Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PREUZIMANjU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA


Član 1.

U Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/08) u članu 7. riječ: „koje“ zamjenjuje se riječju: „koja“.

Član 2.

U članu 8. u stavu 2. riječ: „koje“ zamjenjuje se riječju: „koja“.

Član 3.

U članu 13. stav 2. u tački đ) poslije riječi: „postoje“, tačka zarez briše se i dodaju se riječi: „i sporazum o načinu raspodjele akcija deponovanih u postupku preuzimanja emitenta na lica koja zajednički djeluju u istom postupku;“.

Član 4.

U članu 15. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„(5) Izuzetno od stav 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji“.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 5.

U članu 27. u stavu 1. riječi: „način na koji je objavljena ponuda za preuzimanje“, zamjenjuju se riječima: „internet stranici berze ili drugog uređenog tržišta na kojem kotiraju akcije emitenta“.

Član 6.

U članu 29. u stavu 2. riječi: „stava 1. ovog člana“ u drugom i trećem redu zamjenjuju se riječima: „člana 28. tačka a) ovog zakona“.

U stavu 3. riječ: „Prilikom“ zamjenjuje se riječju: „Ukoliko“, a riječi: „stava 1. ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „člana 28. tačka a) ovog zakona“.

Član 7.

U članu 31. u stavu 4. riječ: „prvoj“ zamjenjuje se riječju: „pravoj“.

U stavu 5. riječ: „posjeduju“ zamjenjuje se riječju: „posjeduje“.

Član 8.

U članu 41. u stavu 7. riječi: „iz stava 1.“ zamjenjuju se riječima: „iz st. 4. i 6.“.

Član 9.

Član 44. mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 10.000 do 30.000 KM, ako:

a) ne objavi ponudu za preuzimanje kad je to obavezno po ovom zakonu,
b) ponudu za preuzimanje objavi suprotno uslovima i načinu koji su određeni ovim zakonom,
v) akcionarima emitenta uputi ponudu ili opštu ponudu s ciljem sticanja akcija emitenta s pravom glasa, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona,
g) akcionarima emitenta uputi javni ili drugi poziv na davanje ponude s ciljem sticanja akcija emitenta s pravom glasa, suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona,
d) ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila ili se smatra odobrenim, ili ako ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije, suprotno članu 10. stav 2. i čl. 22. i 23. ovog zakona,
đ) mijenja uslove ugovora o namjenskom računu, kreditu ili uslove bankarske garancije za plaćanje akcija za koje je ponudio otkup, suprotno članu 20. stav 6. ovog zakona,
e) stiče ili se obavezuje na sticanje akcija, suprotno članu 25. stav 1. ovog zakona,
ž) otuđi ili se obavezuje na otuđenje akcija, suprotno članu 25. stav 2. ovog zakona,
z) ne plati cijenu za deponovane akcije, u skladu sa članom 36. stav 1. ovog zakona,
i) prenese deponovane akcije na račun ponudioca, suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona,
j) ne izmiri troškove, u skladu sa članom 39. ovog zakona,
k) ne postupi u skladu sa zahtjevom Komisije iz člana 41. stav 1. ovog zakona,
l) Komisiji ne omogući uvid ili ne dostavi sve podatke o vlasničkoj poziciji akcionara, u skladu sa članom 41. stav 2. ovog zakona,
lj) ne izvrši rješenje Komisije ili ne dostavi dokaze o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti, u skladu sa članom 41. stav 4. ovog zakona i
m) ne postupi po mjerama koje Komisija izrekne u skladu sa članom 41. stav 5. ovog zakona.”

Član 10.

Član 45. mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 3.000 do 9.000 KM, ako:

a) bez odgađanja ne obavijesti emitenta, Komisiju, berzu i javnost o sticanju akcija, u skladu sa članom 4. stav 1. ovog zakona,
b) obavještenje ne sadrži sve propisane podatke i izjavu ponudioca ili su podaci u obavještenju netačno navedeni ili ako obavještenje ne objavi na način iz člana 10. stav 1. ovog zakona, u skladu sa članom 4. stav 4. ovog zakona,
v) ne objavi ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude, u skladu sa članom 10. stav 1. ovog zakona,
g) ne dostavi ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude, u skladu sa članom 10. stav 3. ovog zakona,
d) ne postupi po zahtjevu akcionara, u skladu sa članom 10. stav 6. ovog zakona,
đ) ponudu za preuzimanje ne povuče ili povlačenje ponude ne objavi, u skladu sa članom 12. ovog zakona,
e) ne osigura Komisiji mogućnost uvida u stanje namjenskog računa, u skladu sa članom 20. stav 4. ovog zakona,
ž) prilikom zaključivanja ugovora o deponovanju akcija ne dostavi Registru sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponovanja akcija, podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena, te druge potrebne podatke propisane pravilima o deponovanju akcija, u skladu sa članom 21. stav 3. ovog zakona,
z) ne dostavi Registru izmjenu ponude za preuzimanje, u skladu sa članom 21. stav 4. ovog zakona,
i) nadležni organi emitenta postupe suprotno članu 26. ovog zakona,
j) uprava emitenta ne postupi u skladu sa članom 27. ovog zakona,
k) ne objavi izvještaj o preuzimanju ili izvještaj ne sadrži propisane podatke, u skladu sa članom 38. st. 1. i 2. ovog zakona i
l) ne obavijesti svakog akcionara koji je deponovao akcije, Komisiju, berzu, emitenta i ponudioca, da nije deponovano dovoljno akcija, u skladu sa članom 38. stav 3. ovog zakona.”

Član 11.

U članu 46. broj: “1.500,00” zamjenjuje se brojem: “2.000”, a riječi: “3.000,00 konvertibilnih maraka” zamjenjuju se riječima: “6.000 KM”.

Član 12.

Član 51. briše se.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1362/09
Datum: 24. septembar 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09