Zakon o Fondu za restituciju Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O FONDU ZA RESTITUCIJU

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuje se osnivanje, pravni status, djelatnost i način upravljanja Fondom za restitucije Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

(2) Druga pravna lica ne mogu u pravnom prometu koristiti naziv „Fond za restituciju“.

Član 2.

(1) Osnivač Fonda je Republika Srpska.

(2) Fond je pravno lice i upisuje se u sudski registar kao akcionarsko društvo.

(3) Fond posluje pod nazivom „Fond za restituciju Republike Srpske a.d., Banja Luka“.

(4) Sjedište Fonda je u Banjoj Luci.

Član 3.

(1) Akcije Fonda glase na ime i upisuju se u Centralni registar hartija od vrijednosti.

(2) Na Fond se primjenjuju odredbe Zakona o preduzećima, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 4.

(1) Osnovni kapital Fonda čini:

a) procijenjena vrijednost akcija i udjela dobijenih u skladu sa članovima 26. do 28. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 i 109/05),
b) pripadajući dio novca, ostvarenog prodajom državnog kapitala u preduzećima u skladu sa članom 28. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 i 109/05),
v) novac ostvaren prodajom akcija Fonda u skladu sa odlukom Vlade,
g) dividende koje je Fond ostvario do stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Način procjene vrijednosti akcija iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Osnovni kapital Fonda uvećava se za procijenjenu vrijednost akcija i udjela preduzeća sa državnim kapitalom koja se registruju nakon stupanja na snagu ovog zakona, a koje čine imovinu Fonda.

Član 5.

Fondu pripadaju sva prava iz hartija od vrijednosti koje se nalaze u njegovom portfelju.

Član 6.

Upravljanje Fondom vrši Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d., Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

Član 7.

(1) Fond zastupa direktor.

(2) Direktora Fonda imenuje i razrješava Vlada, na osnovu prethodno provedenog konkursa.

Član 8.

(1) Fond ima Statut koji, na prijedlog Banke, donosi Vlada.

(2) Statutom Fonda reguliše se organizacija i djelatnost Fonda, uslovi za izbor i nadležnost direktora i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda.

Član 9.

Banka upravlja Fondom prema strategiji koju utvrđuje Vlada, u skladu sa usvojenom godišnjom ekonomskom politikom.

Član 10.

(1) Prodaju hartija od vrijednosti iz portfelja Fonda Banka vrši:

a) na berzi,
b) prihvatanjem javne ponude za preuzimanje akcija.

(2) Izuzetno od odredbi iz prethodnog stava, akcije Fonda mogu se ponuditi na prodaju zajedno sa akcijama iz portfelja Akcijskog fonda, radi prodaje većinskog paketa akcija.

Član 11.

Sredstva Fonda mogu se uložiti u hartije od vrijednosti:

a) Bosne i Hercegovine,
b) Republike Srpske,
v) obveznice jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Član 12.

Sredstva Fonda mogu se uložiti u korporativne obveznice emitenata iz Republike Srpske, tako da udio Fonda ne prelazi više od 25% ukupne emisije.

Član 13.

(1) Sredstava Fonda mogu se uložiti u akcije emitenata iz Republike Srpske, pod uslovom da takvim ulaganjem Fond ne stiče više od 25% akcija sa pravom glasa.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, Fond može steći više od 25% akcija sa pravom glasa u postupku restrukturisanja ili stečaja.

Član 14.

(1) Fond ne može uložiti više od 10% neto vrijednosti imovine Fonda u hartije od vrijednosti jednog emitenta i s njim povezanih lica.

(2) Ograničenje iz prethodnog stava ne odnosi se na ulaganja Fonda na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15.

Banka ima pravo na naplatu godišnje naknade za upravljanje Fondom u skladu sa finansijskim planom koji odobrava Vlada.

Član 16.

(1) Računovodstvena evidencija i finansijski izvještaji Fonda vode se u skladu sa računovodstvenim propisima i propisima Komisije za hartije od vrijednosti, koji se odnose na privatizacione investicione fondove.

(2) Vlada može propisati i posebne evidencije i izvještaje Fonda.

Član 17.

(1) Do izbora direktora Fonda, poslove iz djekokruga direktora obavljaće vršilac dužnosti direktora Fonda, kojeg je Vlada dužna imenovati u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Vlada je obavezna objaviti konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda u roku od 15 dana od dana donošenja Statuta Fonda.

(3) Banka je obavezna dostaviti Vladi na usvajanje prijedlog Statuta Fonda u roku od 30 dana od dana registracije Banke.

Član 18.

Banka će dostaviti Vladi na usvajanje prijedlog statuta Fonda u roku od 30 dana od dana registracije Banke.

Član 19.

Prijava za upis Fonda u sudski registar podnosi se nadležnom sudu, u roku od 30 dana od dana usvajanja Statuta Fonda.

Član 20.

Konačna upotreba sredstava Fonda utvrdiće se posebnim zakonom.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-603/06
Datum: 17. maj 2006. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/06