Закон о Српском граду Сарајево за време ратног стања или непосредне ратне опасности

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О СРПСКОМ ГРАДУ САРАЈЕВО

ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ СТАЊА ИЛИ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ


Члан 1.

Овим законом утврђује се подручје Српског града Сарајева (у даљем тексту: Град), органи и надлежност органа, финансирање и конституисање скупштине.

За време ратног стања или непосредне ратне опасности Град обавља све послове локалне управе на свом подручју, осим послова које Скупштина града повери органима општине.

Члан 2.

Подручје Града чине подручја општина Републике Српске: Центар, Хаџићи, Илиџа, Илијаш, Ново Сарајево, Стари Град, Рајловац, Вогошћа и Трново.

Члан 3.

Седиште Града је у Новом Сарајеву.

Град има својство правног лица.

Члан 4.

Град обавља послове локалне управе на свом подручју, и то:

1) доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун,
2) уређује и обезбеђује обављање комуналне делатности од интереса за цели Град,
3) уређује и обезбеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора,
4) стара се о изградњи, одржавању и коришћењу локалних путева, улица и других јавних објеката од интереса за Град,
5) стара се о задовољењу потреба грађана у култури, образовању, здравственој и социјалној заштити, физичкој култури, информисању, занатству, туризму и угоститељству и заштити животне средине,
6) извршава законе, друге прописе и опште акте Републике Српске чије извршење је поверено Граду, обезбеђује извршење прописа и општих аката Града,
7) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и пословање,
8) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града.

Члан 5.

Органи Града су: Скупштина града, Извршни одбор града и органи управе.

Скупштина Града има 51 одборника.

Члан 6.

Граду и општинама припадају приходи од пореза, такса и других дажбина утврђених законом, односно приходи који по закону припадају општини, као и средства за обављање поверених послова од стране Републике Српске.

Приходи из става 1. овог члана распоређују се између Града и општина по поступку утврђеним Статутом Града сразмерно њиховим правима и дужностима.

Члан 7.

Конституисање Скупштине Града извршиће се у складу са Законом о избору посланика и одборника („Службени гласник СР БиХ“, број 21/90 и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/93 и 11/92) у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 8.

Скупштина Града донеће Статут Града у року од 30 дана од дана конституисања Скупштине Града.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број 02-1511/93
30. децембра 1993. год.


Председник
Народне скупштине
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 25/93