Закон о Фонду за реституцију Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ФОНДУ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

(1) Овим законом уређује се оснивање, правни статус, дјелатност и начин управљања Фондом за реституције Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).

(2) Друга правна лица не могу у правном промету користити назив „Фонд за реституцију“.

Члан 2.

(1) Оснивач Фонда је Република Српска.

(2) Фонд је правно лице и уписује се у судски регистар као акционарско друштво.

(3) Фонд послује под називом „Фонд за реституцију Републике Српске а.д., Бања Лука“.

(4) Сједиште Фонда је у Бањој Луци.

Члан 3.

(1) Акције Фонда гласе на име и уписују се у Централни регистар хартија од вриједности.

(2) На Фонд се примјењују одредбе Закона о предузећима, уколико овим законом није другачије одређено.

Члан 4.

(1) Основни капитал Фонда чини:

а) процијењена вриједност акција и удјела добијених у складу са члановима 26. до 28. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05),
б) припадајући дио новца, оствареног продајом државног капитала у предузећима у складу са чланом 28. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05),
в) новац остварен продајом акција Фонда у складу са одлуком Владе,
г) дивиденде које је Фонд остварио до ступања на снагу овог закона.

(2) Начин процјене вриједности акција из става 1. овог члана, утврђује се посебним актом који доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Основни капитал Фонда увећава се за процијењену вриједност акција и удјела предузећа са државним капиталом која се региструју након ступања на снагу овог закона, а које чине имовину Фонда.

Члан 5.

Фонду припадају сва права из хартија од вриједности које се налазе у његовом портфељу.

Члан 6.

Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д., Бања Лука (у даљем тексту: Банка).

Члан 7.

(1) Фонд заступа директор.

(2) Директора Фонда именује и разрјешава Влада, на основу претходно проведеног конкурса.

Члан 8.

(1) Фонд има Статут који, на приједлог Банке, доноси Влада.

(2) Статутом Фонда регулише се организација и дјелатност Фонда, услови за избор и надлежност директора и друга питања од значаја за пословање Фонда.

Члан 9.

Банка управља Фондом према стратегији коју утврђује Влада, у складу са усвојеном годишњом економском политиком.

Члан 10.

(1) Продају хартија од вриједности из портфеља Фонда Банка врши:

а) на берзи,
б) прихватањем јавне понуде за преузимање акција.

(2) Изузетно од одредби из претходног става, акције Фонда могу се понудити на продају заједно са акцијама из портфеља Акцијског фонда, ради продаје већинског пакета акција.

Члан 11.

Средства Фонда могу се уложити у хартије од вриједности:

а) Босне и Херцеговине,
б) Републике Српске,
в) обвезнице јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Члан 12.

Средства Фонда могу се уложити у корпоративне обвезнице емитената из Републике Српске, тако да удио Фонда не прелази више од 25% укупне емисије.

Члан 13.

(1) Средстава Фонда могу се уложити у акције емитената из Републике Српске, под условом да таквим улагањем Фонд не стиче више од 25% акција са правом гласа.

(2) Изузетно од одредбе претходног става, Фонд може стећи више од 25% акција са правом гласа у поступку реструктурисања или стечаја.

Члан 14.

(1) Фонд не може уложити више од 10% нето вриједности имовине Фонда у хартије од вриједности једног емитента и с њим повезаних лица.

(2) Ограничење из претходног става не односи се на улагања Фонда на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 15.

Банка има право на наплату годишње накнаде за управљање Фондом у складу са финансијским планом који одобрава Влада.

Члан 16.

(1) Рачуноводствена евиденција и финансијски извјештаји Фонда воде се у складу са рачуноводственим прописима и прописима Комисије за хартије од вриједности, који се односе на приватизационе инвестиционе фондове.

(2) Влада може прописати и посебне евиденције и извјештаје Фонда.

Члан 17.

(1) До избора директора Фонда, послове из дјекокруга директора обављаће вршилац дужности директора Фонда, којег је Влада дужна именовати у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Влада је обавезна објавити конкурс за избор и именовање директора Фонда у року од 15 дана од дана доношења Статута Фонда.

(3) Банка је обавезна доставити Влади на усвајање приједлог Статута Фонда у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

Члан 18.

Банка ће доставити Влади на усвајање приједлог статута Фонда у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

Члан 19.

Пријава за упис Фонда у судски регистар подноси се надлежном суду, у року од 30 дана од дана усвајања Статута Фонда.

Члан 20.

Коначна употреба средстава Фонда утврдиће се посебним законом.

Члан 21.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-603/06
Датум: 17. мај 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 56/06