Закон о Енциклопедији Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом уређују се израда и издавање Енциклопедије Републике Српске.

Члан 2.

Енциклопедија Републике Српске (у даљем тексту: Енциклопедија) јесте општа енциклопедија о прошлости и садашњости Републике Српске.

Члан 3.

(1) Носилац израде Енциклопедије је Академија наука и умјетности Републике Српске (у даљем тексту: Академија).

(2) Издавач Енциклопедије је Академија наука и умјетности Републике Српске и Завод за уџбенике и наставна средства.

(3) Права и обавезе издавача из става 2. овог члана уредиће се уговором.

Члан 4.

У изради Енциклопедије учествују истакнути домаћи и страни стручњаци из свих научних и стручних области од значаја за израду Енциклопедије.

Члан 5.

(1) Ради израде Енциклопедије образује се Уређивачки одбор.

(2) Уређивачки одбор:

а) утврђује концепцију и садржину Енциклопедије,
б) одређује обим и облик публикације,
в) утврђује критеријуме за одабир одредница,
г) усваја азбучник Енциклопедије,
д) одређује величину, структуру и садржину чланака и илустрација,
ђ) усваја завршни текст Енциклопедије по томовима,
е) подноси Академији извјештај о свом раду,
ж) утврђује рокове за припрему рукописа за поједине томове, динамику штампања, као и завршетак пројекта у цјелини,
з) образује централну редакцију и стручне редакције,
и) именује главног редактора и секретара Централне редакције,
ј) обавља и друге послове од значаја за израду Енциклопедије.

Члан 6.

(1) Уређивачки одбор има 20 чланова, које именује Влада Републике Српске на приједлог Академије.

(2) Мандат Уређивачког одбора траје четири године са могућношћу реизбора.

Члан 7.

(1) Уређивачки одбор има предсједника и два потпредсједника који се бирају из реда чланова.

(2) Један потпредсједник надлежан је за област друштвених наука, а други за област природних наука.

(3) Накнаду за рад чланова Уређивачког одбора утврђује носилац израде Енциклопедије, уз сагласност Владе.

Члан 8.

(1) Уређивачки одбор одлуком образује стручне редакције, по областима наука и струка.

(2) Састав, задаци и начин рада стручних редакција, као и висина накнада за њихов рад, утврђују се актом о њиховом образовању.

Члан 9.

(1) Централна редакција задужена је за оперативне послове и усклађивање рада стручних редакција.

(2) Централну редакцију по правилу чине сви уредници стручних редакција.

(3) Предсједник Централне редакције је главни редактор.

(4) Задатке и начин рада Централне редакције утврђује Уређивачки одбор, актом о образовању Централне редакције.

Члан 10.

(1) Административно-техничке, стручне и друге послове у вези припреме и израде Енциклопедије обавља Академија.

(2) Сви рукописи, подаци и остала грађа и документи у вези са Енциклопедијом чувају се као посебан фонд код носиоца израде Енциклопедије.

Члан 11.

(1) Средства за израду и штампање Енциклопедије обезбјеђују се у буџету Републике Српске.

(2) Академија ће са локалним заједницама, привредним и осталим заинтересованим субјектима уговором регулисати права и обавезе у изради Енциклопедије.

(3) Средства из става 1. овог члана уплаћују се на посебан рачун Академије.

Члан 12.

(1) По потреби се издају допунске свеске и нова издања Енциклопедије, као и електронско издање Енциклопедије.

(2) За потребе страних корисника приредиће се и штампати скраћено издање Енциклопедије на енглеском језику.

Члан 13.

Надзор над спровођењем овог закона вршиће Министарство науке и технологије и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-778/07
Датум: 03. мај 2007. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 38/07