Zakon o Matici srpskoj

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
SR Serbia coa.png


Z A K O N

O MATICI SRPSKOJ


Član 1.

Matica srpska, od svog osnivanja 1826. godine, jedinstveno je i samostalno književno, naučno i kulturno društvo, kojim upravljaju njeni članovi.

Matica srpska obavlja poslove i ostvaruje ciljeve od trajnog značaja za književnost, nauku i kulturu srpskog naroda.

Član 2.

Matica srpska ima svojstvo pravnog lica u skladu s ovim zakonom i svojim statutom.

Sedište Matice srpske je u Novom Sadu.

Član 3.

Matica srpska:

1. izučava književnost i jezik srpskog naroda i književnost drugih naroda;
2. organizuje i obavlja naučnoistraživački rad u oblasti društvenih i prirodnih nauka;
3. izdaje Letopis Matice srpske, naučne časopise, knjige i druge publikacije iz oblasti književnosti, nauke i umetnosti;
4. obrađuje, čuva i štiti arhivsku građu nastalu u njenom radu i radu ustanova i preduzeća koje je osnovala, kao i onu koja joj je poverena ili koju je stekla od fizičkih i građanskopravnih lica;
5. sakuplja, obrađuje i populariše kulturna dobra;
6. podstiče i populariše književno, naučno i umetničko stvaralaštvo;
7. dodeljuje nagrade i priznanja;
8. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene svojim statutom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana i na njima zasnovani ciljevi obavljaju se, odnosno ostvaruju i preko Biblioteke Matice srpske, Galerije Matice srpske i Izdavačkog preduzeća Matice srpske, čiji je ona osnivač.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Matica srpska sarađuje s akademijama nauka i umetnosti, univerzitetima, naučnim institucijama, ustanovama u oblasti kulture i obrazovanja i drugim organizacijama, udruženjima, društvima i pojedincima u zemlji i inostranstvu.

Član 4.

Matica srpska obavlja poslove utvrđene ovim zakonom na način utvrđen zakonom i statutom.

Arhivska građa nastala u radu Matice srpske i ustanova i preduzeća koje je ona osnovala, kao i arhivska građa koja joj je poverena i koju je stekla od fizičkih i građanskopravnih lica, čuva se, štiti i obezbeđuje u Matici srpskoj.

Član 5.

Od opšteg interesa su poslovi Matice srpske:

1. priprema i izdavanje kapitalnih dela iz oblasti književnosti, nauke, kulture i umetnosti;
2. izdavanje Letopisa Matice srpske, Zbornika Matice srpske za književnost i jezik, Zbornika Matice srpske za društvene nauke, Zbornika Matice srpske za istoriju, Zbornika Matice srpske za prirodne nauke, Zbornika Matice srpske za likovne umetnosti, Zbornika Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Zbornika Matice srpske za slavistiku i Zbornika Matice srpske za filologiju i lingvistiku;
3. zaštita arhivske i rukopisne građe i drugih kulturnih dobara;
4. dodela Zmajeve nagrade i Brankove nagrade i
5. naučnoistraživački rad u oblasti društvenih i prirodnih nauka u skladu sa zakonom.

Član 6.

Matica srpska obezbeđuje sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje svojih ciljeva:

- iz budžeta Republike Srbije i budžeta drugih teritorijalnih jedinica;
- iz sopstvenih prihoda;
- iz zadužbina i fondova, poklona, legata i drugih izvora u skladu s njihovom namenom, zakonom i svojim statutom.

Član 7.

Ustanove i preduzeća koje je osnovala Matica srpska ne mogu menjati bez njene saglasnosti svoju delatnost, sedište i firmu, niti oblik svojine na imovinu Matice srpske.

Niko ne može koristiti naziv Matice srpske bez njene saglasnosti.

Matica srpska daje saglasnost na izbor i razrešenje upravnika Biblioteke Matice srpske, upravnika Galerije Matice srpske i direktora i glavnog i odgovornog urednika Izdavačkog preduzeća Matice srpske.

Matica srpska daje saglasnost na deo statuta ustanova i preduzeća koja je osnovala koji se odnosi na pitanja iz st. 1. i 3. ovog člana.

Druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti vezani za obavljanje poslova Matice srpske utvrđeni ovim zakonom sporazumno utvrđuju Matica srpska i ustanove i preduzeća koje je ona osnovala.

Član 8.

Matica srpska i ustanove i preduzeća koje je ona osnovala urediće svoja međusobna prava i obaveze, a ustanove i preduzeća svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 9.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo kulture.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Matici srpskoj („Službeni list SAP Vojvodine“, broj 28/86).

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvori[uredi]