Zakon o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O KOMORI INŽENjERA POLjOPRIVREDE

REPUBLIKE SRPSKE

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske, kao nezavisna, profesionalna i strukovna organizacija, uređuje se članstvo u Komori inženjera poljoprivrede, povjeravanje javnih ovlašćenja, izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje stručnih poslova u oblasti poljoprivrede, organi Komore, kao i druga pitanja od značaja za rad Komore.

Član 2.

(1) Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: Komora) ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar.

(2) Komora ima račun.

(3) Sjedište Komore je u Banjoj Luci.

II ČLANSTVO U KOMORI[uredi]

Član 3.

(1) Članovi Komore mogu biti diplomirani inženjeri poljoprivrede, odnosno agronomije svih smjerova, diplomirani inženjeri biotehničkih nauka agronomskog smjera i inženjeri poljoprivrede (u daljem tekstu: inženjeri poljoprivrede) koji obavljaju stručne poslove u oblasti poljoprivrede.

(2) Stručni poslovi iz stava 1. ovog člana uređuju se Statutom Komore.

Član 4.

(1) Članovi Komore mogu biti i inženjeri poljoprivrede koji nisu zaposleni, zaposleni van struke i penzionisani inženjeri poljoprivrede.

(2) Komora može imati i počasne članove koji su dali poseban doprinos razvoju poljoprivrede, kao i članove donatore, u skladu sa Statutom Komore.

III DJELATNOST KOMORE[uredi]

Član 5.

(1) Komora, u skladu sa zakonom, obavlja sljedeće poslove:

a) zastupa i štiti interese članova Komore,
b) organizuje stručno usavršavanje svojih članova,
v) izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za obavljanje stručnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: licenca),
g) pokreće inicijative za donošenje ili izmjenu zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede,
d) daje mišljenje na nacrte i prijedloge zakona i druge propise iz oblasti poljoprivrede,
đ) donosi kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: etički kodeks),
e) vrši upis članova Komore u imenik koji je javna knjiga,
ž) izdaje legitimaciju članovima Komore i
z) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

(2) Poslove iz stava 1. t. b), v) i e) ovog člana Komora obavlja kao povjerena javna ovlašćenja.

(3) Komora obavlja i druge poslove koji joj se zakonom povjere kao javna ovlašćenja.

IV IZDAVANjE, OBNAVLjANjE I ODUZIMANjE LICENCE[uredi]

Član 6.

(1) Komora izdaje, obnavlja i oduzima licencu inženjerima poljoprivrede pod uslovima propisanim zakonom i Statutom Komore.

(2) Licenca podliježe reviziji nakon isteka roka od pet godina, od dana donošenja.

(3) Postupak i način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence, utvrđuje se posebnim aktima koje donosi Skupština Komore (u daljem tekstu: Skupština).

(4) Za obnavljanje licence obavezno je stručno usavršavanje članova Komore, što se uređuje posebnim aktima Komore.

Član 7.

(1) Za obavljanje određenih stručnih poslova iz oblasti poljoprivrede, koji se utvrđuju Statutom, inženjeri poljoprivrede polažu stručni ispit.

(2) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim propisuje uslove i način polaganja stručnog ispita iz stava 1. ovog člana.

V IMENICI KOMORE[uredi]

Član 8.

(1) Komora, u skladu sa ovim zakonom, vodi imenike Komore, i to:

a) imenik svih članova Komore i
b) imenik izdatih, obnovljenih ili oduzetih licenci.

(2) U imeniku članova Komore iz stava 1. tačka a) ovog člana vodi se posebna evidencija o članovima Komore koji su pripravnici.

Član 9.

(1) Na zahtjev inženjera poljoprivrede, rješenje o upisu u imenik iz člana 8. stav 1. tačka a) ovog zakona donosi ovlašćeno lice Komore u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, u skladu sa zakonom i Statutom Komore.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom organu Komore u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 10.

Komora, vrši upis izdatih, obnovljenih ili oduzetih licenci u imenik iz člana 8. stav 1. tačka b) ovog zakona u roku od 15 dana od dana izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence.

Član 11.

Članovi Komore dužni su da nadležnom organu Komore prijave sve promjene koje su bitne za upis u imenik iz člana 8. ovog zakona, kao i druge bitne činjenice iz nadležnosti Komore, u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

Član 12.

Skupština Komore uređuje sadržaj i podatke koji se vode u imeniku, način vođenja i obrazac imenika, obrazac izvoda iz imenika, uvjerenja, potvrde i evidencije, kao i postupak upisa u imenike, u skladu sa Statutom i posebnim aktima Komore.

VI ORGANIZACIJA RADA KOMORE[uredi]

Član 13.

(1) Komora organizuje svoj rad na teritoriji Republike Srpske.

(2) Organi Komore su: Skupština, predsjednik Komore, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i drugi organi utvrđeni Statutom Komore.

(3) Ovlašćenja i način rada organa iz stava 2. ovog člana bliže se uređuju Statutom, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Predsjednik Komore i članovi Nadzornog odbora ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, koji su propisani posebnim propisima.

Član 15.

Organi Komore iz člana 13. ovog zakona organizuju se na način kojim se obezbjeđuje ravnopravno strukovno i teritorijalno učešće u radu i odlučivanju članova Komore uz vođenje računa o zastupljenosti oba pola.

Član 16.

(1) Skupština je najviši organ upravljanja Komore i bira se na period od pet godina.

(2) Skupština je nadležna da:

a) donosi Statut i druge akte određene Statutom,
b) donosi poslovnik o svom radu,
v) donosi godišnji program rada Komore,
g) donosi etički kodeks,
d) bira i razrješava predsjednika Skupštine,
đ) bira i razrješava predsjednika Komore i članove Izvršnog i Nadzornog odbora,
e) utvrđuje visinu članarine za članove Komore,
ž) utvrđuje iznos, naknada za izdavanje i obnavljanje licence, kao i iznos drugih naknada za izdavanje izvoda, uvjerenja i potvrda iz evidencija koje vodi Komora,
z) razmatra i usvaja izvještaje o radu organa Komore,
i) usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju Komore sa godišnjim obračunom, kao i druge izvještaje koje dostavlja Izvršni i Nadzorni odbor Komore,
j) ostvaruje saradnju sa komorama u zemlji i inostranstvu i
k) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Komore.

Član 17.

(1) Skupštinom Komore predsjedava predsjednik Komore.

(2) Predsjednik Komore saziva sjednice Skupštine u skladu sa Statutom Komore.

Član 18.

Predsjednik Komore:

a) rukovodi Komorom, predstavlja i zastupa Komoru,
b) odgovara za zakonitost rada i poslovanja Komore,
v) priprema godišnji program rada Komore,
g) podnosi Nadzornom odboru izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i plana prihoda i rashoda Komore,
d) potpisuje pojedinačne akte i akte redovnog poslovanja Komore,
đ) izvršava odluke Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora,
e) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Komori,
ž)predlaže Izvršnom odboru pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Komore i
z) obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom.

Član 19.

(1) Predsjednika Komore imenuje Skupština na period od pet godina.

(2) Za predsjednika Komore može biti imenovano isto lice najviše dva puta uzastopno.

Član 20.

(1) Izvršni odbor Komore je operativni organ koji:

a) izvršava odluke i zaključke Skupštine,
b) priprema prijedloge Statuta i drugih akata Komore,
v) odlučuje po zahtjevima za izdavanje i produžavanje licence,
g) donosi odluku o oduzimanju licence,
d) donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Komore i
đ) rješava prigovore i žalbe u drugom stepenu na pojedinačne pravne akte koje donose ovlašćeni organi Komore, a čije rješavanje u drugom stepenu nije zakonom stavljeno u nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Izvršni odbor čini devet članova zajedno sa predsjednikom Izvršnog odbora koje bira Skupština na period od pet godina.

(3) Izvršni odbor donosi odluke glasanjem natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Član 21.

(1) Nadzorni odbor vrši kontrolu rada nad ukupnim poslovanjem Komore.

(2) Nadzorni odbor čini pet članova koje bira Skupština na period od pet godina.

Član 22.

(1) Komora ima Stručnu službu kojom rukovodi sekretar kao profesionalno lice.

(2) Međusobna prava, obaveze i odgovornosti radnika Stručne službe Komore regulišu se ugovorom o radu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

(3) Komora osigurava finansijska sredstva i uslove za rad Stručne službe Komore.

VII OPŠTI AKTI KOMORE[uredi]

Član 23.

(1) Komora donosi Statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom i Statutom Komore.

(2) Statutom bliže se uređuju: poslovi i zadaci Komore, sastav, broj članova, način izbora i vrijeme trajanja mandata organa komore, način rada i odlučivanja u Komori, prava, obaveze i odgovornosti članova, javnost rada, finansiranje, postupak donošenja akata, način obavljanja stručnih i administrativnih poslova, kao i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

(3) Ministarstvo daje saglasnost na Statut u dijelu koji se odnosi na obavljanje povjerenih javnih ovlašćenja Komore iz člana 5. ovog zakona.

Član 24.

(1) Skupština donosi etički kodeks kojim se utvrđuju etička načela u obavljanju profesionalnih dužnosti članova Komore.

(2) Etičkim kodeksom utvrđuju se i odnosi članova Komore prema korisnicima usluga, kao i međusobni odnosi članova Komore.

VIII SREDSTVA ZA RAD KOMORE[uredi]

Član 25.

(1) Komora stiče sredstva za rad od:

a) članarine koju plaćaju članovi Komore,
b) naknada za izdavanje i obnavljanje licence,
v) donacija, poklona i legata i
g) drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Visinu članarine koju plaćaju članovi Komore i naknadu za izdavanje i obnavljanje licence utvrđuje posebnom odlukom Skupština.

Član 26.

(1) Sredstva za rad Komore iz člana 25. stav 1. ovog zakona vode se na računu Komore.

(2) Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Komore i upotrebu sredstava je predsjednik Komore, a izuzetno, lice koje on ovlasti.

IX JAVNOST I NADZOR NAD RADOM KOMORE[uredi]

Član 27.

(1) Komora je dužna da obavještava javnost o svim pitanjima iz nadležnosti Komore.

(2) Komora sarađuje sa fakultetima i školama poljoprivredne struke, referentnim poljoprivrednim ustanovama, strukovnim udruženjima poljoprivrednih radnika i drugim subjektima u vezi sa pitanjima značajnim za rad Komore.

(3) Komora najmanje jednom godišnje izvještava o svom radu Ministarstvo.

Član 28.

(1) Nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlašćenja Komore vrši Ministarstvo.

(2) U vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo može tražiti od Komore odgovarajuće izvještaje i podatke, odnosno može izvršiti neposredan uvid u rad Komore.

(3) Komora je dužna da izvještaje i podatke iz stava 2. ovog člana dostavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana kada su podaci zatraženi.

(4) U vršenju nadzora nad javnim ovlašćenjima Komore primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje republička uprava.

X KAZNENE ODREDBE[uredi]

Član 29.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj Komora, ako:

a) članu Komore ne izda legitimaciju (član 5. stav 1. tačka ž),
b) članu Komore izda, obnovi ili oduzme licencu suprotno odredbama zakona (član 6.) i
v) ne vodi zakonom propisane imenike Komore, odnosno ako ne izvrši upis podataka u imenik Komore koji vodi, odnosno ako izvrši upis u imenik suprotno odredbama zakona (čl. 8, 9. i 10).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u Komori novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Član 30.

Novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM kazniće se za prekršaj inženjeri poljoprivrede ako ne obavijeste Komoru o promjenama koje su bitne za upis u imenike koje Komora vodi, kao i o drugim bitnim činjenicama iz nadležnosti Komore (član 11.).

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 31.

(1) Ministar će najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona imenovati Odbor za konstituisanje i početak rada Komore (u daljem tekstu: Odbor).

(2) Odbor iz stava 1. ovog člana ima 11 članova koje imenuje ministar na prijedlog naučnih, stručnih i profesionalnih institucija i udruženja iz oblasti poljoprivrede sa teritorije Republike Srpske.

(3) Članovi Odbora biraju iz svojih redova predsjednika.

(4) Odbor donosi osnivački akt Komore, kojim se utvrđuju pitanja od značaja za osnivanje Komore, način i postupak sprovođenja izbora za članove Skupštine Komore, u roku od 30 dana od dana imenovanja Odbora.

(5) Odbor će donijeti odluku o raspisivanju i sprovođenju izbora za članove Skupštine Komore u roku od 30 dana od dana donošenja akta iz stava 4. ovog člana.

(6) Postupak kandidovanja i izbora članova Skupštine obaviće se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz stava 5. ovog člana.

Član 32.

(1) Skupština Komore na prvoj konstitutivnoj sjednici donosi Statut Komore i imenuje organe upravljanja.

(2) Komora počinje da radi najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 33.

Ministar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donosi Pravilnik o stručnom ispitu (član 7. stav 2.).

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-968/09
Datum: 11. jun 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09