Zakon o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ I ZAPOŠLjAVANjE

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, sredstva, organi i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond), u cilju realizacije razvojnih projekata u Republici Srpskoj.

Član 2.

U poslovanju Fonda primjenjuju se pravila i procedure, u skladu sa potpisanim kreditnim i projektnim sporazumima i drugim dokumentima, domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, iz čijih sredstava se finansiraju određeni projekti iz nadležnosti Fonda, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 3.

(1) Osnivač Fonda je Republika Srpska.

(2) Fond je pravno lice i upisuje se u sudski registar kao akcionarsko društvo.

(3) Fond posluje pod nazivom: Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d., Banja Luka.

(4) U saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama, Fond može uz naziv iz stava 1. ovog člana koristiti naziv i na engleskom jeziku: „The Republika Srpska Development and Employment Fund Banja Luka“.

(5) Sjedište Fonda je u Banjoj Luci.

(6) Fond ima pečat koji sadrži tekst „Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka“.

Član 4.

(1) Osnovni kapital Fonda čine vlastita sredstva Fonda na dan stupanja na snagu ovog zakona. Vlada Republike Srpske će posebnim aktom definisati vlastita sredstva Fonda.

(2) Akcije Fonda glase na ime i upisuju se u Centralni registar hartija od vrijednosti.

(3) Na Fond se primjenjuju odredbe Zakona o preduzećima, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

(4) Osnovni kapital Fonda se može naknadno povećati i po osnovu prenosa sredstava iz Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske a.d, Banja Luka, emisijom hartija od vrijednosti i ostvarenim viškom prihoda nad rashodima.

Član 5.

Upravljanje Fondom vrši Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d., Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

Član 6.

Cilj osnivanja Fonda je podrška razvojnim projektima u vezi sa:

a) povećanjem zaposlenosti i podrškom funkcioisanju tržišta rada u Republici Srpskoj,
b) izgradnjom infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj,
v) izvozno orijentisanom proizvodnjom,
g) unaprijeđenjem korporativnog upravljanja i tržišta kapitala,
d) mikro, malim i srednjim preduzetništvom,
đ) zaštitom životne sredine,
e) ravnomjernim regionalnim razvojem,
ž) unapređenjem poljoprivredne proizvodnje,
z) podsticanjem proizvodnje koja smanjuje uvoznu zavisnost,
i) međunarodnom promocijom investicionih mogućnosti u Republici Srpskoj,
j) unaprijeđenjem funkcionisanja organa lokalne samouprave i službi u vezi sa održivim razvojem.

Član 7.

(1) Osnovna djelatnost Fonda je implementacija razvojnih projekata kroz:

a) odobravanje kreditnih sredstava i njihovo plasiranje,
b) odobravanje sredstava na grant osnovi u skladu sa ugovorenim obavezama,
v) ulaganje u hartije od vrijednosti emitenta iz Republike Srpske,
g) pribavljanje sredstava sa domaćeg i međunarodnog finansijskog tržišta,
d) dodjela sredstava malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima,
đ) kreiranje i definisanje načina upotrebe, odnosno plasiranja sredstava revolving fondova nastalih po osnovu plasiranih kreditnih sredstava pojedinih projekata,
e) drugo kreditno i finansijsko posredovanje,
ž) tehničke savjete koji se odnose na vođenje, praćenje, nadzor i tehničku pomoć u okviru ugovorenih obaveza,
z) poslovni i menadžment konsalting u vezi sa unapređenjem planiranja, finansiranja, informisanja javnosti i izgradnje kapaciteta organa i službi u jedinicama lokalne samouprave,
i) stalni nadzor, koordinaciju i kontrolu nad realizacijom svih aktivnosti usmjerenih ka postizanju navedenih ciljeva i drugih ciljeva koji proizilaze iz mjera ekonomske politike ili ugovornih obaveza,
j) realizaciju razvojnih projekata dodijeljenih Fondu na upravljanje.

(2) U realizaciji aktivnosti iz stava 1, ovog člana Banka:

a) vrši stalnu kontrolu korisnika sredstava i postignutih rezultata u implementaciji projekata,
b) ostvaruje saradnju sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama, te ostalim organizacijama i institucijama od značaja za obavljanje djelatnosti Fonda,
v) redovno izvještava nadležne organe Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i druge institucije u skladu sa zakonom i potpisanim sporazumima i ugovorima.

Član 8.

(1) Sredstva Fonda mogu se uložiti u:

a) kredite preduzećima, preduzetnicima, mikrokreditnim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj posredstvom komercijalnih banaka i mikrokreditnih organizacija ili direktno,
b) hartije od vrijednosti jedinica lokalne samouprave,
v) obveznice preduzeća iz Republike Srpske, tako da udio Fonda ne prelazi više od 50% ukupne emisije,
g) akcije i udjele emitenata iz Republike Srpske, pod uslovom da takvim ulaganjem Fond ne stiče više od 50% akcija sa pravom glasa.

(2) Banka ne može uložiti više od 10% sredstava Fonda kod jednog korisnika kredita, odnosno emitenta hartije od vrijednosti, uključujući i s njim povezana lica.

Član 9.

Banka ima pravo na naplatu naknade za upravljanje Fondom u skladu sa finansijskim planom koji odobrava Vlada.

Član 10.

Sredstva Fonda obezbjeđuju se i iz:

a) kredita domaćih i međunarodnih organizacija i institucija,
b) emisija hartija od vrijednosti u zemlji i inostranstvu,
v) domaćih i inostranih donacija za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku,
g) budžeta Republike Srpske i budžetā opština,
d) naplate kamata po plasiranim kreditima i
đ) drugih izvora.

Član 11.

(1) Sredstva Fonda se koriste na način i pod uslovima utvrđenim pravilima institucija koje obezbijeđuju sredstva, i važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i opštim aktima Fonda.

(2) Banka je dužna da obezbijedi očuvanje realne vrijednosti sredstava i potencijala Fonda.

Član 12.

(1) Fond zastupa direktor.

(2) Direktora Fonda, na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada.

Član 13.

(1) Fond ima Statut koji, na prijedlog Banke, donosi Vlada.

(2) Statutom Fonda reguliše se organizacija i djelatnost Fonda, uslovi za izbor i nadležnost direktora i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda.

Član 14.

(1) Fond osnovan Odlukom Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.37/00, 25/01, 01/03, 26/05 i 47/05), nastaviće sa radom do upisa u sudski registar Fonda, osnovanog ovim zakonom.

(2) Stupanjem na snagu ovog zakona osnovna sredstva Fonda, osnovanog Odlukom Vlade Republike Srpske iz stava 1. ovog člana, postaju osnovna sredstva Fonda osnovanog ovim zakonom.

Član 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje mandat dosadašnjeg direktora Fonda, koji će do izbora novog direktora obavljati poslove iz njegovog djelokruga kao vršilac dužnosti direktora Fonda.

(2) Vlada je obavezna objaviti konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda u roku od 15 dana od dana donošenja Statuta Fonda.

(3) Banka je obavezna dostaviti Vladi na usvajanje prijedlog Statuta Fonda u roku od 30 dana od dana registracije Banke.

Član 16.

Prijava za upis Fonda u sudski registar podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana usvajanja Statuta Fonda.

Član 17.

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Odluka o osnivanju Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/00, 25/01, 01/03, 26/05 i 47/05).

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-609/06
Datum: 17. maj 2006. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/06