Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Члан 8. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 52/01) се мијења и гласи:

„Удружењу или фондацији се може законом повјерити да у оквиру своје дјелатности врши јавна овлашћења.

Удружење, односно фондација је обавезна осигурати законито и несметано провођење јавних овлашћења.“

Члан 2.

Иза члана 8. додаје се нови члан 8а. који гласи:

„Члан 8а.

Удружење може стећи статус удружења од јавног интереса ако његово дјеловање превазилази интересе његових чланова и ако је намијењено интересу јавности, односно неким њеним сегментима, у сљедећим областима: здравство, наука, социјална заштита, заштита околине, цивилно друштво, ратни ветерани, људска права, права мањина, помоћ сиромашним и социјално угроженим, помоћ инвалидима, дјеци и старијим лицима, толеранција, култура, аматерски спортови, вјерске слободе, помоћ жртвама елементарних непогода, удружења потрошача и другим областима од јавног интереса.

Сматра се да удружење дјелује у добротворне сврхе ако је основано с првенственим циљем да помаже лицима и групама којима је помоћ потребна.

Статус удружења од јавног интереса утврђује Влада Републике Српске на приједлог Министарства управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство), уз предходно мишљење надлежног министарства, по основу: 1) историјског;
2) културолошког;
3) мултиетничког;
4) територијалног приниципа и
5) социјалног –хуманитарног принципа.

Поступак за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса, помоћ у финансирању удружења од јавног интереса уређује Влада уредбом.“

Члан 3.

У члану 13. додају се нови ставови 1. и 2. који гласе:

„У одређеној области из члана 2. овог закона, може се утврдити статус удружења од јавног интереса за једно удружење, уз примјену критерија из члана 2. и према основном садржају програма рада.

Регистровано удружење од јавног интереса може се припојити, раздвојити или трансформисати само у друго удружење од јавног интереса.“

Досадашњи ставови 1. и 2. постају ставови 3. и 4.

Члан 4.

У члану 14. послије става 2. додаје се нови став који гласи:

„Чланство у удружењу која у оквиру своје дјелатности врше јавна овлашћења доказује се чланском легитимацијом.“

Члан 5.

У члану 33. послије става 2. додаје се нови став који гласи:

„Министарство је дужно у року од 30 дана од дана пријема рјешења од суда о извршеној регистрацији удружења писмено обавијестити удружење о упису у регистар из става 1. овог члана.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 6.

Удружење или фондација који су регистровани прије ступања на снагу овог закона, имају обавезу ускладити регистрацију и начин рада, с одредбама овог закона.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-205/05
Датум: 06. април 2005. године


Предсједник
Народне скупштине,
Душан Стојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 42/05