Закон о измјенама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПРЕУЗИМАЊУ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА


Члан 1.

У Закону о преузимању акционарских друштава („Службени гласник Републике Српске“, број 65/08) у члану 7. ријеч: „које“ замјењује се ријечју: „која“.

Члан 2.

У члану 8. у ставу 2. ријеч: „које“ замјењује се ријечју: „која“.

Члан 3.

У члану 13. став 2. у тачки ђ) послије ријечи: „постоје“, тачка зарез брише се и додају се ријечи: „и споразум о начину расподјеле акција депонованих у поступку преузимања емитента на лица која заједнички дјелују у истом поступку;“.

Члан 4.

У члану 15. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„(5) Изузетно од став 4. овог члана, у случају да је понудилац стекао акције у поступку емисије, просјечна цијена акција на берзи или другом уређеном тржишту израчунава се као пондерисана аритметичка средина закључних цијена у посљедњих шест мјесеци прије дана доношења одлуке о емисији“.

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 5.

У члану 27. у ставу 1. ријечи: „начин на који је објављена понуда за преузимање“, замјењују се ријечима: „интернет страници берзе или другог уређеног тржишта на којем котирају акције емитента“.

Члан 6.

У члану 29. у ставу 2. ријечи: „става 1. овог члана“ у другом и трећем реду замјењују се ријечима: „члана 28. тачка а) овог закона“.

У ставу 3. ријеч: „Приликом“ замјењује се ријечју: „Уколико“, а ријечи: „става 1. овог члана“ замјењују се ријечима: „члана 28. тачка а) овог закона“.

Члан 7.

У члану 31. у ставу 4. ријеч: „првој“ замјењује се ријечју: „правој“.

У ставу 5. ријеч: „посједују“ замјењује се ријечју: „посједује“.

Члан 8.

У члану 41. у ставу 7. ријечи: „из става 1.“ замјењују се ријечима: „из ст. 4. и 6.“.

Члан 9.

Члан 44. мијења се и гласи:

“Новчаном казном од 2.000 до 6.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице, а правно лице од 10.000 до 30.000 КМ, ако:

а) не објави понуду за преузимање кад је то обавезно по овом закону,
б) понуду за преузимање објави супротно условима и начину који су одређени овим законом,
в) акционарима емитента упути понуду или општу понуду с циљем стицања акција емитента с правом гласа, супротно члану 6. став 1. овог закона,
г) акционарима емитента упути јавни или други позив на давање понуде с циљем стицања акција емитента с правом гласа, супротно члану 6. став 2. овог закона,
д) понуду за преузимање, односно њену измјену објави са садржајем различитим од текста који је Комисија одобрила или се сматра одобреним, или ако понуду за преузимање, односно њену измјену објави без одобрења Комисије, супротно члану 10. став 2. и чл. 22. и 23. овог закона,
ђ) мијења услове уговора о намјенском рачуну, кредиту или услове банкарске гаранције за плаћање акција за које је понудио откуп, супротно члану 20. став 6. овог закона,
е) стиче или се обавезује на стицање акција, супротно члану 25. став 1. овог закона,
ж) отуђи или се обавезује на отуђење акција, супротно члану 25. став 2. овог закона,
з) не плати цијену за депоноване акције, у складу са чланом 36. став 1. овог закона,
и) пренесе депоноване акције на рачун понудиоца, супротно члану 36. став 2. овог закона,
ј) не измири трошкове, у складу са чланом 39. овог закона,
к) не поступи у складу са захтјевом Комисије из члана 41. став 1. овог закона,
л) Комисији не омогући увид или не достави све податке о власничкој позицији акционара, у складу са чланом 41. став 2. овог закона,
љ) не изврши рјешење Комисије или не достави доказе о отклањању утврђених незаконитости, у складу са чланом 41. став 4. овог закона и
м) не поступи по мјерама које Комисија изрекне у складу са чланом 41. став 5. овог закона.”

Члан 10.

Члан 45. мијења се и гласи:

“Новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице, а правно лице од 3.000 до 9.000 КМ, ако:

а) без одгађања не обавијести емитента, Комисију, берзу и јавност о стицању акција, у складу са чланом 4. став 1. овог закона,
б) обавјештење не садржи све прописане податке и изјаву понудиоца или су подаци у обавјештењу нетачно наведени или ако обавјештење не објави на начин из члана 10. став 1. овог закона, у складу са чланом 4. став 4. овог закона,
в) не објави понуду за преузимање или измјену понуде, у складу са чланом 10. став 1. овог закона,
г) не достави понуду за преузимање или измјену понуде, у складу са чланом 10. став 3. овог закона,
д) не поступи по захтјеву акционара, у складу са чланом 10. став 6. овог закона,
ђ) понуду за преузимање не повуче или повлачење понуде не објави, у складу са чланом 12. овог закона,
е) не осигура Комисији могућност увида у стање намјенског рачуна, у складу са чланом 20. став 4. овог закона,
ж) приликом закључивања уговора о депоновању акција не достави Регистру све податке потребне за припрему и обављање послова депоновања акција, податке о начину на који ће понуда бити објављена, те друге потребне податке прописане правилима о депоновању акција, у складу са чланом 21. став 3. овог закона,
з) не достави Регистру измјену понуде за преузимање, у складу са чланом 21. став 4. овог закона,
и) надлежни органи емитента поступе супротно члану 26. овог закона,
ј) управа емитента не поступи у складу са чланом 27. овог закона,
к) не објави извјештај о преузимању или извјештај не садржи прописане податке, у складу са чланом 38. ст. 1. и 2. овог закона и
л) не обавијести сваког акционара који је депоновао акције, Комисију, берзу, емитента и понудиоца, да није депоновано довољно акција, у складу са чланом 38. став 3. овог закона.”

Члан 11.

У члану 46. број: “1.500,00” замјењује се бројем: “2.000”, а ријечи: “3.000,00 конвертибилних марака” замјењују се ријечима: “6.000 КМ”.

Члан 12.

Члан 51. брише се.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1362/09
Датум: 24. септембар 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 92/09