Закон о Граду Бања Лука

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ГРАДУ БАЊА ЛУКА


Члан 1.

Овим законом уређује се подручје Града Бања Лука (у даљем тексту: Град), органи и надлежност органа, финансирање и конституисање Скупштине.

Члан 2.

Подручје Града чини подручје бивше општине Бања Лука.

Члан 3.

Седиште Града је у Бања Луци. Град има својство правног лица.

Члан 4.

Град обавља послове локалне управе на свом подручју и то:

1) доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун,
2) уређује и обезбеђује обављање комуналне делатности од интереса за цели Град,
3) уређује и обезбеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора,
4) стара се о изградњи, одржавању и коришћењу локалних путева, улица и других јавних објеката од интереса за Град;
5) стара се о задовољењу потреба грађана у култури, образовању, здравственој и социјалној заштити, физичкој култури, информисању, занатству, туризму и угоститељству и заштити животне средине,
6) извршава законе, друге прописе и опште акте Републике Српске чије извршење је поверено Граду, обезбеђује извршење прописа и општих аката Града,
7) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и пословање,
8) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града.

Члан 5.

Органи Града су Скупштина Града, Извршни одбор Града и органи управе.

Скупштина Града има 70 одборника.

Скупштину Града до првих избора чине одборници бивше Скупштине општине Бања Лука.

Члан 6.

Граду припадају приходи од пореза и других дажбина, утврђених законом, односно приходи који по закону припадају општини као и средства за обављање поверених послова од стране Републике.

Регулисање нивоа локалне самоуправе и начин остваривања прихода и посебних прихода Града уредиће се посебним прописом.

Члан 7.

Конституисање Скупштине Града вршиће се у складу са Законом о избору посланика и одборника у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 8.

Скупштина Града донеће Статут Града у року од 30 дана од дана конституисања Скупштине Града.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 02-573/97
16. марта 1997. године


Председник
Народне скупштине
Др Драган Калинић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 6/97