Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом регулише се статус, дјелатност, управљање, руковођење, овлашћења и финансирање Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.

Оснивач Агенције је Влада Републике Српске.

Агенција има својство правног лица.

Агенција се уписује у судски регистар.

Пун назив Агенције је: Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

Скраћени назив Агенције је: АПИФ.

Сједиште Агенције је у Бањој Луци.

Печат Агенције садржи назив Агенције и грб Републике Српске.

Члан 3.

Агенција је самостална и непрофитна организација.

Агенција има овлашћења за склапање уговора, набавку покретне и непокретне имовине за властите потребе, у складу са овим законом и финансијским планом Агенције.

II ДЈЕЛАТНОСТ[уреди]

Члан 4.

Агенција обавља сљедеће послове:

1. успоставља и води регистар о пословању и финансијском стању правних лица,
2. успоставља, ажурира и води евиденцију обвезника подношења финансијских извјештаја,
3. врши пријем, контролу, обраду и публикацију финансијских извјештаја правних лица и предузетника, архивира и управља базом података,
4. издаје извод из регистра или препис других јавних података,
5. информатичко-технолошку подршку у раду републичких органа управе,
6. пружа софтверске услуге и израђује софтвер,
7. пружа савјете о типу и конгфигурацији рачунарске опреме и примјени припадајућег софтвера,
8. успоставља и води регистар блокираних рачуна,
9. чува, располаже и води преузету архиву Службе за платни промет,
10. води и евидентира обавезе Републике Српске по основу старе девизне штедње, те коришћење старе девизне штедње у сврху откупа државног капитала, државних станова, пословних простора и гаража,
11. послови везани за Дирекције за приватизацију Републике Српске који захтијевају организационо-техничке капацитете којима располаже Агенција,
12. активности и послови везани за примјену Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске,
13. чува и складишти у властитим трезорима и продаје таксене маркице и мјенице, те врши дистрибуцију и води евиденцију о акцизним маркицама,
14. учествује у припреми и изради свих врста јавних регистара Републике Српске,
15. остали послови за потребе републичких институција и институција Босне и Херцеговине.

Члан 5.

Агенција је овлашћена да републичким органима управе, на њихов захтјев, пружа информатичку подршку у пословима надзора и контроле правних лица.

Члан 6.

Агенција ће своје пословне односе са свим корисницима и наручиоцима услуга регулисати путем закључивања уговора.

III УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ[уреди]

Члан 7.

Орган управљања Агенцијом је Управни одбор.

Управни одбор састоји се од пет чланова које именује Влада, на основу проведеног јавног конкурса.

Чланови Управног одбора се именују на период од пет година.

Члан 8.

Управни одбор има сљедећа овлашћења:

1. доноси Статут Агенције,
2. доноси друга општа акта у складу са законом и статутом Агенције,
3. усваја финансијски план и финансијски извјештај Агенције,
4. именује директора Агенције,
5. одлучује о другим питањима утврђеним Статутом Агенције.

За свој рад Управни одбор одговара Влади Републике Српске.

Члан 9.

Агенцијом руководи директор Агенције и одговоран је за њен рад.

Директор је за свој рад одговоран Управном одбору Агенције и Влади.

Члан 10.

Директор у оквиру својих обавеза и овлашћења врши сљедеће послове:

1. представља и заступа Агенцију у складу са законом и статутом,
2. доноси појединачне акте Агенције,
3. прима, именује и распоређује раднике Агенције.

Директор може одређена овлашћења из свог дјелокруга преносити на поједине раднике Агенције.

Члан 11.

Управни одбор именује директора Агенције на период од пет година. Исто лице може бити поново именовано, на основу јавног конкурса.

Управни одбор је дужан именовати директора у року од 60 дана од дана када позиција директора Агенције остане упражњена.

У случају да директор није именован у предвиђеном року, Управни одбор Агенције може именовати директора привремено без конкурса, највише на два мјесеца.

Директор именован у смислу претходног става има сва овлашћења директора Агенције.

IV СТАТУТ АГЕНЦИЈЕ[уреди]

Члан 12.

Агенција има свој Статут.

Статутом Агенције се уређују:

1. организација и начин пословања Агенције;
2. надлежност и начин рада Управног одбора Агенције;
3. овлашћења за заступање Агенције;
4. права, обавезе и одговорности лица која обављају послове и задатке са посебним овлашћењима и одговорностима; и
5. друга организациона питања у вези с пословањем Агенције.

Статут Агенције доноси Управни одбор, уз сагласност Владе Републике Српске .

V ИМОВИНА АГЕНЦИЈЕ[уреди]

Члан 13.

Имовину Агенције чини имовина оснивача на дан ступања на снагу овог закона, коју Агенција користи ради обављања дјелатности утврђене овим законом.

VI ФИНАНСИРАЊЕ РАДА АГЕНЦИЈЕ[уреди]

Члан 14.

Средства за пословање остварују се из прихода које Агенција оствари својим пословањем.

Уколико Агенција оствари вишак прихода над расходима, Управни одбор може одлучити да се средства употријебе за развој Агенције или да се вишак средстава уплати у корист Буџета Републике Српске.

Уколико Агенција оствари мањак прихода над расходима, Влада ће након оцјене о разлозима настале разлике одлучити о покрићу губитака из Буџета.

Дјелатност Агенције може се финансирати и из донација владиних и невладиних организација.

Члан 15.

Одлуку о висини накнаде из дјелокруга рада Агенције доноси Управни одбор уз сагласност Владе Републике Српске.

Члан 16.

Надзор над законитошћу рада Агенције врши Министарство финансија.

Агенција о свом раду и пословању подноси годишње извјештај и доставља план рада Влади Републике Српске.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 17.

Агенција је правни сљедник Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, А.Д. Бања Лука основане Одлуком Владе РС број: 02/1-020-1292/00. од 28.12.2000. године („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/01.).

Влада ће у року од 90 дана од дана усвајања овог закона именовати Управни одбор Агенције.

Управни одбор и директор Агенције дужни су, у року од 30 дана, од дана именовања донијети Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Агенције.

На Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Агенције, као и на измјене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Агенције, Агенција је дужна прибавити претходну сагласност Владе Републике Српске.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог закона, престаје да важи Одлука о оснивању Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, број: 02/1-020-1292/00. од 28.12.2000. године („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/01.).

Члан 19.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-621/05
Датум: 06. октобар 2005. године


Предсједник
Народне скупштине
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 96/05