Zakon o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Ovim zakonom uređuju se osnovi za funkcionisanje Jedinstvenog registra finansijskih izvještaja (u daljem tekstu: Registar), njegov sadržaj i način vođenja.

Član 2.

(1) Registar je centralni izvor informacija o imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju pravnih lica i preduzetnika, obveznika predaje finansijskih izvještaja u Registar (u daljem tekstu: obveznika).

(2) Registar uspostavlja i vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (u daljem tekstu: Agencija).

Član 3.

(1) Agencija prikuplja, evidentira i obrađuje finansijske izvještaje, arhivira podatke, upravlja bazom podataka, te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su arhivirani.

Agencija odgovara za vjerodostojnost računskog unosa podataka.

Član 4.

(1) Agencija uspostavlja posebnu evidenciju obveznika preuzimanjem podataka upisanih u sudski registar, podataka iz registra Poreske uprave Republike Srpske, Registra jedinica razvrstavanja Republičkog zavoda za statistiku i registra nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

(2) Evidencija obveznika ažurira se upisima i izmjenama upisa u registre iz stava 1. ovog člana.

(3) Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da Registru dostavljaju podatke o promjenama koje su nastale do isteka poslovne godine za koju se podnose finansijski izvještaji, a koje se upisuju u registre za koje su ti subjekti nadležni.

(4) Podatke iz stava 3. ovog člana organi su dužni da Registru dostave najkasnije do isteka roka za predaju finansijskih izvještaja.

(5) Agencija je dužna da osigura kontinuitet u funkcionisanju Registra uspostavljenog u skladu sa zakonom čije odredbe prestaju da važe stupanjem na snagu ovog zakona.

Član 5.

U finansijskim izvještajima koji se predaju u Registar prezentuju se podaci o stanju imovine, obaveza i kapitala, ostvarenim prihodima i rashodima u periodu za koji se sastavlja finansijski izvještaj i drugi podaci, u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

Član 6.

Obveznici kod kojih je u toku godine nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i obveznici nad kojima je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, osim polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja, u Registar podnose i finansijske izvještaje sačinjene na dan statusne promjene, odnosno promjene pravne forme, odnosno na dan otvaranja i zaključenja stečajnog ili likvidacionog postupka.

Član 7.

Podaci iz Registra su javni i dostupni bez dokazivanja pravnog interesa.

Član 8.

(1) Korisnici podataka iz Registra su: republički i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, poreske uprave, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravna i fizička lica i drugi korisnici, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Javnost podataka iz Registra ne odnosi se na podatke čija je tajnost propisana posebnim zakonima i drugim propisima.

Član 9.

(1) Agencija je dužna da obezbijedi trajni i kontinuirani pristup finansijskim i drugim izvještajima i dokumentima pohranjenim u Registar.

(2) Upravni odbor Agencije donosi pravilnik kojim propisuje uslove i način za ovlašćeno pristupanje i korišćenje izvještaja i dokumenata iz Registra, kao i druga pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje.

Član 10.

(1) U skladu sa odredbama ovog zakona, Agencija ima pravo i obavezu da:

a) vrši formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu finansijskih izvještaja predatih u Registar,
b) od obveznika zahtijeva odgovarajuće ispravke grešaka i nedostataka u predatim finansijskim izvještajima, otkrivene u postupku formalno-pravne, računske i logičke kontrole tih izvještaja,
v) sumira podatke iz preuzetih finansijskih izvještaja i vrši odgovarajuću analizu i prezentaciju dobijenih agregatnih podataka,
g) na zahtjev zainteresovanih lica vrši prepis finansijskih izvještaja i drugih dokumenata pohranjenih u Registar i izdaje izvode iz Registra,
d) na zahtjev zainteresovanih lica vrši ocjenu boniteta obveznika i izdaje potvrde o bonitetu,
đ) uspostavlja i vodi registar izvršenih ocjena boniteta i izdatih potvrda o bonitetu i
e) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se uređuje osnivanje i poslovanje Agencije.

(2) Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana naplaćuje se novčana naknada koja je prihod Agencije.

(3) Odluku o visini naknade iz djelokruga rada Agencije donosi Upravni odbor Agencije, uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

(4) Upravni odbor Agencije donosi pravilnike kojim propisuje:

a) metodologiju za sprovođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Registar, kao i način i rokove za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja i
b) metodologiju za ocjenu boniteta obveznika i druge postupke od značaja za uspostavljanje i funkcionisanje registra o bonitetu.

Član 11.

(1) Finansijski izvještaji se u Registar predaju u rokovima, obliku i na način utvrđen propisima koji uređuju oblast računovodstva i revizije i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za uspostavljanje i funkcionisanje sistema knjigovodstva, računovodstva i finansijskog izvještavanja u Republici.

(2) Ministar finansija, posebnim podzakonskim aktom,u skladu sa zakonom, uređuje obim, obveznike i način predaje u Registar, finansijskih izvještaja sačinjenih od strane preduzetnika i budžetskih korisnika i drugih specifičnih izvještaja i dokumenata sačinjenih u skladu sa zakonom.

Član 12.

(1) Obveznici, čiji su finansijski izvještaji korigovani u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici, u Registar predaju i tako korigovane finansijske izvještaje, i to u roku od deset dana od dana kada ih je usvojio nadležni organ obveznika.

(2) Obvezniku koji u Registar predaje korigovani finansijski izvještaj nije dozvoljeno da iz Registra povuče prethodno predati finansijski izvještaj koji je bio predmet korekcije u skladu sa odredbama iz stava 1. ovog člana.

Član 13.

(1) Finansijski izvještaji i dokumenti uz finansijske izvještaje u Registru se evidentiraju na dan predaje.

(2) Dokumenti uz finansijski izvještaj predaju se u Registar najkasnije u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka.

(3) Dokumentima uz finansijske izvještaje smatraju se:

a) odluka ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa o usvajanju finansijskog izvještaja predatog u Registar,
b) mišljenje nezavisnog eksternog revizora, kad je propisana obaveza revizije finansijskih izvještaja obveznika i
v) drugi dokumenti, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Finansijski izvještaji i drugi dokumenti u Registar se predaju u materijalizovanom ili elektronskom obliku.

Član 15.

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

Član 16.

Na obveznike koji u Registar ne predaju finansijske izvještaje i druge dokumente u skladu sa ovim zakonom primijeniće se kaznene odredbe propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Član 17.

Agencija je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka rokova predviđenih za predaju finansijskih izvještaja i drugih dokumenata u Registar, izvijesti Ministarstvo finansija o obveznicima koji nisu postupili u skladu sa ovim zakonom.

Član 18.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Upravni odbor Agencije će donijeti:

a) pravilnik kojim propisuje uslove i način za ovlašćeno pristupanje i korišćenje izvještaja i dokumenata iz Registra, kao i druga pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje,
b) pravilnik kojim propisuje metodologiju za sprovođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Registar, kao i način i rokove za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja i
v) pravilnik kojim propisuje metodologiju za ocjenu boniteta obveznika i druge postupke od značaja za uspostavljanje i funkcionisanje registra o bonitetu.

Član 19.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o registru finansijskih izvještaja Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 96/05).

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-972/10
Datum: 08. jul 2010. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/10