Zakon o Enciklopediji Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O ENCIKLOPEDIJI

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom uređuju se izrada i izdavanje Enciklopedije Republike Srpske.

Član 2.

Enciklopedija Republike Srpske (u daljem tekstu: Enciklopedija) jeste opšta enciklopedija o prošlosti i sadašnjosti Republike Srpske.

Član 3.

(1) Nosilac izrade Enciklopedije je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Akademija).

(2) Izdavač Enciklopedije je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

(3) Prava i obaveze izdavača iz stava 2. ovog člana urediće se ugovorom.

Član 4.

U izradi Enciklopedije učestvuju istaknuti domaći i strani stručnjaci iz svih naučnih i stručnih oblasti od značaja za izradu Enciklopedije.

Član 5.

(1) Radi izrade Enciklopedije obrazuje se Uređivački odbor.

(2) Uređivački odbor:

a) utvrđuje koncepciju i sadržinu Enciklopedije,
b) određuje obim i oblik publikacije,
v) utvrđuje kriterijume za odabir odrednica,
g) usvaja azbučnik Enciklopedije,
d) određuje veličinu, strukturu i sadržinu članaka i ilustracija,
đ) usvaja završni tekst Enciklopedije po tomovima,
e) podnosi Akademiji izvještaj o svom radu,
ž) utvrđuje rokove za pripremu rukopisa za pojedine tomove, dinamiku štampanja, kao i završetak projekta u cjelini,
z) obrazuje centralnu redakciju i stručne redakcije,
i) imenuje glavnog redaktora i sekretara Centralne redakcije,
j) obavlja i druge poslove od značaja za izradu Enciklopedije.

Član 6.

(1) Uređivački odbor ima 20 članova, koje imenuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Akademije.

(2) Mandat Uređivačkog odbora traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Član 7.

(1) Uređivački odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju iz reda članova.

(2) Jedan potpredsjednik nadležan je za oblast društvenih nauka, a drugi za oblast prirodnih nauka.

(3) Naknadu za rad članova Uređivačkog odbora utvrđuje nosilac izrade Enciklopedije, uz saglasnost Vlade.

Član 8.

(1) Uređivački odbor odlukom obrazuje stručne redakcije, po oblastima nauka i struka.

(2) Sastav, zadaci i način rada stručnih redakcija, kao i visina naknada za njihov rad, utvrđuju se aktom o njihovom obrazovanju.

Član 9.

(1) Centralna redakcija zadužena je za operativne poslove i usklađivanje rada stručnih redakcija.

(2) Centralnu redakciju po pravilu čine svi urednici stručnih redakcija.

(3) Predsjednik Centralne redakcije je glavni redaktor.

(4) Zadatke i način rada Centralne redakcije utvrđuje Uređivački odbor, aktom o obrazovanju Centralne redakcije.

Član 10.

(1) Administrativno-tehničke, stručne i druge poslove u vezi pripreme i izrade Enciklopedije obavlja Akademija.

(2) Svi rukopisi, podaci i ostala građa i dokumenti u vezi sa Enciklopedijom čuvaju se kao poseban fond kod nosioca izrade Enciklopedije.

Član 11.

(1) Sredstva za izradu i štampanje Enciklopedije obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

(2) Akademija će sa lokalnim zajednicama, privrednim i ostalim zainteresovanim subjektima ugovorom regulisati prava i obaveze u izradi Enciklopedije.

(3) Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na poseban račun Akademije.

Član 12.

(1) Po potrebi se izdaju dopunske sveske i nova izdanja Enciklopedije, kao i elektronsko izdanje Enciklopedije.

(2) Za potrebe stranih korisnika prirediće se i štampati skraćeno izdanje Enciklopedije na engleskom jeziku.

Član 13.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vršiće Ministarstvo nauke i tehnologije i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-778/07
Datum: 03. maj 2007. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 38/07