Одлука о допуни Пословника Народне скупштине Републике Српске (2006)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 178. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 22/05), Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 30. марта 2006. године, донијела је


ОДЛУКУ О ДОПУНИ

ПОСЛОВНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Пословнику Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 22/05) у члану 49. иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:

„4. Одбор за ревизију;“

Досадашње тачке од 4. до 16. постају тачке од 5. до 17.

Члан 2.

Иза члана 58. додаје се нови наслов „Одбор за ревизију“ и нови чланови 58а. и 58б. који гласе:

„Члан 58а.

Одбор за ревизију има предсједника и осам чланова који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 58б.

Одбор за ревизију:

- разматра извјештаје по обављеним ревизијама Главне службе за ревизију буџетских и других правних лица,
- разматра годишње Планове за ревизију Главне службе за ревизију,
- даје иницијативу за професионалну оцјену рада Главне службе за ревизију сваке четири године,
- разматра извјештај Службе која је вршила професионалну оцјену рада Главне службе за ревизију,
- по потреби захтијева од Главне службе за ревизију да изврши посебне ревизије,
- одређује плату и накнаде главног ревизора и замјеника главног ревизора,
- даје приједлоге Народној скупштини о смањењу буџета буџетских корисника, на основу налаза и препорука из извјештаја о ревизији,
- усваја годишњи буџетски захтјев Главне службе за ревизију,
- разматра и друга питања из надлежности Народне скупштине, кад то тражи Народна скупштина.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-326/06
30. марта 2006. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 32/06