Zakon o Komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O KOMITETU ZA KOORDINACIJU NADZORA

FINANSIJSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, način rada i ovlašćenja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske, kao i način međusobne saradnje i koordinacije Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: nadzorni organi).

Član 2.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje i organizovanje efikasnije saradnje i koordinacije rada nadzornih organa finansijskog sektora Republike Srpske, radi očuvanja njegove efikasnosti i stabilnosti i obezbjeđenja zaštite prava korisnika usluga finansijskog sektora.

Član 3.

Zaštita prava korisnika usluga finansijskog sektora podrazumijeva njihovo informisanje i edukaciju, efikasno obezbjeđenje usluga, otklanjanje uočenih nepravilnosti, te preduzimanje neophodnih mjera radi zaštite interesa korisnika finansijskih usluga.

Član 4.

Ovim zakonom zadržavaju se postojeća prava i odgovornosti nadzornih organa, utvrđena posebnim zakonima.

Član 5.

Međusobna saradnja i koordinacija nadzornih organa, predviđena ovim zakonom, zasniva se na kontinuiranoj razmjeni informacija, uzajamnoj pomoći i povjerenju, nezavisnosti u radu i primjeni zakonskih propisa kojima su utvrđena pojedinačna prava i odgovornosti nadzornih organa.

Član 6.

Koordinacija nadzornih organa podrazumijeva saradnju u oblastima koje su zajedničke za nadzorne organe, u granicama njihovog ovlašćenja i djelovanja, i obuhvata:

a) kreiranje i sprovođenje jedinstvene strategije i smjernica iz oblasti regulisanja i nadzora finansijskog sektora,
b) iniciranje usaglašavanja propisa sa zahtjevima tržišta, međunarodnim standardima i propisima Evropske unije,
v) godišnje planiranje zajedničkih aktivnosti i praćenje realizacije zaključenih sporazuma,
g) identifikovanje potencijalnih problema i uočavanje kriznih situacija radi izbjegavanja negativnih posljedica,
d) zauzimanje stavova i predlaganje mjera radi jačanja i unapređivanja nadzora finansijskog sektora,
đ) obezbjeđenje pristupa informacijama i razmjena podataka potrebnih u postupku sprovođenja nadzora finansijskih organizacija,
e) razmjena podataka u postupku izdavanja dozvola,
ž) razmjena podataka o činjenicama i događajima koji se odnose na povezana lica koja mogu imati uticaj na situaciju ili radnju koja je predmet kontrole drugog nadzornog organa,
z) obezbjeđenje podataka potrebnih za rješavanje pojedinačnih pitanja i donošenje odluka,
i) organizovanje zajedničkih kontrola,
j) obezbjeđenje i razmjena informacija o nepravilnostima utvrđenim od nadzornog organa u vršenju kontrole, ako su uočene nepravilnosti važne za rad drugih nadzornih organa,
k) organizovanje i obezbjeđenje zaštite prava korisnika usluga finansijskog sektora i
l) druge zajedničke aktivnosti koje doprinose jačoj koordinaciji i sprovođenju nadzora finansijskog sektora.

Član 7.

(1) Nadzorni organi zaključuju međusobno sporazum o saradnji.

(2) Sporazumom o saradnji nadzorni organi detaljano definišu metod i sadržaj zajedničke saradnje i djelovanja, prikupljanja i razmjene podataka, kao i drugih aktivnosti navedenih u članu 6. ovog zakona.

Član 8.

Komitet za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske (u daljem tekstu: Komitet) osniva se radi uspostavljanja potpune koordinacije rada nadzornih organa predviđene ovim zakonom, donošenja jedinstvene strategije i smjernica razvoja nadzora, kao i obezbjeđenja zaštite prava korisnika usluga finansijskog sektora Republike Srpske.

Član 9.

(1) Članovi Komiteta su: ministar finansija Republike Srpske, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske i direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske.

(2) Komitet bira predsjedavajućeg na period od jedne godine.

(3) Lica iz stava 1. ovog člana imenuju po jednog zamjenika člana, koji će prisustvovati sjednicama Komiteta, u slučaju njihove spriječenosti.

(4) Članovi Komiteta za svoj rad u Komitetu ne primaju posebnu naknadu.

Član 10.

Komitet je nadležan za:

a) donošenje jedinstvene strategije i smjernica razvoja nadzora finansijskog sektora i međusobnog djelovanja nadzornih organa,
b) usvajanje godišnjeg plana zajedničke saradnje nadzornih organa,
v) praćenje i sprovođenje zaključenih sporazuma iz člana 7. ovog zakona,
g) praćenje rada Komisije iz člana 12. ovog zakona,
d) usvajanje Poslovnika o radu i drugih akata potrebnih za funkcionisanje rada Komiteta i Komisije,
đ) donošenje odluka o obezbjeđenju sredstava za pokriće troškova Komisije,
e) donošenje odluka o načinu organizovanja i sprovođenje zaštite prava korisnika finansijskih usluga i
ž) donošenje akata i preduzimanje drugih aktivnosti koje doprinose unapređivanju koordinacije nadzora finansijskog sektora.

Član 11.

(1) Sjednica Komiteta održava se najmanje jednom tromjesečno, a saziva je predsjedavajući Komiteta.

(2) Za održavanje sjednice Komiteta i odlučivanje, potrebno je prisustvo najmanje tri člana.

Član 12.

(1) Komitet formira Komisiju za saradnju nadzornih organa finansijskog sektora (u daljem tekstu: Komisija) radi sprovođenja sporazuma i realizacije zadataka Komiteta.

(2) Članove Komisije čine predstavnici koje imenuje Komitet iz reda lica zaposlenih u Ministarstvu finansija Republike Srpske, Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i Agenciji za osiguranje Republike Srpske.

(3) Sredstva potrebna za rad Komisije iz stava 1. ovog člana, obezbjeđuju nadzorni organi iz vlastitih prihoda ostvarenih redovnim poslovanjem.

(4) Članovi Komisije za svoj rad u Komisiji ne primaju posebnu naknadu.

Član 13.

(1) Radi izvršavanja zadataka i realizacije sporazuma, Komisija iz člana 12. ovog zakona sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Obaveza sazivanja redovnih i vanrednih zajedničkih sastanaka i vođenje zapisnika Komisije prenosi se na drugi nadzorni organ svake godine. Za zakazivanje vanrednog zajedničkog sastanka, dovoljan je zahtjev jednog predstavnika nadzornog organa, upućen nadzornom organu koji je u tom periodu odgovoran za sazivanje zajedničkih sastanaka.

(3) Na zajedničkim sastancima Komisija prati realizaciju zaključenih sporazuma iz člana 6. ovog zakona, izvršenje usvojenog plana, sprovođenje zajedničkih kontrola, te razmatra druga zajednička pitanja koja se odnose na poslove i zadatke nadzornih organa.

Član 14.

(1) Nakon svakog zajedničkog sastanka, Komisija dostavlja Komitetu zapisnik sa usvojenim zaključcima, kao i izvještaj o preduzetim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i drugim okolnostima nastalim u periodu od održavanja posljednjeg zajedničkog sastanka Komisije.

(2) Komisija iz člana 12. ovog zakona podnosi godišnji izvještaj o radu Komitetu, najkasnije u roku od tri mjeseca po isteku izvještajnog perioda.

(3) Za pripremu izvještaja iz stava 2. ovog člana obavezan je nadzorni organ odgovoran za sazivanje zajedničkih sastanaka u tekućoj godini.

Član 15.

(1) Način rada Komiteta i Komisije uređuje se Poslovnikom o radu, koji donosi Komitet.

(2) Poslovnikom o radu iz stava 1. ovog člana utvrđuje se: način pripremanja materijala, akata i drugih dokumenata, okvirni plan zajedničkih sjednica Komiteta i Komisije, način sazivanja i održavanja zajedničkih sastanaka, način obezbjeđenja sredstava za pokriće troškova Komisije i druga pitanja od značaja za rad.

Član 16.

Nadzorni organi dužni su da u svom godišnjem programu rada planiraju aktivnosti potrebne za zajedničku saradnju, obezbijede kadrovske i tehničke uslove neophodne za potencijalne zajedničke kontrole, kao i da uzmu u obzir druge oblike saradnje predviđene zaključenim sporazumima o saradnji.

Član 17.

(1) Saradnja nadzornih organa u oblasti razmjene podataka sprovodi se kroz redovnu razmjenu podataka, blagovremeno informisanje o bitnim pitanjima, kao i pripremu i dostavljanje određenih informacija i podataka po pojedinačnom zahtjevu nadzornog organa.

(2) U sporazumima o saradnji nadzorni organi određuju metod redovne razmjene podataka potrebnih za sprovođenje efikasnog konsolidovanog nadzora povezanih lica, bankarskih grupacija i drugih učesnika finansijskog tržišta.

Član 18.

(1) Zahtjev nadzornog organa kojim se traže podaci mora biti sačinjen u pisanoj formi, a podaci služiti svrsi za koju se traže.

(2) Nadzorni organ dužan je da obezbijedi tražene podatke u roku određenom u zahtjevu, a najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Ako nadzorni organ nije u mogućnosti da pripremi tražene podatke u roku navedenom u stavu 2. ovog člana, obavezan je da u navedenom roku informiše nadzorni organ koji je tražio podatke i odredi rok kada će podaci biti pripremljeni i dostavljeni.

Član 19.

(1) Kada nadzorni organ u postupku kontrole ustanovi nepravilnosti za koje je nadležan drugi nadzorni organ, obavezan je da ga o tome obavijesti bez odgađanja. Nadzorni organ koji je obaviješten mora uzeti prijavu drugog nadzornog organa kao prioritet.

(2) Kada se u postupku sprovođenja nadzora ustanovi da je u kontroli potrebno učešće i drugog nadzornog organa, nadzorni organ koji vrši kontrolu mora bez odgađanja o tome obavijestiti drugi nadzorni organ. Drugi nadzorni organ mora razmotriti obavještenje u roku od osam dana od prijema i dostaviti odluku o saradnji nadzornom organu koji vrši kontrolu.

Član 20.

Nadzorni organi, u svom radu i djelovanju, dužni su da u granicama svojih ovlašćenja sprovode odluke i stavove usvojene od Komiteta, kao i da izvršavaju plan zajedničke saradnje nadzornih organa.

Član 21.

(1) Komitet podnosi godišnji izvještaj Narodnoj skuštini Republike Srpske, posredstvom Vlade Republike Srpske, najkasnije do 30. juna naredne godine.

(2) Godišnji izvještaj Komiteta sadrži izvještaj o radu, analizu stanja cjelokupnog finansijskog sektora, sa prijedlogom mjera i aktivnosti za dalji razvoj i napredak nadzora finansijskog sektora.

(3) U slučaju značajnijih promjena okolnosti ili nastupanja poremećaja na finansijskom tržištu, Komitet o tome blagovremeno informiše Vladu Republike Srpske i Narodnu skupštinu Republike Srpske i predlaže mjere za prevazilaženje takvog stanja.

Član 22.

Komitet odlučuje o javnom objavljivanju pojedinačnih akata, donesenih u okviru svoje nadležnosti, kao i zajedničkim saopštenjima za javnost.

Član 23.

Komitet će donijeti Poslovnik o radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-797/09
Datum: 14. maj 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09