Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O RIBARSTVU


Član 1.

U Zakonu o ribarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/02), u članu 2. tačka 1. mijenja se i glasi: „ribolovne vode predstavljaju sva vodna tijela u kojima živi riblji fond, osim ribnjaka i vodnih tijela iz kojih se zahvata voda za piće ili su rezervisana za javno snabdijevanje pitkom vodom“.

Poslije tačke 1. dodaje se nova tačka 2. koja glasi:

„2. vodna tijela predstavljaju rijeke, rječice, potoci, riječni rukavci, prirodna i vještačka jezera, šljunkare, hidromelioracioni sistemi, kanali, plavna područja, starače, mrtvaje i drugi pojavni oblici vode na zemlji;“.

Dosadašnje t. 2, 3. i 4. postaju t. 3, 4. i 5.

Poslije tačke 5. dodaje se nova tačka 6. koja glasi:

„6. posebni reviri su izdvojeni dijelovi ribolovnih voda, kao što su prirodna i vještačka jezera, šljunkare i kanali, a izuzetno dijelovi rijeka na kojima se obavlja sportski ribolov;“.

Dosadašnje t. 5, 6. i 7. postaju t. 7, 8. i 9.

U tački 7. i daljem tekstu ovog zakona riječi: „i turistički“ brišu se.

Član 2.

Poslije člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

„Član 2a.

Ministarstvo može pod posebnim uslovima, a po prethodno pribavljenim stručnim mišljenjima Agencije za vode i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, dati ribolovno pravo i na vodnim tijelima utvrđenim kao izvorišta ili rezervisanim za javno snabdijevanje pitkom vodom u kom slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovog zakona.

Posebne uslove iz stava 1. ovog člana propisuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) opštim aktom.“

Član 3.

U članu 4. u stavu 6. riječi u zagradi se zamjenjuju riječima: „(privredni i sportski ribolov)“.

Član 4.

U članu 6. u stavu 1. i daljem tekstu zakona riječ: „rezervatom“ zamjenjuje se riječju: „revirom“.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ministarstvo može izvršiti promjenu namjene ribarskog područja ili njegovog dijela u slučaju:

1) proglašenja ribarskog područja ili dijela ribarskog područja zaštićenim dijelom prirode;
2) proglašenja ribarskog područja ili dijela ribarskog područja vodnim tijelom iz koga se zahvata voda za javno snabdijevanje pitkom vodom i
3) proglašenja ribarskog područja ili dijela ribarskog područja vodnim tijelom rezervisanim za javno snabdijevanje pitkom vodom“.

Član 5.

U članu 18. u stavu 1. poslije riječi: „privredni“ dodaje se veznik: „i“.

U stavu 2. riječ: „poribljavanje“ zamjenjuje se riječima: „izvršeno poribljavanje u prethodnih 90 dana“.

Član 6.

U članu 19. u stavu 2. poslije riječi: „(godišnja dozvola)“, dodaju se riječi: „za jedan mjesec (mjesečna dozvola)“, poslije riječi: „na ribarskom području“ stavlja se tačka, a preostali tekst briše se.

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Dozvolu za cijelu teritoriju Republike Srpske može izdati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prema posebnim kriterijumima utvrđenim na osnovu akta kojeg donosi ministar.“

Član 7.

U članu 20. stav 2. mijenja se i glasi: „Ministar donosi pravilnik kojim propisuje obrasce, način izdavanja i korišćenja dozvole za obavljanje privrednog i sportskog ribolova“.

Član 8.

Poslije člana 24. dodaje se novi član 24a, koji glasi:

„Član 24a.

Korisnik ribarskog područja je dužan da vrši zaštitu ribljeg fonda u ribolovnim vodama.

Fizička i pravna lica koja pričine štetu ribljem fondu u ribolovnim vodama bespravnim ulovom ribe ili na bilo koji drugi način, dužni su da korisniku ribarskog područja nadoknade štetu.

Ministar donosi pravilnik kojim propisuje način određivanja visine naknade štete iz stava 2. ovog člana.“

Član 9.

U članu 27. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Korisnik ribarskog područja na kome se nalaze riblja plodišta dužan je da ih vidno obilježi, istakne zabranu ribolova, zabranu kretanja bez ovlašćenja i zabranu bilo kakvog drugog uznemiravanja riba, da preduzme sve potrebne vodoprivredne zahvate koji obezbjeđuju nesmetan priliv vode u plodišta i odliv iz njih i druge mjere integralnog upravljanja ribarskim područjem koje obezbjeđuju funkcionalni integritet ribljeg plodišta“.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 10.

U članu 31. u stavu 1. poslije tačke 15. dodaje se nova tačka 16. koja glasi:

„16) na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita loviti ribu dok se voda ne povuče u korito;“ a dosadašnje t. 16, 17. i 18. postaju t. 17, 18. i 19.

U stavu 1. poslije tačke 19. dodaju se nove t. 20, 21, 22, 23. i 24. koje glase:

„20) loviti ribu potezanjem, odnosno kačenjem udicom za tijelo – grabuljanjem;
21) sprečavati na bilo koji način, ribočuvara u izvršavanju odredaba iz člana 36. ovog zakona;
22) sprečavati ili ometati lica koja posjeduju dozvolu za privredni ili sportski ribolov da ga obavljaju na ribolovnoj vodi;
23) postavljanje ograda ili bilo kakvih prepreka kojima se sprečava pristup ribolovnoj vodi lica koja posjeduju dozvolu za privredni ili sportski ribolov i ribočuvara i
24) upotreba alata za privredni ribolov na ribolovnoj vodi koja nije namijenjena za obavljanje privrednog ribolova“.

Član 11.

U članu 33. u stavu 1. i daljem tekstu ovog zakona riječi: „Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti“ zamjenjuju se riječima: „Zakonu o veterinarstvu u Republici Srpskoj“.

Član 12.

U članu 41. u stavu 1. broj: „1.000“ zamjenjuje se brojem: „10.000“, a broj: „5.000“ zamjenjuje se brojem: „30.000“.

Tačka 17. mijenja se i glasi:

„17) postupi suprotno članu 31. stav 1. t. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23. i 24. ovog zakona“.

U stavu 2. broj: „100“ zamjenjuje se brojem: „2.000“, a broj: „1.000“ zamjenjuje se brojem: „6.000“.

Član 13.

U članu 42. u stavu 1. broj: „500“ zamjenjuje se brojem: „5.000“, a broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „15.000“.

Tačka 6. mijenja se i glasi:

„6) vrši neku od radnji iz člana 31. stav 1. t. 1, 11, 12, 16, 17. i 20. ovog zakona“.

U stavu 2. broj: „100“ zamjenjuje se brojem: „1.000“, a broj: „500“ zamjenjuje se brojem: „3.000“.

Član 14.

U članu 43. u stavu 1. broj: „500“ zamjenjuje se brojem: „5.000“, a broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „15.000“.

Tačka 13. mijenja se i glasi:

„13) na ribarskom području vrši neku od radnji suprotno odredbama člana 31. stav 1. t. 1, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23. i 24. ovog zakona“.

U stavu 2. broj: „5“ zamjenjuje se brojem: „1.000“, a broj: „50“ zamjenjuje se brojem: „3.000“.

Član 15.

U članu 44. u stavu 1. broj: „100“ zamjenjuje se brojem: „1.000“, a broj: „300“ zamjenjuje se brojem: „3.000“.

U stavu 3. riječi: „ na licu mjesta“ brišu se, a broj: „50“ zamjenjuje se brojem: „300“, a broj: „100“ zamjenjuje se brojem: „900“.

Tačka 2. mijenja se i glasi:

„2) postupi suprotno odredbama člana 31. stav 1. t. 1, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. i 24. ovog zakona“.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-972/09
12. juna 2009. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 58/09