasivnom podbilansu preduzeća, u skladu sa članom 9, 15 i 18. Zakona o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima.

(2) Odlukom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) osnovni kapital Fonda se može naknadno uvećati po osnovu:

a) potraživanja i ostale imovine institucija Republike Srpske u državama nastalim na području bivše SFRJ i drugim državama,
b) imovine koju Republika Srpska ostvari u sudskim postupcima i druge imovine.

(3) Način procjene vrijednosti imovine iz stava 1. i 2. ovog člana uređuje se aktom, koji u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Vlada.

Član 4.

Investiciono–razvojna banka Republike Srpske a.d., Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) upravlja Fondom.

Član 5.

(1) Fond zastupa direktor.

(2) Direktora Fonda, na osnovu prethodno provedenog konkursa, imenuje i razrješava Vlada.

Član 6.

(1) Fond ima Statut koji, na prijedlog Banke, donosi Vlada.

(2) Statutom Fonda reguliše se organizacija i djelatnost Fonda, uslovi za izbor i nadležnost direktora i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda.

Član 7.

Banka ima pravo na naplatu godišnje naknade za upravljanje Fondom, u skladu sa finansijskim planom koji odobrava Vlada.

Član 8.

(1) Fond prikuplja sredstva:

a) prodajom nekretnina,
b) naplatom potraživanja iz portfelja Fonda, njihovom konverzijom ili prodajom,
v) naplatom zakupnine za nekretnine kojima upravlja,

Član 9.

(1) Sredstva iz člana 8. ovog zakona, nakon izmirenja naknade iz člana 7. ovog zakona i podmirenja troškova Fonda, usmjeravaju se u Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d., Banja Luka za povećanje osnovnog kapitala.

(2) Dinamiku prenosa sredstava u Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske utvrđuje Vlada posebnim aktom.

Član 10.

Banka je dužna da blagovremeno obavještava javnost o prodaji nekretnina i potraživanja iz portfelja Fonda, obezbjeđujući potpunu informisanost potencijalnih kupaca.

Član 11.

(1) Do izbora direktora Fonda, poslove iz djekokruga direktora obavljaće vršilac dužnosti direktora Fonda, kojeg je Vlada dužna imenovati u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Vlada je obavezna objaviti konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda u roku od 15 dana od dana donošenja Statuta Fonda.

(3) Banka je obavezna dostaviti Vladi na usvajanje prijedlog Statuta Fonda u roku od 30 dana od dana registracije Banke.

Član 12.

Direkcija za privatizaciju, Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju, Ministarstvo finansija i ostale institucije Republike koje posjeduju dokumentaciju u vezi sa imovinom iz člana 3. ovog zakona, dužni su je dostaviti Banci u roku od 30 dana od dana registracije Banke.

Član 13.

(1) Preduzeća i banke, na koje se odnosi obaveza isknjižavanja dijela imovine u pasivni podbilans u skladu sa Zakonom o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u bankama i Zakonom o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima, dužni su da dostave Banci svu povezanu dokumentaciju o ovoj materiji u roku od 30 dana od dana registracije Banke.

(2) Dokumentacija iz prethodnog stava odnosi se i na dokumente u vezi sa:

a) prodajom imovine,
b) imovinom preduzeća i banaka u inostranstvu koja u zakonskom roku nije prikazana i obuhvaćena u skladu sa zakonima iz prethodnog stava ovog člana.

Član 14.

Osnovni kapital Fonda će se umanjiti za imovinu koja u postupku sukcesije između zemalja nastalih na području bivše SFRJ pripadne drugim subjektima.

Član 15.

Odgovorna lica koja ne dostave dokumentaciju iz člana 12. i 13. ovog zakona u propisanom roku kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini do 1.700 KM.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-606/06
Datum: 17. maj 2006. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/06