Закон о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2008)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/05, 20/07 и 33/08), у члану 20. став 2. брише се.

Члан 2.

(1) Послије члана 21. поднаслов: „2. Обвезници уплате доприноса“ и члан 22. бришу се.

(2) Досадашњи поднаслов: „3.“ постаје поднаслов: „2.“.

Члан 3.

Чл. 23. и 24. бришу се, а остали чланови се помјерају.

Члан 4.

У члану 25. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:

„Послодавац је дужан да допринос за пензијско и инвалидско осигурање уплати за све раднике, приликом исплате плата и других примања по основу рада на која се, у складу са законом, плаћа допринос.

Изузетно, послодавац који до дана ступања на снагу овог закона није уплатио допринос у смислу става 1. овог члана, може уплатити допринос за једног или више радника за одређени период уназад, ако радници са тим стажом осигурања испуњавају услове за остваривање права на пензију. Допринос може уплатити послодавац, правни сљедбеник послодавца или сам радник.“

Члан 5.

У члану 26. у ставу 1. ријечи: „и врши контролу обрачунавања и плаћања“ бришу се и ст. 2. 3. 4. и 5. бришу се.

Члан 6.

(1) У члану 46. тачка 3. мијења се и гласи:

„3) уплатиоцима доприноса.“

(2) У цијелом тексту Закона, ријечи: „обвезник уплате“ замјењују се ријечју: „уплатилац“ у одговарајућем падежу и броју.

Члан 7.

У члану 47. став 3. ријечи: „обвезника обрачуна и уплате“ замјењују се ријечју: „уплатиоца“.

Члан 8.

У члану 57. ријечи: „обвезници обрачуна и уплате“ замјењују се ријечју: „уплатиоци“.

Члан 9.

У члану 194. у тачки 1. послије ријечи: „доприноса“ ставља се запета, а бришу ријечи: „осигураника и послодаваца“.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-2002/08
Датум: 15. децембар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 01/09