Zakon o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom reguliše se osnivanje, pravni status i djelatnost Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (u daljem tekstu: Banka).

Član 2.

Cilj osnivanja Banke je podrška razvojnim projektima u vezi sa:

a) povećanjem zaposlenosti,
b) izgradnjom infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj,
v) izvozno orjentisanom proizvodnjom,
g) unapređenjem korporativnog upravljanja i tržišta kapitala,
d) malim i srednjim preduzetništvom,
đ) zaštitom životne sredine,
e) ravnomjernim regionalnim razvojem,
ž) unapređenjem poljoprivredne proizvodnje,
z) stambeno-poslovnom izgradnjom,
i) efikasnim provođenjem privatizacije,
j) restrukturisanjem preduzeća u kontekstu privatizacije,
k)podsticanjem proizvodnje koja smanjuje uvoznu zavisnost,
l) međunarodnom promocijom investicionih mogućnosti u Republici Srpskoj.

Član 3.

(1) Osnivač Banke je Republika Srpska.

(2) Banka je pravno lice i upisuje se u sudski registar kao akcionarsko društvo.

(3) Banka iz člana 1. ovog zakona posluje pod nazivom: Investiciono–razvojna banka Republike Srpske a.d.

(4) Skraćeni naziv Banke je IRB RS.

(5) Banka ima pečat koji sadrži tekst „Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka“.

(6) Sjedište Banke je u Banjoj Luci.

Član 4.

Na osnivanje i poslovanje Banke primjenjuju se odredbe Zakona o javnim preduzećima, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

II KAPITAL BANKE[uredi]

Član 5.

(1) Republika Srpska obezbjeđuje osnivački kapital Banke u visini do 5.000.000 KM.

(2) Osnivački kapital Banke može biti u novcu i stvarima.

(3) Dinamiku uplate kapitala propisuje Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

(4) Akcije Banke se ne kotiraju na berzi ili drugim uređenim tržištima.

(5) Akcije Banke se ne mogu zalagati.

(6) Banka ne može otkupljivati sopstvene akcije.

Član 6.

Akcije Banke se upisuju u Centralni registar hartija od vrijednosti.

Član 7.

(1) Banka se može zaduživati iz kredita i emisije obveznica. Za zaduženje Banke saglasnost daje Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

(2) Za obaveze iz stava 1. ovog člana garantuje Republika Srpska.

(3) Banka ne može obavljati poslove prikupljanja depozita i davanja garancija.

III DJELATNOST BANKE[uredi]

Član 8.

(1) Banka se osniva radi upravljanja fondovima, i to:

a) Fondom stanovanja Republike Srpske,
b) Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske,
v) Akcijskim fondom Republike Srpske,
g) Fondom za restituciju Republike Srpske,
d) Fondom za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske.

(2) Upravljanje fondovima iz stava 1. ovog člana Banka vrši prema strategiji koju utvrđuje Vlada, a u skladu sa usvojenom godišnjom ekonomskom politikom.

(3) Banka upravlja fondovima iz stava 1. ovog člana obavljajući stručne poslove uz uvažavanje principa transparentnosti, sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti, disperzije rizika i očuvanja i uvećanja realne vrijednosti kapitala.

(4) Banka može zaključiti i ugovor sa domaćim i stranim pravnim licima radi obavljanja poslova koji su povezani sa njenim djelatnostima.

Član 9.

(1) Pored djelatnosti iz člana 8. stav 1. ovog zakona, Banka može zaključiti i ugovor o upravljanju sa drugim fondovima, bez obzira na oblik vlasništva.

(2) Na ugovor iz prethodnog stava saglasnost daje Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

(3) Prilikom upravljanja povjerenom imovinom Banka će poštovati principe iz člana 8. stav 2. ovog zakona.

Član 10.

(1) Banka ima pravo na naplatu godišnje naknade, u skladu sa finansijskim planom Banke i poslovnim rezultatima fondova.

(2) Na finansijski plan Banke iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Vlada.

(3) Iznos naknade za upravljanje za svaki fond iz člana 8. stav 1. ovog zakona, te način obračuna i naplate propisuje Vlada posebnim aktom.

Član 11.

Banka obezbjeđuje posebnu računovodstvenu evidenciju za svaki fond kojim upravlja.

IV ORGANI BANKE[uredi]

Član 12.

(1) Organi banke su: skupština, nadzorni odbor i uprava.

(2) Funkciju skupštine vrši Vlada Republike Srpske.

Član 13.

(1) Nadzorni odbor ima sedam članova koje imenuje Narodna Skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade, na osnovu prethodno provedenog konkursa.

(2) Članovi nadzornog odbora Banke ne mogu obavljati dužnost u političkoj stranci i učestvovati u političkim aktivnostima, niti biti članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

(3) Član nadzornog odbora može biti i strano lice.

(4) Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

(5) Na članove nadzornog odbora shodno se primjenjuju odredbe člana 18. i 19. ovog zakona kojima su propisani uslovi za vršenje poslova iz djelokruga Uprave i razlozi za razrješenje sa funkcije prije isteka mandata.

Član 14.

(1) Nadzorni odbor Banke nadležan je da:

a) nadzire rad Uprave,
b) predlaže Vladi na usvajanje godišnji plan rada sa finansijskim planom,
v) usvaja polugodišnje i utvrđuje godišnje izvještaje Banke,
g) usvaja polugodišnje finansijske izvještaje Banke i fondova iz člana 8. stav 1. ovog zakona,
d) podnosi Vladi na razmatranje i Narodnoj Skupštini Republike Srpske na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju Banke i fondova iz člana 8. stav 1. ovog zakona sa izvještajem nezavisnog vanjskog revizora,
đ) imenuje i razriješava članove Uprave, te zastupa Banku u odnosima sa članovima Uprave,
e) predlaže Vladi na usvajanje Statut Banke,
ž) donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora i usvaja interna akta Banke,
z) osigurava utvrđivanje i provođenje interne kontrole,
i) predlaže Vladi imenovanje i razrešavanje članova odbora za reviziju,
j) odlučuje o pitanjima koja ovim zakonom ili Statutom nisu data na odlučivanja drugom organu Banke.

Član 15.

(1) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Za održavanje sjednice potrebna je dvotrećinska većina od ukupnog broja članova, a za donošenje odluka Nadzornog odbora potrebna je prosta većina od ukupnog broja članova.

(3) Izvještaj o radu Nadzornog odbora usvaja Vlada Republike Srpske .

Član 16.

(1) Upravu Banke čine direktor i izvršni direktori.

(2) Direktori fondova su izvršni direktori u Banci.

(3) Upravu iz stava 1. ovog člana imenuje i razriješava Nadzorni odbor, po obavljenom javnom konkursu, ako zakonom nije drugačije regulisano.

(4) Uprava se bira na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 17.

(1) Direktor rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Banku i odgovara za zakonitost poslovanja.

(2) Prava,obaveze, ovlaštenja i odgovornosti uprave uređuju se Statutom Banke.

Član 18.

(1) Članovi Uprave moraju imati visoku školsku spremu i odgovarajuće profesionalno iskustvo.

(2) Članovi Uprave ne mogu biti lica:

a) koja su osuđivana za krivično dijelo i prekršaje iz oblasti finansijskog poslovanja,
b) kojima je pravosnažnom presudom izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja, djelatnosti iz nadležnosti Uprave, i
v) starija od 65 godina na dan imenovanja.

(3) Članovi Uprave Banke ne mogu obavljati dužnost u političkoj stranci i učestvovati u političkim aktivnostima, niti biti članova organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Član 19.

(1) Članovi Uprave Banke mogu biti razriješeni i prije isteka mandata:

a) na lični zahtijev,
b) u slučaju da ne postupaju u skladu sa Zakonom i aktima Banke,
v) u slučaju zloupotrebe položaja,
g) ako nastupe druge okolnosti nespojive sa obavljanjem dužnosti u Upravi.

V REVIZIJA POSLOVANjA[uredi]

Član 20.

Reviziju poslovanja Banke i fondova iz člana 8. stav 1. ovog zakona, vrši nezavisni vanjski revizor i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

VI STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI[uredi]

Član 21.

(1) Statutom Banke uređuje se:

a) organizaciona struktura Banke,
b) organi Banke i njihov djelokrug,
v) nadležnost direktora, izvršnih direktora, sekretara i internog revizora,
g) organizacija, način rada, djelokrug i odgovornost odbora i komisija,
d) interna revizija,
đ) tehnička i finansijska kontrola u provedbi plasmana sredstava fondova kojima Banka upravlja,
e) pravila poslovanja i poslovnu politiku Banke,
ž) druga pitanja od značaja za rad Banke.

Član 22.

(1) Druga opšta akta Banke donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

(2) Drugim opštim aktima uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova i radnih zadataka, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, te ostala pitanja od značaja za rad Banke, koja nisu uređena Statutom Banke.

VII RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITKA[uredi]

Član 23.

(1) Narodna Skupština Republike Srpske usvaja revidirane izvještaje o poslovanju Banke i fondova kojima upravlja Banka iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

(2) Godišnja dobit Banke raspoređuje se u rezerve Banke odlukom Vlade.

Član 24.

(1) Gubitak Banke pokriva se na teret rezervi i kapitala Banke odlukom Vlade.

(2) Pokriće gubitka Banke ne može se vršiti iz sredstava budžeta Republike Srpske.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 25.

(1) Vlada objavljuje konkurs za imenovanje članova Nadzornog odbora u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do imenovanja Nadzornog odbora poslove iz njegovog djelokruga obavljaće privremeni Nadzorni odbor kojeg je Vlada dužna imenovati u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Privremeni Nadzorni odbor dostavlja Vladi prijedlog statuta Banke i fondova kojima Banka upravlja, u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Član 26.

(1) Direkcija za privatizaciju Republike Srpske će do 31.12.2006. godine prenijeti Banci:

a) baze podataka,
b) programe privatizacije preduzeća,
v) dokumentaciju u vezi sa privatizovanim preduzećima i preduzećima koja se privatizuju i
g) drugu dokumentaciju kojom raspolaže.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-612/06
Datum: 17. maj 2006. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/06