Закон о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом уређују се основи за функционисање Јединственог регистра финансијских извјештаја (у даљем тексту: Регистар), његов садржај и начин вођења.

Члан 2.

(1) Регистар је централни извор информација о имовинском, приносном и финансијском положају правних лица и предузетника, обвезника предаје финансијских извјештаја у Регистар (у даљем тексту: обвезника).

(2) Регистар успоставља и води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (у даљем тексту: Агенција).

Члан 3.

(1) Агенција прикупља, евидентира и обрађује финансијске извјештаје, архивира податке, управља базом података, те осигурава заштиту базе података и докумената који су архивирани.

Агенција одговара за вјеродостојност рачунског уноса података.

Члан 4.

(1) Агенција успоставља посебну евиденцију обвезника преузимањем података уписаних у судски регистар, података из регистра Пореске управе Републике Српске, Регистра јединица разврставања Републичког завода за статистику и регистра надлежног органа јединице локалне самоуправе.

(2) Евиденција обвезника ажурира се уписима и измјенама уписа у регистре из става 1. овог члана.

(3) Субјекти из става 1. овог члана дужни су да Регистру достављају податке о промјенама које су настале до истека пословне године за коју се подносе финансијски извјештаји, а које се уписују у регистре за које су ти субјекти надлежни.

(4) Податке из става 3. овог члана органи су дужни да Регистру доставе најкасније до истека рока за предају финансијских извјештаја.

(5) Агенција је дужна да осигура континуитет у функционисању Регистра успостављеног у складу са законом чије одредбе престају да важе ступањем на снагу овог закона.

Члан 5.

У финансијским извјештајима који се предају у Регистар презентују се подаци о стању имовине, обавеза и капитала, оствареним приходима и расходима у периоду за који се саставља финансијски извјештај и други подаци, у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици Српској (у даљем тексту: Република).

Члан 6.

Обвезници код којих је у току године настала статусна промјена, односно промјена правне форме, као и обвезници над којима је отворен стечајни или ликвидациони поступак, осим полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја, у Регистар подносе и финансијске извјештаје сачињене на дан статусне промјене, односно промјене правне форме, односно на дан отварања и закључења стечајног или ликвидационог поступка.

Члан 7.

Подаци из Регистра су јавни и доступни без доказивања правног интереса.

Члан 8.

(1) Корисници података из Регистра су: републички и органи јединица локалне самоуправе, статистика, пословне банке, пореске управе, берзе, привредне коморе, регулатори на финансијском тржишту, правна и физичка лица и други корисници, у складу са овим законом.

(2) Јавност података из Регистра не односи се на податке чија је тајност прописана посебним законима и другим прописима.

Члан 9.

(1) Агенција је дужна да обезбиједи трајни и континуирани приступ финансијским и другим извјештајима и документима похрањеним у Регистар.

(2) Управни одбор Агенције доноси правилник којим прописује услове и начин за овлашћено приступање и коришћење извјештаја и докумената из Регистра, као и друга питања од значаја за његово функционисање.

Члан 10.

(1) У складу са одредбама овог закона, Агенција има право и обавезу да:

а) врши формално-правну, рачунску и логичку контролу финансијских извјештаја предатих у Регистар,
б) од обвезника захтијева одговарајуће исправке грешака и недостатака у предатим финансијским извјештајима, откривене у поступку формално-правне, рачунске и логичке контроле тих извјештаја,
в) сумира податке из преузетих финансијских извјештаја и врши одговарајућу анализу и презентацију добијених агрегатних података,
г) на захтјев заинтересованих лица врши препис финансијских извјештаја и других докумената похрањених у Регистар и издаје изводе из Регистра,
д) на захтјев заинтересованих лица врши оцјену бонитета обвезника и издаје потврде о бонитету,
ђ) успоставља и води регистар извршених оцјена бонитета и издатих потврда о бонитету и
е) обавља и друге послове у складу са овим законом и прописима којим се уређује оснивање и пословање Агенције.

(2) За обављање послова из става 1. овог члана наплаћује се новчана накнада која је приход Агенције.

(3) Одлуку о висини накнаде из дјелокруга рада Агенције доноси Управни одбор Агенције, уз сагласност Владе Републике Српске.

(4) Управни одбор Агенције доноси правилнике којим прописује:

а) методологију за спровођење формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Регистар, као и начин и рокове за исправку грешака откривених у поступку контроле тих извјештаја и
б) методологију за оцјену бонитета обвезника и друге поступке од значаја за успостављање и функционисање регистра о бонитету.

Члан 11.

(1) Финансијски извјештаји се у Регистар предају у роковима, облику и на начин утврђен прописима који уређују област рачуноводства и ревизије и других прописа којима се уређују питања од значаја за успостављање и функционисање система књиговодства, рачуноводства и финансијског извјештавања у Републици.

(2) Министар финансија, посебним подзаконским актом,у складу са законом, уређује обим, обвезнике и начин предаје у Регистар, финансијских извјештаја сачињених од стране предузетника и буџетских корисника и других специфичних извјештаја и докумената сачињених у складу са законом.

Члан 12.

(1) Обвезници, чији су финансијски извјештаји кориговани у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици, у Регистар предају и тако кориговане финансијске извјештаје, и то у року од десет дана од дана када их је усвојио надлежни орган обвезника.

(2) Обвезнику који у Регистар предаје кориговани финансијски извјештај није дозвољено да из Регистра повуче претходно предати финансијски извјештај који је био предмет корекције у складу са одредбама из става 1. овог члана.

Члан 13.

(1) Финансијски извјештаји и документи уз финансијске извјештаје у Регистру се евидентирају на дан предаје.

(2) Документи уз финансијски извјештај предају се у Регистар најкасније у року од 30 дана од дана њиховог настанка.

(3) Документима уз финансијске извјештаје сматрају се:

а) одлука или други одговарајући акт надлежног органа о усвајању финансијског извјештаја предатог у Регистар,
б) мишљење независног екстерног ревизора, кад је прописана обавеза ревизије финансијских извјештаја обвезника и
в) други документи, у складу са законом.

Члан 14.

Финансијски извјештаји и други документи у Регистар се предају у материјализованом или електронском облику.

Члан 15.

Надзор над провођењем овог закона врши Министарство финансија.

Члан 16.

На обвезнике који у Регистар не предају финансијске извјештаје и друге документе у складу са овим законом примијениће се казнене одредбе прописане Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Члан 17.

Агенција је дужна да у року од 30 дана од дана истека рокова предвиђених за предају финансијских извјештаја и других докумената у Регистар, извијести Министарство финансија о обвезницима који нису поступили у складу са овим законом.

Члан 18.

У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона Управни одбор Агенције ће донијети:

а) правилник којим прописује услове и начин за овлашћено приступање и коришћење извјештаја и докумената из Регистра, као и друга питања од значаја за његово функционисање,
б) правилник којим прописује методологију за спровођење формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Регистар, као и начин и рокове за исправку грешака откривених у поступку контроле тих извјештаја и
в) правилник којим прописује методологију за оцјену бонитета обвезника и друге поступке од значаја за успостављање и функционисање регистра о бонитету.

Члан 19.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о регистру финансијских извјештаја Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 96/05).

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-972/10
Датум: 08. јул 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 74/10