Закон о измјенама и допунама Закона о органској производњи хране (2009)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ


Члан 1.

У Закону о органској производњи хране („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04), у члану 4. у ставу 1. тачка 8. мијења се и гласи:

„Конвенционална производња је производња пољопривредних, прехрамбених и других производа, који се не могу декларисати и означити према овом закону и прописима донијетим на основу њега.“

Тачка 11. мијења се и гласи:

„Органска пољопривреда је систем еколошког управљања производњом којом се унапређује биодиверзитет, кружење материје у природи, биолошка активност земљишта и заштита животне средине.“

У истом члану ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 2.

Члан 5. мијења се и гласи:

„Под органским газдинствима подразумијевају се пољопривредна газдинства чија се производња остварује у складу с одредбама овог закона“.

Члан 3.

У називу члана 8. и даљем тексту закона ријеч: „традиционалне“, замјењује се ријечју: „конвенционалне“, у одговарајућем падежу.

Члан 8. мијења се и гласи:

„Газдинства могу у периоду конверзије да остваре прелазак с конвенционалне на органску производњу.

Период конверзије за сваку врсту органске производње, у посебним правилницима, прописује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар).“

Члан 4.

У члану 12. у ставу 1. тачка б) мијења се и гласи:

„потребно је водити рачуна о очувању биодиверзитета“.

Члан 5.

Назив члана 13. мијења се и гласи:

„Контрола болести, штеточина и корова, укључујући регулаторе раста“.

У члану 13. став 2. мијења се и гласи:

„Дозвољена је термичка контрола корова и физичке методе за контролу болести, штеточина и корова.“

У ставу 4. ријеч: „класичном“, замјењује се ријечју: „конвенционалном“, а ријеч: „прописаном“, брише се.

Члан 6.

Послије члана 15. додаје нови члан 15а. који гласи:

„Принципи

Члан 15а.

Биљна производња има третман органске, ако се остварује уз поштовање правила органске производње.

Министар доноси правилник којим прописује методе органске биљне производње.“

Члан 7.

Члан 17. мијења се и гласи:

„Сточарска производња имаће третман органске, ако се остварује уз поштовање правила органске производње.

Министар доноси правилник којим прописује методе органске сточарске производње“.

Члан 8.

У члану 48. став 7. мијења се и гласи:

„Министар доноси правилник којим прописује поступак прераде производа органске производње“.

Члан 9.

У члану 52. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Министар доноси правилник којим прописује услове паковања, складиштења и превоза органских производа“.

Члан 10.

У члану 54. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Министар доноси правилник којим прописује облик и садржај декларације којом се декларишу органски производи“.

Члан 11.

У члану 76. у ставу 1. број: „3.000“ замјењује се бројем: „10.000“, а број: „15.000“ замјењује се бројем: „30.000“.

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ и одговорно лице у правном лицу“.

Члан 12.

У члану 77. у ставу 1. број: „2.000“ замјењује се бројем: „6.000“, а број: „12.000“ замјењује се бројем: „18.000“.

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ и одговорно лице у правном лицу“.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1133/09
Датум: 16. јул 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 71/09