Закон о Матици српској

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
SR Serbia coa.png


З А К О Н

О МАТИЦИ СРПСКОЈ


Члан 1.

Матица српска, од свог оснивања 1826. године, јединствено је и самостално књижевно, научно и културно друштво, којим управљају њени чланови.

Матица српска обавља послове и остварује циљеве од трајног значаја за књижевност, науку и културу српског народа.

Члан 2.

Матица српска има својство правног лица у складу с овим законом и својим статутом.

Седиште Матице српске је у Новом Саду.

Члан 3.

Матица српска:

1. изучава књижевност и језик српског народа и књижевност других народа;
2. организује и обавља научноистраживачки рад у области друштвених и природних наука;
3. издаје Летопис Матице српске, научне часописе, књиге и друге публикације из области књижевности, науке и уметности;
4. обрађује, чува и штити архивску грађу насталу у њеном раду и раду установа и предузећа које је основала, као и ону која јој је поверена или коју је стекла од физичких и грађанскоправних лица;
5. сакупља, обрађује и популарише културна добра;
6. подстиче и популарише књижевно, научно и уметничко стваралаштво;
7. додељује награде и признања;
8. обавља и друге послове и задатке утврђене својим статутом.

Послови из става 1. овог члана и на њима засновани циљеви обављају се, односно остварују и преко Библиотеке Матице српске, Галерије Матице српске и Издавачког предузећа Матице српске, чији је она оснивач.

У остваривању својих циљева и задатака Матица српска сарађује с академијама наука и уметности, универзитетима, научним институцијама, установама у области културе и образовања и другим организацијама, удружењима, друштвима и појединцима у земљи и иностранству.

Члан 4.

Матица српска обавља послове утврђене овим законом на начин утврђен законом и статутом.

Архивска грађа настала у раду Матице српске и установа и предузећа које је она основала, као и архивска грађа која јој је поверена и коју је стекла од физичких и грађанскоправних лица, чува се, штити и обезбеђује у Матици српској.

Члан 5.

Од општег интереса су послови Матице српске:

1. припрема и издавање капиталних дела из области књижевности, науке, културе и уметности;
2. издавање Летописа Матице српске, Зборника Матице српске за књижевност и језик, Зборника Матице српске за друштвене науке, Зборника Матице српске за историју, Зборника Матице српске за природне науке, Зборника Матице српске за ликовне уметности, Зборника Матице српске за сценске уметности и музику, Зборника Матице српске за славистику и Зборника Матице српске за филологију и лингвистику;
3. заштита архивске и рукописне грађе и других културних добара;
4. додела Змајеве награде и Бранкове награде и
5. научноистраживачки рад у области друштвених и природних наука у складу са законом.

Члан 6.

Матица српска обезбеђује средства за обављање послова и остваривање својих циљева:

- из буџета Републике Србије и буџета других територијалних јединица;
- из сопствених прихода;
- из задужбина и фондова, поклона, легата и других извора у складу с њиховом наменом, законом и својим статутом.

Члан 7.

Установе и предузећа које је основала Матица српска не могу мењати без њене сагласности своју делатност, седиште и фирму, нити облик својине на имовину Матице српске.

Нико не може користити назив Матице српске без њене сагласности.

Матица српска даје сагласност на избор и разрешење управника Библиотеке Матице српске, управника Галерије Матице српске и директора и главног и одговорног уредника Издавачког предузећа Матице српске.

Матица српска даје сагласност на део статута установа и предузећа која је основала који се односи на питања из ст. 1. и 3. овог члана.

Друга међусобна права, обавезе и одговорности везани за обављање послова Матице српске утврђени овим законом споразумно утврђују Матица српска и установе и предузећа које је она основала.

Члан 8.

Матица српска и установе и предузећа које је она основала уредиће своја међусобна права и обавезе, а установе и предузећа свој рад с одредбама овог закона у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 9.

Надзор над применом одредаба овог закона врши Министарство културе.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Матици српској („Службени лист САП Војводине“, број 28/86).

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]