Закон о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О КОМИТЕТУ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАДЗОРА

ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом уређује се оснивање, начин рада и овлашћења Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске, као и начин међусобне сарадње и координације Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Агенције за банкарство Републике Српске и Агенције за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: надзорни органи).

Члан 2.

Циљ овог закона је успостављање и организовање ефикасније сарадње и координације рада надзорних органа финансијског сектора Републике Српске, ради очувања његове ефикасности и стабилности и обезбјеђења заштите права корисника услуга финансијског сектора.

Члан 3.

Заштита права корисника услуга финансијског сектора подразумијева њихово информисање и едукацију, ефикасно обезбјеђење услуга, отклањање уочених неправилности, те предузимањe неопходних мјера ради заштите интереса корисника финансијских услуга.

Члан 4.

Овим законом задржавају се постојећа права и одговорности надзорних органа, утврђена посебним законима.

Члан 5.

Међусобна сарадња и координација надзорних органа, предвиђена овим законом, заснива се на континуираној размјени информација, узајамној помоћи и повјерењу, независности у раду и примјени законских прописа којима су утврђена појединачна права и одговорности надзорних органа.

Члан 6.

Координација надзорних органа подразумијева сарадњу у областима које су заједничке за надзорне органе, у границама њиховог овлашћења и дјеловања, и обухвата:

а) креирање и спровођење јединствене стратегије и смјерница из области регулисања и надзора финансијског сектора,
б) иницирање усаглашавања прописа са захтјевима тржишта, међународним стандардима и прописима Европске уније,
в) годишње планирање заједничких активности и праћење реализације закључених споразума,
г) идентификовање потенцијалних проблема и уочавање кризних ситуација ради избјегавања негативних посљедица,
д) заузимање ставова и предлагање мјера ради јачања и унапређивања надзора финансијског сектора,
ђ) обезбјеђење приступа информацијама и размјена података потребних у поступку спровођења надзора финансијских организација,
е) размјена података у поступку издавања дозвола,
ж) размјена података о чињеницама и догађајима који се односе на повезана лица која могу имати утицај на ситуацију или радњу која је предмет контроле другог надзорног органа,
з) обезбјеђење података потребних за рјешавање појединачних питања и доношење одлука,
и) организовање заједничких контрола,
ј) обезбјеђење и размјена информација о неправилностима утврђеним од надзорног органа у вршењу контроле, ако су уочене неправилности важне за рад других надзорних органа,
к) организовање и обезбјеђење заштите права корисника услуга финансијског сектора и
л) друге заједничке активности које доприносе јачој координацији и спровођењу надзора финансијског сектора.

Члан 7.

(1) Надзорни органи закључују међусобно споразум о сарадњи.

(2) Споразумом о сарадњи надзорни органи детаљано дефинишу метод и садржај заједничке сарадње и дјеловања, прикупљања и размјене података, као и других активности наведених у члану 6. овог закона.

Члан 8.

Комитет за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске (у даљем тексту: Комитет) оснива се ради успостављања потпуне координације рада надзорних органа предвиђене овим законом, доношења јединствене стратегије и смјерница развоја надзора, као и обезбјеђења заштите права корисника услуга финансијског сектора Републике Српске.

Члан 9.

(1) Чланови Комитета су: министар финансија Републике Српске, предсједник Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, директор Агенције за банкарство Републике Српске и директор Агенције за осигурање Републике Српске.

(2) Комитет бира предсједавајућег на период од једне године.

(3) Лица из става 1. овог члана именују по једног замјеника члана, који ће присуствовати сједницама Комитета, у случају њихове спријечености.

(4) Чланови Комитета за свој рад у Комитету не примају посебну накнаду.

Члан 10.

Комитет је надлежан за:

а) доношење јединствене стратегије и смјерница развоја надзора финансијског сектора и међусобног дјеловања надзорних органа,
б) усвајање годишњег плана заједничке сарадње надзорних органа,
в) праћење и спровођење закључених споразума из члана 7. oвог закона,
г) праћење рада Kомисије из члана 12. овог закона,
д) усвајање Пословника о раду и других аката потребних за функционисање рада Комитета и Комисије,
ђ) доношење одлука о обезбјеђењу средстава за покриће трошкова Комисије,
е) доношење одлука о начину организовања и спровођење заштите права корисника финансијских услуга и
ж) доношење аката и предузимање других активности које доприносе унапређивању координације надзора финансијског сектора.

Члан 11.

(1) Сједница Комитета одржава се најмање једном тромјесечно, а сазива је предсједавајући Комитета.

(2) За одржавање сједнице Комитета и одлучивање, потребно је присуство најмање три члана.

Члан 12.

(1) Комитет формира Комисију за сарадњу надзорних органа финансијског сектора (у даљем тексту: Комисија) ради спровођења споразума и реализацијe задатака Комитета.

(2) Чланове Комисије чине представници које именује Комитет из реда лица запослених у Министарству финансија Републике Српске, Комисији за хартије од вриједности Републике Српске, Агенцији за банкарство Републике Српске и Агенцији за осигурање Републике Српске.

(3) Средства потребна за рад Комисије из става 1. овог члана, обезбјеђују надзорни органи из властитих прихода остварених редовним пословањем.

(4) Чланови Комисије за свој рад у Комисији не примају посебну накнаду.

Члан 13.

(1) Ради извршавања задатака и реализације споразума, Комисија из члана 12. овог закона састаје се најмање једном у три мјесеца.

(2) Обавеза сазивања редовних и ванредних заједничких састанака и вођење записника Комисије преноси се на други надзорни орган сваке године. За заказивање ванредног заједничког састанка, довољан је захтјев једног представника надзорног органа, упућен надзорном органу који је у том периоду одговоран за сазивање заједничких састанака.

(3) На заједничким састанцима Комисија прати реализацију закључених споразума из члана 6. овог закона, извршење усвојеног плана, спровођење заједничких контрола, те разматра друга заједничка питања која се односе на послове и задатке надзорних органа.

Члан 14.

(1) Након сваког заједничког састанка, Комисија доставља Комитету записник са усвојеним закључцима, као и извјештај о предузетим активностима, оствареним резултатима и другим околностима насталим у периоду од одржавања посљедњег заједничког састанка Комисије.

(2) Комисија из члана 12. овог закона подноси годишњи извјештај о раду Комитету, најкасније у року од три мјесеца по истеку извјештајног периода.

(3) За припрему извјештаја из става 2. овог члана обавезан је надзорни орган одговоран за сазивање заједничких састанака у текућој години.

Члан 15.

(1) Начин рада Комитета и Комисије уређује се Пословником о раду, који доноси Комитет.

(2) Пословником о раду из става 1. овог члана утврђује се: начин припремања материјала, аката и других докумената, оквирни план заједничких сједница Комитета и Комисије, начин сазивања и одржавања заједничких састанака, начин обезбјеђења средстава за покриће трошкова Комисије и друга питања од значаја за рад.

Члан 16.

Надзорни органи дужни су да у свом годишњем програму рада планирају активности потребне за заједничку сарадњу, обезбиједе кадровске и техничке услове неопходне за потенцијалне заједничке контроле, као и да узму у обзир друге облике сарадње предвиђене закљученим споразумима о сарадњи.

Члан 17.

(1) Сарадња надзорних органа у области размјене података спроводи се кроз редовну размјену података, благовремено информисање о битним питањима, као и припрему и достављање одређених информација и података по појединачном захтјеву надзорног органа.

(2) У споразумима о сарадњи надзорни органи одређују метод редовне размјене података потребних за спровођење ефикасног консолидованог надзора повезаних лица, банкарских групација и других учесника финансијског тржишта.

Члан 18.

(1) Захтјев надзорног органа којим се траже подаци мора бити сачињен у писаној форми, а подаци служити сврси за коју се траже.

(2) Надзорни орган дужан је да обезбиједи тражене податке у року одређеном у захтјеву, а најкасније 15 дана од дана подношења захтјева.

(3) Ако надзорни орган није у могућности да припреми тражене податке у року наведеном у ставу 2. овог члана, обавезан је да у наведеном року информише надзорни орган који је тражио податке и одреди рок када ће подаци бити припремљени и достављени.

Члан 19.

(1) Када надзорни орган у поступку контроле установи неправилности за које је надлежан други надзорни орган, обавезан је да га о томе обавијести без одгађања. Надзорни орган који је обавијештен мора узети пријаву другог надзорног органа као приоритет.

(2) Када се у поступку спровођења надзора установи да је у контроли потребно учешће и другог надзорног органа, надзорни орган који врши контролу мора без одгађања о томе обавијестити други надзорни орган. Други надзорни орган мора размотрити обавјештење у року од осам дана од пријема и доставити одлуку о сарадњи надзорном органу који врши контролу.

Члан 20.

Надзорни органи, у свом раду и дјеловању, дужни су да у границама својих овлашћења спроводе одлуке и ставове усвојене од Комитета, као и да извршавају план заједничке сарадње надзорних органа.

Члан 21.

(1) Комитет подноси годишњи извјештај Народној скуштини Републике Српске, посредством Владе Републике Српске, најкасније до 30. јуна наредне године.

(2) Годишњи извјештај Комитета садржи извјештај о раду, анализу стања цјелокупног финансијског сектора, са приједлогом мјера и активности за даљи развој и напредак надзора финансијског сектора.

(3) У случају значајнијих промјена околности или наступања поремећаја на финансијском тржишту, Комитет о томе благовремено информише Владу Републике Српске и Народну скупштину Републике Српске и предлаже мјере за превазилажење таквог стања.

Члан 22.

Комитет одлучује о јавном објављивању појединачних аката, донесених у оквиру своје надлежности, као и заједничким саопштењима за јавност.

Члан 23.

Комитет ће донијети Пословник о раду у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 24.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-797/09
Датум: 14. мај 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 49/09