Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О РИБАРСТВУ


Члан 1.

У Закону о рибарству („Службени гласник Републике Српске“, број 4/02), у члану 2. тачка 1. мијења се и гласи: „риболовне воде представљају сва водна тијела у којима живи рибљи фонд, осим рибњака и водних тијела из којих се захвата вода за пиће или су резервисана за јавно снабдијевање питком водом“.

Послије тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:

„2. водна тијела представљају ријеке, рјечице, потоци, ријечни рукавци, природна и вјештачка језера, шљункаре, хидромелиорациони системи, канали, плавна подручја, стараче, мртваје и други појавни облици воде на земљи;“.

Досадашње т. 2, 3. и 4. постају т. 3, 4. и 5.

Послије тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи:

„6. посебни ревири су издвојени дијелови риболовних вода, као што су природна и вјештачка језера, шљункаре и канали, а изузетно дијелови ријека на којима се обавља спортски риболов;“.

Досадашње т. 5, 6. и 7. постају т. 7, 8. и 9.

У тачки 7. и даљем тексту овог закона ријечи: „и туристички“ бришу се.

Члан 2.

Послије члана 2. додаје се нови члан 2а. који гласи:

„Члан 2а.

Министарство може под посебним условима, а по претходно прибављеним стручним мишљењима Агенције за воде и Министарства здравља и социјалне заштите, дати риболовно право и на водним тијелима утврђеним као изворишта или резервисаним за јавно снабдијевање питком водом у ком случају се и те воде сматрају риболовним водама у смислу овог закона.

Посебне услове из става 1. овог члана прописује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) општим актом.“

Члан 3.

У члану 4. у ставу 6. ријечи у загради се замјењују ријечима: „(привредни и спортски риболов)“.

Члан 4.

У члану 6. у ставу 1. и даљем тексту закона ријеч: „резерватом“ замјењује се ријечју: „ревиром“.

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Министарство може извршити промјену намјене рибарског подручја или његовог дијела у случају:

1) проглашења рибарског подручја или дијела рибарског подручја заштићеним дијелом природе;
2) проглашења рибарског подручја или дијела рибарског подручја водним тијелом из кога се захвата вода за јавно снабдијевање питком водом и
3) проглашења рибарског подручја или дијела рибарског подручја водним тијелом резервисаним за јавно снабдијевање питком водом“.

Члан 5.

У члану 18. у ставу 1. послије ријечи: „привредни“ додаје се везник: „и“.

У ставу 2. ријеч: „порибљавање“ замјењује се ријечима: „извршено порибљавање у претходних 90 дана“.

Члан 6.

У члану 19. у ставу 2. послије ријечи: „(годишња дозвола)“, додају се ријечи: „за један мјесец (мјесечна дозвола)“, послије ријечи: „на рибарском подручју“ ставља се тачка, а преостали текст брише се.

Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Дозволу за цијелу територију Републике Српске може издати Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде према посебним критеријумима утврђеним на основу акта којег доноси министар.“

Члан 7.

У члану 20. став 2. мијења се и гласи: „Министар доноси правилник којим прописује обрасце, начин издавања и коришћења дозволе за обављање привредног и спортског риболова“.

Члан 8.

Послије члана 24. додаје се нови члан 24а, који гласи:

„Члан 24а.

Корисник рибарског подручја је дужан да врши заштиту рибљег фонда у риболовним водама.

Физичка и правна лица која причине штету рибљем фонду у риболовним водама бесправним уловом рибе или на било који други начин, дужни су да кориснику рибарског подручја надокнаде штету.

Министар доноси правилник којим прописује начин одређивања висине накнаде штете из става 2. овог члана.“

Члан 9.

У члану 27. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Корисник рибарског подручја на коме се налазе рибља плодишта дужан је да их видно обиљежи, истакне забрану риболова, забрану кретања без овлашћења и забрану било каквог другог узнемиравања риба, да предузме све потребне водопривредне захвате који обезбјеђују несметан прилив воде у плодишта и одлив из њих и друге мјере интегралног управљања рибарским подручјем које обезбјеђују функционални интегритет рибљег плодишта“.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 10.

У члану 31. у ставу 1. послије тачке 15. додаје се нова тачка 16. која гласи:

„16) на поплављеном подручју водотока који се излио из корита ловити рибу док се вода не повуче у корито;“ а досадашње т. 16, 17. и 18. постају т. 17, 18. и 19.

У ставу 1. послије тачке 19. додају се нове т. 20, 21, 22, 23. и 24. које гласе:

„20) ловити рибу потезањем, односно качењем удицом за тијело – грабуљањем;
21) спречавати на било који начин, рибочувара у извршавању одредaбa из члана 36. овог закона;
22) спречавати или ометати лица која посједују дозволу за привредни или спортски риболов да га обављају на риболовној води;
23) постављање ограда или било каквих препрека којима се спречава приступ риболовној води лица која посједују дозволу за привредни или спортски риболов и рибочувара и
24) употреба алата за привредни риболов на риболовној води која није намијењена за обављање привредног риболова“.

Члан 11.

У члану 33. у ставу 1. и даљем тексту овог закона ријечи: „Закону о здравственој заштити животиња и ветеринарској дјелатности“ замјењују се ријечима: „Закону о ветеринарству у Републици Српској“.

Члан 12.

У члану 41. у ставу 1. број: „1.000“ замјењује се бројем: „10.000“, а број: „5.000“ замјењује се бројем: „30.000“.

Тачка 17. мијења се и гласи:

„17) поступи супротно члану 31. став 1. т. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23. и 24. овог закона“.

У ставу 2. број: „100“ замјењује се бројем: „2.000“, а број: „1.000“ замјењује се бројем: „6.000“.

Члан 13.

У члану 42. у ставу 1. број: „500“ замјењује се бројем: „5.000“, а број: „2.000“ замјењује се бројем: „15.000“.

Тачка 6. мијења се и гласи:

„6) врши неку од радњи из члана 31. став 1. т. 1, 11, 12, 16, 17. и 20. овог закона“.

У ставу 2. број: „100“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „500“ замјењује се бројем: „3.000“.

Члан 14.

У члану 43. у ставу 1. број: „500“ замјењује се бројем: „5.000“, а број: „2.000“ замјењује се бројем: „15.000“.

Тачка 13. мијења се и гласи:

„13) на рибарском подручју врши неку од радњи супротно одредбама члана 31. став 1. т. 1, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23. и 24. овог закона“.

У ставу 2. број: „5“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „50“ замјењује се бројем: „3.000“.

Члан 15.

У члану 44. у ставу 1. број: „100“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „300“ замјењује се бројем: „3.000“.

У ставу 3. ријечи: „ на лицу мјеста“ бришу се, а број: „50“ замјењује се бројем: „300“, а број: „100“ замјењује се бројем: „900“.

Тачка 2. мијења се и гласи:

„2) поступи супротно одредбама члана 31. став 1. т. 1, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. и 24. овог закона“.

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-972/09
12. јуна 2009. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 58/09