Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organskoj proizvodnji hrane (2009)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ORGANSKOJ PROIZVODNjI HRANE


Član 1.

U Zakonu o organskoj proizvodnji hrane („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04), u članu 4. u stavu 1. tačka 8. mijenja se i glasi:

„Konvencionalna proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda, koji se ne mogu deklarisati i označiti prema ovom zakonu i propisima donijetim na osnovu njega.“

Tačka 11. mijenja se i glasi:

„Organska poljoprivreda je sistem ekološkog upravljanja proizvodnjom kojom se unapređuje biodiverzitet, kruženje materije u prirodi, biološka aktivnost zemljišta i zaštita životne sredine.“

U istom članu st. 2. i 3. brišu se.

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Pod organskim gazdinstvima podrazumijevaju se poljoprivredna gazdinstva čija se proizvodnja ostvaruje u skladu s odredbama ovog zakona“.

Član 3.

U nazivu člana 8. i daljem tekstu zakona riječ: „tradicionalne“, zamjenjuje se riječju: „konvencionalne“, u odgovarajućem padežu.

Član 8. mijenja se i glasi:

„Gazdinstva mogu u periodu konverzije da ostvare prelazak s konvencionalne na organsku proizvodnju.

Period konverzije za svaku vrstu organske proizvodnje, u posebnim pravilnicima, propisuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar).“

Član 4.

U članu 12. u stavu 1. tačka b) mijenja se i glasi:

„potrebno je voditi računa o očuvanju biodiverziteta“.

Član 5.

Naziv člana 13. mijenja se i glasi:

„Kontrola bolesti, štetočina i korova, uključujući regulatore rasta“.

U članu 13. stav 2. mijenja se i glasi:

„Dozvoljena je termička kontrola korova i fizičke metode za kontrolu bolesti, štetočina i korova.“

U stavu 4. riječ: „klasičnom“, zamjenjuje se riječju: „konvencionalnom“, a riječ: „propisanom“, briše se.

Član 6.

Poslije člana 15. dodaje novi član 15a. koji glasi:

„Principi

Član 15a.

Biljna proizvodnja ima tretman organske, ako se ostvaruje uz poštovanje pravila organske proizvodnje.

Ministar donosi pravilnik kojim propisuje metode organske biljne proizvodnje.“

Član 7.

Član 17. mijenja se i glasi:

„Stočarska proizvodnja imaće tretman organske, ako se ostvaruje uz poštovanje pravila organske proizvodnje.

Ministar donosi pravilnik kojim propisuje metode organske stočarske proizvodnje“.

Član 8.

U članu 48. stav 7. mijenja se i glasi:

„Ministar donosi pravilnik kojim propisuje postupak prerade proizvoda organske proizvodnje“.

Član 9.

U članu 52. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ministar donosi pravilnik kojim propisuje uslove pakovanja, skladištenja i prevoza organskih proizvoda“.

Član 10.

U članu 54. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Ministar donosi pravilnik kojim propisuje oblik i sadržaj deklaracije kojom se deklarišu organski proizvodi“.

Član 11.

U članu 76. u stavu 1. broj: „3.000“ zamjenjuje se brojem: „10.000“, a broj: „15.000“ zamjenjuje se brojem: „30.000“.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu“.

Član 12.

U članu 77. u stavu 1. broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „6.000“, a broj: „12.000“ zamjenjuje se brojem: „18.000“.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu“.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1133/09
Datum: 16. jul 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/09