Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O UDRUŽENjIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Član 8. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/01) se mijenja i glasi:

„Udruženju ili fondaciji se može zakonom povjeriti da u okviru svoje djelatnosti vrši javna ovlašćenja.

Udruženje, odnosno fondacija je obavezna osigurati zakonito i nesmetano provođenje javnih ovlašćenja.“

Član 2.

Iza člana 8. dodaje se novi član 8a. koji glasi:

„Član 8a.

Udruženje može steći status udruženja od javnog interesa ako njegovo djelovanje prevazilazi interese njegovih članova i ako je namijenjeno interesu javnosti, odnosno nekim njenim segmentima, u sljedećim oblastima: zdravstvo, nauka, socijalna zaštita, zaštita okoline, civilno društvo, ratni veterani, ljudska prava, prava manjina, pomoć siromašnim i socijalno ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starijim licima, tolerancija, kultura, amaterski sportovi, vjerske slobode, pomoć žrtvama elementarnih nepogoda, udruženja potrošača i drugim oblastima od javnog interesa.

Smatra se da udruženje djeluje u dobrotvorne svrhe ako je osnovano s prvenstvenim ciljem da pomaže licima i grupama kojima je pomoć potrebna.

Status udruženja od javnog interesa utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz predhodno mišljenje nadležnog ministarstva, po osnovu: 1) istorijskog;
2) kulturološkog;
3) multietničkog;
4) teritorijalnog prinicipa i
5) socijalnog –humanitarnog principa.

Postupak za dodjelu i prestanak statusa udruženja od javnog interesa, pomoć u finansiranju udruženja od javnog interesa uređuje Vlada uredbom.“

Član 3.

U članu 13. dodaju se novi stavovi 1. i 2. koji glase:

„U određenoj oblasti iz člana 2. ovog zakona, može se utvrditi status udruženja od javnog interesa za jedno udruženje, uz primjenu kriterija iz člana 2. i prema osnovnom sadržaju programa rada.

Registrovano udruženje od javnog interesa može se pripojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje od javnog interesa.“

Dosadašnji stavovi 1. i 2. postaju stavovi 3. i 4.

Član 4.

U članu 14. poslije stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

„Članstvo u udruženju koja u okviru svoje djelatnosti vrše javna ovlašćenja dokazuje se članskom legitimacijom.“

Član 5.

U članu 33. poslije stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

„Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana prijema rješenja od suda o izvršenoj registraciji udruženja pismeno obavijestiti udruženje o upisu u registar iz stava 1. ovog člana.“

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 6.

Udruženje ili fondacija koji su registrovani prije stupanja na snagu ovog zakona, imaju obavezu uskladiti registraciju i način rada, s odredbama ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-205/05
Datum: 06. april 2005. godine


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dušan Stojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/05