Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом регулише се оснивање, правни статус и дјелатност Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (у даљем тексту: Банка).

Члан 2.

Циљ оснивања Банке је подршка развојним пројектима у вези са:

а) повећањем запослености,
б) изградњом инфраструктурних објеката у Републици Српској,
в) извозно орјентисаном производњом,
г) унапређењем корпоративног управљања и тржишта капитала,
д) малим и средњим предузетништвом,
ђ) заштитом животне средине,
е) равномјерним регионалним развојем,
ж) унапређењем пољопривредне производње,
з) стамбено-пословном изградњом,
и) ефикасним провођењем приватизације,
ј) реструктурисањем предузећа у контексту приватизације,
к)подстицањем производње која смањује увозну зависност,
л) међународном промоцијом инвестиционих могућности у Републици Српској.

Члан 3.

(1) Оснивач Банке је Република Српска.

(2) Банка је правно лице и уписује се у судски регистар као акционарско друштво.

(3) Банка из члана 1. овог закона послује под називом: Инвестиционо–развојна банка Републике Српске а.д.

(4) Скраћени назив Банке је ИРБ РС.

(5) Банка има печат који садржи текст „Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука“.

(6) Сједиште Банке је у Бањој Луци.

Члан 4.

На оснивање и пословање Банке примјењују се одредбе Закона о јавним предузећима, уколико овим законом није другачије одређено.

II КАПИТАЛ БАНКЕ[уреди]

Члан 5.

(1) Република Српска обезбјеђује оснивачки капитал Банке у висини до 5.000.000 КМ.

(2) Оснивачки капитал Банке може бити у новцу и стварима.

(3) Динамику уплате капитала прописује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада).

(4) Акције Банке се не котирају на берзи или другим уређеним тржиштима.

(5) Акције Банке се не могу залагати.

(6) Банка не може откупљивати сопствене акције.

Члан 6.

Акције Банке се уписују у Централни регистар хартија од вриједности.

Члан 7.

(1) Банка се може задуживати из кредита и емисије обвезница. За задужење Банке сагласност даје Влада, на приједлог Министарства финансија.

(2) За обавезе из става 1. овог члана гарантује Република Српска.

(3) Банка не може обављати послове прикупљања депозита и давања гаранција.

III ДЈЕЛАТНОСТ БАНКЕ[уреди]

Члан 8.

(1) Банка се оснива ради управљања фондовима, и то:

а) Фондом становања Републике Српске,
б) Фондом за развој и запошљавање Републике Српске,
в) Акцијским фондом Републике Српске,
г) Фондом за реституцију Републике Српске,
д) Фондом за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске.

(2) Управљање фондовима из става 1. овог члана Банка врши према стратегији коју утврђује Влада, а у складу са усвојеном годишњом економском политиком.

(3) Банка управља фондовима из става 1. овог члана обављајући стручне послове уз уважавање принципа транспарентности, сигурности, профитабилности, ликвидности, дисперзије ризика и очувања и увећања реалне вриједности капитала.

(4) Банка може закључити и уговор са домаћим и страним правним лицима ради обављања послова који су повезани са њеним дјелатностима.

Члан 9.

(1) Поред дјелатности из члана 8. став 1. овог закона, Банка може закључити и уговор о управљању са другим фондовима, без обзира на облик власништва.

(2) На уговор из претходног става сагласност даје Влада, на приједлог Министарства финансија.

(3) Приликом управљања повјереном имовином Банка ће поштовати принципе из члана 8. став 2. овог закона.

Члан 10.

(1) Банка има право на наплату годишње накнаде, у складу са финансијским планом Банке и пословним резултатима фондова.

(2) На финансијски план Банке из става 1. овог члана сагласност даје Влада.

(3) Износ накнаде за управљање за сваки фонд из члана 8. став 1. овог закона, те начин обрачуна и наплате прописује Влада посебним актом.

Члан 11.

Банка обезбјеђује посебну рачуноводствену евиденцију за сваки фонд којим управља.

IV ОРГАНИ БАНКЕ[уреди]

Члан 12.

(1) Органи банке су: скупштина, надзорни одбор и управа.

(2) Функцију скупштине врши Влада Републике Српске.

Члан 13.

(1) Надзорни одбор има седам чланова које именује Народна Скупштина Републике Српске на приједлог Владе, на основу претходно проведеног конкурса.

(2) Чланови надзорног одбора Банке не могу обављати дужност у политичкој странци и учествовати у политичким активностима, нити бити чланови органа законодавне, извршне или судске власти.

(3) Члан надзорног одбора може бити и страно лице.

(4) Мандат чланова надзорног одбора траје 4 године, уз могућност поновног избора.

(5) На чланове надзорног одбора сходно се примјењују одредбе члана 18. и 19. овог закона којима су прописани услови за вршење послова из дјелокруга Управе и разлози за разрјешење са функције прије истека мандата.

Члан 14.

(1) Надзорни одбор Банке надлежан је да:

a) надзире рад Управе,
б) предлаже Влади на усвајање годишњи план рада са финансијским планом,
в) усваја полугодишње и утврђује годишње извјештаје Банке,
г) усваја полугодишње финансијске извјештаје Банке и фондова из члана 8. став 1. овог закона,
д) подноси Влади на разматрање и Народној Скупштини Републике Српске на усвајање годишњи извјештај о пословању Банке и фондова из члана 8. став 1. овог закона са извјештајем независног вањског ревизора,
ђ) именује и разријешава чланове Управе, те заступа Банку у односима са члановима Управе,
е) предлаже Влади на усвајање Статут Банке,
ж) доноси Пословник о раду Надзорног одбора и усваја интерна акта Банке,
з) осигурава утврђивање и провођење интерне контроле,
и) предлаже Влади именовање и разрешавање чланова одбора за ревизију,
ј) одлучује о питањима која овим законом или Статутом нису дата на одлучивања другом органу Банке.

Члан 15.

(1) Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

(2) За одржавање сједнице потребна је двотрећинска већина од укупног броја чланова, а за доношење одлука Надзорног одбора потребна је проста већина од укупног броја чланова.

(3) Извјештај о раду Надзорног одбора усваја Влада Републике Српске .

Члан 16.

(1) Управу Банке чине директор и извршни директори.

(2) Директори фондова су извршни директори у Банци.

(3) Управу из става 1. овог члана именује и разријешава Надзорни одбор, по обављеном јавном конкурсу, ако законом није другачије регулисано.

(4) Управа се бира на период од четири године уз могућност поновног избора.

Члан 17.

(1) Директор руководи пословањем, заступа и представља Банку и одговара за законитост пословања.

(2) Права,обавезе, овлаштења и одговорности управе уређују се Статутом Банке.

Члан 18.

(1) Чланови Управе морају имати високу школску спрему и одговарајуће професионално искуство.

(2) Чланови Управе не могу бити лица:

а) која су осуђивана за кривично дијело и прекршаје из области финансијског пословања,
б) којима је правоснажном пресудом изречена мјера безбједности забране вршења, дјелатности из надлежности Управе, и
в) старија од 65 година на дан именовања.

(3) Чланови Управе Банке не могу обављати дужност у политичкој странци и учествовати у политичким активностима, нити бити чланова органа законодавне, извршне или судске власти.

Члан 19.

(1) Чланови Управе Банке могу бити разријешени и прије истека мандата:

а) на лични захтијев,
б) у случају да не поступају у складу са Законом и актима Банке,
в) у случају злоупотребе положаја,
г) ако наступе друге околности неспојиве са обављањем дужности у Управи.

V РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА[уреди]

Члан 20.

Ревизију пословања Банке и фондова из члана 8. став 1. овог закона, врши независни вањски ревизор и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

VI СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ[уреди]

Члан 21.

(1) Статутом Банке уређује се:

а) организациона структура Банке,
б) органи Банке и њихов дјелокруг,
в) надлежност директора, извршних директора, секретара и интерног ревизора,
г) организација, начин рада, дјелокруг и одговорност одбора и комисија,
д) интерна ревизија,
ђ) техничка и финансијска контрола у проведби пласмана средстава фондова којима Банка управља,
е) правила пословања и пословну политику Банке,
ж) друга питања од значаја за рад Банке.

Члан 22.

(1) Друга општа акта Банке доноси Надзорни одбор на приједлог Управе.

(2) Другим општим актима уређује се унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака, права, обавезе и одговорности запослених, те остала питања од значаја за рад Банке, која нису уређена Статутом Банке.

VII РАСПОРЕД ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА[уреди]

Члан 23.

(1) Народна Скупштина Републике Српске усваја ревидиране извјештаје о пословању Банке и фондова којима управља Банка из члана 8. став 1. овог закона.

(2) Годишња добит Банке распоређује се у резерве Банке одлуком Владе.

Члан 24.

(1) Губитак Банке покрива се на терет резерви и капитала Банке одлуком Владе.

(2) Покриће губитка Банке не може се вршити из средстава буџета Републике Српске.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 25.

(1) Влада објављује конкурс за именовање чланова Надзорног одбора у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) До именовања Надзорног одбора послове из његовог дјелокруга обављаће привремени Надзорни одбор којег је Влада дужна именовати у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Привремени Надзорни одбор доставља Влади приједлог статута Банке и фондова којима Банка управља, у року од 15 дана од дана именовања.

Члан 26.

(1) Дирекција за приватизацију Републике Српске ће до 31.12.2006. године пренијети Банци:

а) базе података,
б) програме приватизације предузећа,
в) документацију у вези са приватизованим предузећима и предузећима која се приватизују и
г) другу документацију којом располаже.

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-612/06
Датум: 17. мај 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 56/06