Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом регулише се статус, дјелатност, средства, органи и друга питања од значаја за пословање Фонда за развој и запошљавање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), у циљу реализације развојних пројеката у Републици Српској.

Члан 2.

У пословању Фонда примјењују се правила и процедуре, у складу са потписаним кредитним и пројектним споразумима и другим документима, домаћих и међународних организација и институција, из чијих средстава се финансирају одређени пројекти из надлежности Фонда, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 3.

(1) Оснивач Фонда је Република Српска.

(2) Фонд је правно лице и уписује се у судски регистар као акционарско друштво.

(3) Фонд послује под називом: Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д., Бања Лука.

(4) У сарадњи са међународним институцијама и организацијама, Фонд може уз назив из става 1. овог члана користити назив и на енглеском језику: „The Republika Srpska Development and Employment Fund Banja Luka“.

(5) Сједиште Фонда је у Бањој Луци.

(6) Фонд има печат који садржи текст „Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука“.

Члан 4.

(1) Основни капитал Фонда чине властита средства Фонда на дан ступања на снагу овог закона. Влада Републике Српске ће посебним актом дефинисати властита средства Фонда.

(2) Акције Фонда гласе на име и уписују се у Централни регистар хартија од вриједности.

(3) На Фонд се примјењују одредбе Закона о предузећима, уколико овим законом није другачије одређено.

(4) Основни капитал Фонда се може накнадно повећати и по основу преноса средстава из Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д, Бања Лука, емисијом хартија од вриједности и оствареним вишком прихода над расходима.

Члан 5.

Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д., Бања Лука (у даљем тексту: Банка).

Члан 6.

Циљ оснивања Фонда је подршка развојним пројектима у вези са:

а) повећањем запослености и подршком функциоисању тржишта рада у Републици Српској,
б) изградњом инфраструктурних објеката у Републици Српској,
в) извозно оријентисаном производњом,
г) унапријеђењем корпоративног управљања и тржишта капитала,
д) микро, малим и средњим предузетништвом,
ђ) заштитом животне средине,
е) равномјерним регионалним развојем,
ж) унапређењем пољопривредне производње,
з) подстицањем производње која смањује увозну зависност,
и) међународном промоцијом инвестиционих могућности у Републици Српској,
ј) унапријеђењем функционисања органа локалне самоуправе и служби у вези са одрживим развојем.

Члан 7.

(1) Основна дјелатност Фонда је имплементација развојних пројеката кроз:

а) одобравање кредитних средстава и њихово пласирање,
б) одобравање средстава на грант основи у складу са уговореним обавезама,
в) улагање у хартије од вриједности емитента из Републике Српске,
г) прибављање средстава са домаћег и међународног финансијског тржишта,
д) додјела средстава малим и средњим предузећима и предузетницима,
ђ) креирање и дефинисање начина употребе, односно пласирања средстава револвинг фондова насталих по основу пласираних кредитних средстава појединих пројеката,
е) друго кредитно и финансијско посредовање,
ж) техничке савјете који се односе на вођење, праћење, надзор и техничку помоћ у оквиру уговорених обавеза,
з) пословни и менаџмент консалтинг у вези са унапређењем планирања, финансирања, информисања јавности и изградње капацитета органа и служби у јединицама локалне самоуправе,
и) стални надзор, координацију и контролу над реализацијом свих активности усмјерених ка постизању наведених циљева и других циљева који произилазе из мјера економске политике или уговорних обавеза,
ј) реализацију развојних пројеката додијељених Фонду на управљање.

(2) У реализацији активности из става 1, овог члана Банка:

а) врши сталну контролу корисника средстава и постигнутих резултата у имплементацији пројеката,
б) остварује сарадњу са домаћим и страним владиним и невладиним организацијама, те осталим организацијама и институцијама од значаја за обављање дјелатности Фонда,
в) редовно извјештава надлежне органе Републике Српске, Босне и Херцеговине и друге институције у складу са законом и потписаним споразумима и уговорима.

Члан 8.

(1) Средства Фонда могу се уложити у:

а) кредите предузећима, предузетницима, микрокредитним организацијама и јединицама локалне самоуправе у Републици Српској посредством комерцијалних банака и микрокредитних организација или директно,
б) хартије од вриједности јединица локалне самоуправе,
в) обвезнице предузећа из Републике Српске, тако да удио Фонда не прелази више од 50% укупне емисије,
г) акције и удјеле емитената из Републике Српске, под условом да таквим улагањем Фонд не стиче више од 50% акција са правом гласа.

(2) Банка не може уложити више од 10% средстава Фонда код једног корисника кредита, односно емитента хартије од вриједности, укључујући и с њим повезана лица.

Члан 9.

Банка има право на наплату накнаде за управљање Фондом у складу са финансијским планом који одобрава Влада.

Члан 10.

Средства Фонда обезбјеђују се и из:

а) кредита домаћих и међународних организација и институција,
б) емисија хартија од вриједности у земљи и иностранству,
в) домаћих и иностраних донација за Босну и Херцеговину, односно Републику Српску,
г) буџета Републике Српске и буџетā општина,
д) наплате камата по пласираним кредитима и
ђ) других извора.

Члан 11.

(1) Средства Фонда се користе на начин и под условима утврђеним правилима институција које обезбијеђују средства, и важећим законским прописима у Босни и Херцеговини и Републици Српској и општим актима Фонда.

(2) Банка је дужна да обезбиједи очување реалне вриједности средстава и потенцијала Фонда.

Члан 12.

(1) Фонд заступа директор.

(2) Директора Фонда, на основу претходно проведеног јавног конкурса, именује и разрјешава Влада.

Члан 13.

(1) Фонд има Статут који, на приједлог Банке, доноси Влада.

(2) Статутом Фонда регулише се организација и дјелатност Фонда, услови за избор и надлежност директора и друга питања од значаја за пословање Фонда.

Члан 14.

(1) Фонд основан Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.37/00, 25/01, 01/03, 26/05 и 47/05), наставиће са радом до уписа у судски регистар Фонда, основаног овим законом.

(2) Ступањем на снагу овог закона основна средства Фонда, основаног Одлуком Владе Републике Српске из става 1. овог члана, постају основна средства Фонда основаног овим законом.

Члан 15.

(1) Даном ступања на снагу овог закона престаје мандат досадашњег директора Фонда, који ће до избора новог директора обављати послове из његовог дјелокруга као вршилац дужности директора Фонда.

(2) Влада је обавезна објавити конкурс за избор и именовање директора Фонда у року од 15 дана од дана доношења Статута Фонда.

(3) Банка је обавезна доставити Влади на усвајање приједлог Статута Фонда у року од 30 дана од дана регистрације Банке.

Члан 16.

Пријава за упис Фонда у судски регистар подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана усвајања Статута Фонда.

Члан 17.

Ступањем на снагу овог закона, престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за развој и запошљавање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 37/00, 25/01, 01/03, 26/05 и 47/05).

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-609/06
Датум: 17. мај 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 56/06