Закон о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О КОМОРИ ИНЖЕЊЕРА ПОЉОПРИВРЕДЕ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом оснива се Комора инжењера пољопривреде Републике Српске, као независна, професионална и струковна организација, уређује се чланство у Комори инжењера пољопривреде, повјеравање јавних овлашћења, издавање, обнављање и одузимање одобрења за обављање стручних послова у области пољопривреде, органи Коморе, као и друга питања од значаја за рад Коморе.

Члан 2.

(1) Комора инжењера пољопривреде Републике Српске (у даљем тексту: Комора) има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.

(2) Комора има рачун.

(3) Сједиште Коморе је у Бањој Луци.

II ЧЛАНСТВО У КОМОРИ[уреди]

Члан 3.

(1) Чланови Коморе могу бити дипломирани инжењери пољопривреде, односно агрономије свих смјерова, дипломирани инжењери биотехничких наука агрономског смјера и инжењери пољопривреде (у даљем тексту: инжењери пољопривреде) који обављају стручне послове у области пољопривреде.

(2) Стручни послови из става 1. овог члана уређују се Статутом Коморе.

Члан 4.

(1) Чланови Коморе могу бити и инжењери пољопривреде који нису запослени, запослени ван струке и пензионисани инжењери пољопривреде.

(2) Комора може имати и почасне чланове који су дали посебан допринос развоју пољопривреде, као и чланове донаторе, у складу са Статутом Коморе.

III ДЈЕЛАТНОСТ КОМОРЕ[уреди]

Члан 5.

(1) Комора, у складу са законом, обавља сљедеће послове:

а) заступа и штити интересе чланова Коморе,
б) организује стручно усавршавање својих чланова,
в) издаје, обнавља и одузима одобрење за обављање стручних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: лиценца),
г) покреће иницијативе за доношење или измјену закона и других прописа из области пољопривреде,
д) даје мишљење на нацрте и приједлоге закона и друге прописе из области пољопривреде,
ђ) доноси кодекс професионалне етике (у даљем тексту: етички кодекс),
е) врши упис чланова Коморе у именик који је јавна књига,
ж) издаје легитимацију члановима Коморе и
з) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом.

(2) Послове из става 1. т. б), в) и е) овог члана Комора обавља као повјерена јавна овлашћења.

(3) Комора обавља и друге послове који јој се законом повјере као јавна овлашћења.

IV ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ[уреди]

Члан 6.

(1) Комора издаје, обнавља и одузима лиценцу инжењерима пољопривреде под условима прописаним законом и Статутом Коморе.

(2) Лиценца подлијеже ревизији након истека рока од пет година, од дана доношења.

(3) Поступак и начин издавања, обнављања и одузимања лиценце, утврђује се посебним актима које доноси Скупштина Коморе (у даљем тексту: Скупштина).

(4) За обнављање лиценце обавезно је стручно усавршавање чланова Коморе, што се уређује посебним актима Коморе.

Члан 7.

(1) За обављање одређених стручних послова из области пољопривреде, који се утврђују Статутом, инжењери пољопривреде полажу стручни испит.

(2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим прописује услове и начин полагања стручног испита из става 1. овог члана.

V ИМЕНИЦИ КОМОРЕ[уреди]

Члан 8.

(1) Комора, у складу са овим законом, води именике Коморе, и то:

а) именик свих чланова Коморе и
б) именик издатих, обновљених или одузетих лиценци.

(2) У именику чланова Коморе из става 1. тачка а) овог члана води се посебна евиденција о члановима Коморе који су приправници.

Члан 9.

(1) На захтјев инжењера пољопривреде, рјешење о упису у именик из члана 8. став 1. тачка а) овог закона доноси овлашћено лице Коморе у року од 15 дана од дана подношења захтјева, у складу са законом и Статутом Коморе.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба надлежном органу Коморе у року од 15 дана од дана достављања рjешења.

Члан 10.

Комора, врши упис издатих, обновљених или одузетих лиценци у именик из члана 8. став 1. тачка б) овог закона у року од 15 дана од дана издавања, обнављања или одузимања лиценце.

Члан 11.

Чланови Коморе дужни су да надлежном органу Коморе пријаве све промјене које су битне за упис у именик из члана 8. овог закона, као и друге битне чињенице из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана настале промјене.

Члан 12.

Скупштина Коморе уређује садржај и податке који се воде у именику, начин вођења и образац именика, образац извода из именика, увјерења, потврде и евиденције, као и поступак уписа у именике, у складу са Статутом и посебним актима Коморе.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КОМОРЕ[уреди]

Члан 13.

(1) Комора организује свој рад на територији Републике Српске.

(2) Органи Коморе су: Скупштина, предсједник Коморе, Извршни одбор, Надзорни одбор и други органи утврђени Статутом Коморе.

(3) Овлашћења и начин рада органа из става 2. овог члана ближе се уређују Статутом, у складу са законом.

Члан 14.

Предсједник Коморе и чланови Надзорног одбора не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса, који су прописани посебним прописима.

Члан 15.

Органи Коморе из члана 13. овог закона организују се на начин којим се обезбјеђује равноправно струковно и територијално учешће у раду и одлучивању чланова Коморе уз вођење рачуна о заступљености оба пола.

Члан 16.

(1) Скупштина је највиши орган управљања Коморе и бира се на период од пет година.

(2) Скупштина је надлежна да:

а) доноси Статут и друге акте одређене Статутом,
б) доноси пословник о свом раду,
в) доноси годишњи програм рада Коморе,
г) доноси етички кодекс,
д) бира и разрјешава предсједника Скупштине,
ђ) бира и разрјешава предсједника Коморе и чланове Извршног и Надзорног одбора,
е) утврђује висину чланарине за чланове Коморе,
ж) утврђује износ, накнада за издавање и обнављање лиценце, као и износ других накнада за издавање извода, увјерења и потврда из евиденција које води Комора,
з) разматра и усваја извјештаје о раду органа Коморе,
и) усваја извјештај о финансијском пословању Коморе са годишњим обрачуном, као и друге извјештаје које доставља Извршни и Надзорни одбор Коморе,
ј) остварује сарадњу са коморама у земљи и иностранству и
к) обавља друге послове утврђене законом и Статутом Коморе.

Члан 17.

(1) Скупштином Коморе предсједава предсједник Коморе.

(2) Предсједник Коморе сазива сједнице Скупштине у складу са Статутом Коморе.

Члан 18.

Предсједник Коморе:

а) руководи Комором, представља и заступа Комору,
б) одговара за законитост рада и пословања Коморе,
в) припрема годишњи програм рада Коморе,
г) подноси Надзорном одбору извјештаје о извршењу годишњег програма рада и плана прихода и расхода Коморе,
д) потписује појединачне акте и акте редовног пословања Коморе,
ђ) извршава одлуке Скупштине, Извршног и Надзорног одбора,
е) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Комори,
ж)предлаже Извршном одбору правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Стручној служби Коморе и
з) обавља друге послове одређене законом и Статутом.

Члан 19.

(1) Предсједника Коморе именује Скупштина на период од пет година.

(2) За предсједника Коморе може бити именовано исто лице највише два пута узастопно.

Члан 20.

(1) Извршни одбор Коморе је оперативни орган који:

а) извршава одлуке и закључке Скупштине,
б) припрема приједлоге Статута и других аката Коморе,
в) одлучује по захтјевима за издавање и продужавање лиценце,
г) доноси одлуку о одузимању лиценце,
д) доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Стручној служби Коморе и
ђ) рјешава приговоре и жалбе у другом степену на појединачне правне акте које доносе овлашћени органи Коморе, а чије рјешавање у другом степену није законом стављено у надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).

(2) Извршни одбор чини девет чланова заједно са предсједником Извршног одбора које бира Скупштина на период од пет година.

(3) Извршни одбор доноси одлуке гласањем натполовичном већином укупног броја чланова.

Члан 21.

(1) Надзорни одбор врши контролу рада над укупним пословањем Коморе.

(2) Надзорни одбор чини пет чланова које бира Скупштина на период од пет година.

Члан 22.

(1) Комора има Стручну службу којом руководи секретар као професионално лице.

(2) Међусобна права, обавезе и одговорности радника Стручне службе Коморе регулишу се уговором о раду, у складу са законом и колективним уговором.

(3) Комора осигурава финансијска средства и услове за рад Стручне службе Коморе.

VII ОПШТИ АКТИ КОМОРЕ[уреди]

Члан 23.

(1) Комора доноси Статут и друге опште акте у складу са законом и Статутом Коморе.

(2) Статутом ближе се уређују: послови и задаци Коморе, састав, број чланова, начин избора и вријеме трајања мандата органа коморе, начин рада и одлучивања у Комори, права, обавезе и одговорности чланова, јавност рада, финансирање, поступак доношења аката, начин обављања стручних и административних послова, као и друга питања од значаја за рад и организацију Коморе.

(3) Министарство даје сагласност на Статут у дијелу који се односи на обављање повјерених јавних овлашћења Коморе из члана 5. овог закона.

Члан 24.

(1) Скупштина доноси етички кодекс којим се утврђују етичка начела у обављању професионалних дужности чланова Коморе.

(2) Етичким кодексом утврђују се и односи чланова Коморе према корисницима услуга, као и међусобни односи чланова Коморе.

VIII СРЕДСТВА ЗА РАД КОМОРЕ[уреди]

Члан 25.

(1) Комора стиче средства за рад од:

а) чланарине коју плаћају чланови Коморе,
б) накнада за издавање и обнављање лиценце,
в) донација, поклона и легата и
г) других извора у складу са законом.

(2) Висину чланарине коју плаћају чланови Коморе и накнаду за издавање и обнављање лиценце утврђује посебном одлуком Скупштина.

Члан 26.

(1) Средства за рад Коморе из члана 25. став 1. овог закона воде се на рачуну Коморе.

(2) Наредбодавац за извршење финансијског плана Коморе и употребу средстава је предсједник Коморе, а изузетно, лице које он овласти.

IX ЈАВНОСТ И НАДЗОР НАД РАДОМ КОМОРЕ[уреди]

Члан 27.

(1) Комора је дужна да обавјештава јавност о свим питањима из надлежности Коморе.

(2) Комора сарађује са факултетима и школама пољопривредне струке, референтним пољопривредним установама, струковним удружењима пољопривредних радника и другим субјектима у вези са питањима значајним за рад Коморе.

(3) Комора најмање једном годишње извјештава о свом раду Министарство.

Члан 28.

(1) Надзор над вршењем повјерених јавних овлашћења Коморе врши Mинистарство.

(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана, Министарство може тражити од Коморе одговарајуће извјештаје и податке, односно може извршити непосредан увид у рад Коморе.

(3) Комора је дужна да извјештаје и податке из става 2. овог члана достави Министарству у року од 30 дана од дана када су подаци затражени.

(4) У вршењу надзора над јавним овлашћењима Коморе примјењују се одредбе закона којим се уређује републичка управа.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 29.

(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај Комора, ако:

а) члану Коморе не изда легитимацију (члан 5. став 1. тачка ж),
б) члану Коморе изда, обнови или одузме лиценцу супротно одредбама закона (члан 6.) и
в) не води законом прописане именике Коморе, односно ако не изврши упис података у именик Коморе који води, односно ако изврши упис у именик супротно одредбама закона (чл. 8, 9. и 10).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Комори новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 30.

Новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ казниће се за прекршај инжењери пољопривреде ако не обавијесте Комору о промјенама које су битне за упис у именике које Комора води, као и о другим битним чињеницама из надлежности Коморе (члан 11.).

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 31.

(1) Министар ће најкасније у року од 30 дана од ступања на снагу овог закона именовати Одбор за конституисање и почетак рада Коморе (у даљем тексту: Одбор).

(2) Одбор из става 1. овог члана има 11 чланова које именује министар на приједлог научних, стручних и професионалних институција и удружења из области пољопривреде са територије Републике Српске.

(3) Чланови Одбора бирају из својих редова предсједника.

(4) Одбор доноси оснивачки акт Коморе, којим се утврђују питања од значаја за оснивање Коморе, начин и поступак спровођења избора за чланове Скупштине Коморе, у року од 30 дана од дана именовања Одбора.

(5) Одбор ће донијети одлуку о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе у року од 30 дана од дана доношења акта из става 4. овог члана.

(6) Поступак кандидовања и избора чланова Скупштине обавиће се у року од 60 дана од дана доношења одлуке из става 5. овог члана.

Члан 32.

(1) Скупштина Коморе на првој конститутивној сједници доноси Статут Коморе и именује органе управљања.

(2) Комора почиње да ради најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 33.

Министар у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона доноси Правилник о стручном испиту (члан 7. став 2.).

Члан 34.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-968/09
Датум: 11. јун 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 59/09