Zakon o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovođenje, ovlašćenja i finansiranje Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Osnivač Agencije je Vlada Republike Srpske.

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija se upisuje u sudski registar.

Pun naziv Agencije je: Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Skraćeni naziv Agencije je: APIF.

Sjedište Agencije je u Banjoj Luci.

Pečat Agencije sadrži naziv Agencije i grb Republike Srpske.

Član 3.

Agencija je samostalna i neprofitna organizacija.

Agencija ima ovlašćenja za sklapanje ugovora, nabavku pokretne i nepokretne imovine za vlastite potrebe, u skladu sa ovim zakonom i finansijskim planom Agencije.

II DJELATNOST[uredi]

Član 4.

Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. uspostavlja i vodi registar o poslovanju i finansijskom stanju pravnih lica,
2. uspostavlja, ažurira i vodi evidenciju obveznika podnošenja finansijskih izvještaja,
3. vrši prijem, kontrolu, obradu i publikaciju finansijskih izvještaja pravnih lica i preduzetnika, arhivira i upravlja bazom podataka,
4. izdaje izvod iz registra ili prepis drugih javnih podataka,
5. informatičko-tehnološku podršku u radu republičkih organa uprave,
6. pruža softverske usluge i izrađuje softver,
7. pruža savjete o tipu i kongfiguraciji računarske opreme i primjeni pripadajućeg softvera,
8. uspostavlja i vodi registar blokiranih računa,
9. čuva, raspolaže i vodi preuzetu arhivu Službe za platni promet,
10. vodi i evidentira obaveze Republike Srpske po osnovu stare devizne štednje, te korišćenje stare devizne štednje u svrhu otkupa državnog kapitala, državnih stanova, poslovnih prostora i garaža,
11. poslovi vezani za Direkcije za privatizaciju Republike Srpske koji zahtijevaju organizaciono-tehničke kapacitete kojima raspolaže Agencija,
12. aktivnosti i poslovi vezani za primjenu Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske,
13. čuva i skladišti u vlastitim trezorima i prodaje taksene markice i mjenice, te vrši distribuciju i vodi evidenciju o akciznim markicama,
14. učestvuje u pripremi i izradi svih vrsta javnih registara Republike Srpske,
15. ostali poslovi za potrebe republičkih institucija i institucija Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Agencija je ovlašćena da republičkim organima uprave, na njihov zahtjev, pruža informatičku podršku u poslovima nadzora i kontrole pravnih lica.

Član 6.

Agencija će svoje poslovne odnose sa svim korisnicima i naručiocima usluga regulisati putem zaključivanja ugovora.

III UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE[uredi]

Član 7.

Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.

Upravni odbor sastoji se od pet članova koje imenuje Vlada, na osnovu provedenog javnog konkursa.

Članovi Upravnog odbora se imenuju na period od pet godina.

Član 8.

Upravni odbor ima sljedeća ovlašćenja:

1. donosi Statut Agencije,
2. donosi druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom Agencije,
3. usvaja finansijski plan i finansijski izvještaj Agencije,
4. imenuje direktora Agencije,
5. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Agencije.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Vladi Republike Srpske.

Član 9.

Agencijom rukovodi direktor Agencije i odgovoran je za njen rad.

Direktor je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru Agencije i Vladi.

Član 10.

Direktor u okviru svojih obaveza i ovlašćenja vrši sljedeće poslove:

1. predstavlja i zastupa Agenciju u skladu sa zakonom i statutom,
2. donosi pojedinačne akte Agencije,
3. prima, imenuje i raspoređuje radnike Agencije.

Direktor može određena ovlašćenja iz svog djelokruga prenositi na pojedine radnike Agencije.

Član 11.

Upravni odbor imenuje direktora Agencije na period od pet godina. Isto lice može biti ponovo imenovano, na osnovu javnog konkursa.

Upravni odbor je dužan imenovati direktora u roku od 60 dana od dana kada pozicija direktora Agencije ostane upražnjena.

U slučaju da direktor nije imenovan u predviđenom roku, Upravni odbor Agencije može imenovati direktora privremeno bez konkursa, najviše na dva mjeseca.

Direktor imenovan u smislu prethodnog stava ima sva ovlašćenja direktora Agencije.

IV STATUT AGENCIJE[uredi]

Član 12.

Agencija ima svoj Statut.

Statutom Agencije se uređuju:

1. organizacija i način poslovanja Agencije;
2. nadležnost i način rada Upravnog odbora Agencije;
3. ovlašćenja za zastupanje Agencije;
4. prava, obaveze i odgovornosti lica koja obavljaju poslove i zadatke sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima; i
5. druga organizaciona pitanja u vezi s poslovanjem Agencije.

Statut Agencije donosi Upravni odbor, uz saglasnost Vlade Republike Srpske .

V IMOVINA AGENCIJE[uredi]

Član 13.

Imovinu Agencije čini imovina osnivača na dan stupanja na snagu ovog zakona, koju Agencija koristi radi obavljanja djelatnosti utvrđene ovim zakonom.

VI FINANSIRANjE RADA AGENCIJE[uredi]

Član 14.

Sredstva za poslovanje ostvaruju se iz prihoda koje Agencija ostvari svojim poslovanjem.

Ukoliko Agencija ostvari višak prihoda nad rashodima, Upravni odbor može odlučiti da se sredstva upotrijebe za razvoj Agencije ili da se višak sredstava uplati u korist Budžeta Republike Srpske.

Ukoliko Agencija ostvari manjak prihoda nad rashodima, Vlada će nakon ocjene o razlozima nastale razlike odlučiti o pokriću gubitaka iz Budžeta.

Djelatnost Agencije može se finansirati i iz donacija vladinih i nevladinih organizacija.

Član 15.

Odluku o visini naknade iz djelokruga rada Agencije donosi Upravni odbor uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

Član 16.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije vrši Ministarstvo finansija.

Agencija o svom radu i poslovanju podnosi godišnje izvještaj i dostavlja plan rada Vladi Republike Srpske.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 17.

Agencija je pravni sljednik Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, A.D. Banja Luka osnovane Odlukom Vlade RS broj: 02/1-020-1292/00. od 28.12.2000. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/01.).

Vlada će u roku od 90 dana od dana usvajanja ovog zakona imenovati Upravni odbor Agencije.

Upravni odbor i direktor Agencije dužni su, u roku od 30 dana, od dana imenovanja donijeti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, kao i na izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, Agencija je dužna pribaviti prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske.

Član 18.

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Odluka o osnivanju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, broj: 02/1-020-1292/00. od 28.12.2000. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/01.).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-621/05
Datum: 06. oktobar 2005. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 96/05