Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (2008)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 106/05, 20/07 i 33/08), u članu 20. stav 2. briše se.

Član 2.

(1) Poslije člana 21. podnaslov: „2. Obveznici uplate doprinosa“ i član 22. brišu se.

(2) Dosadašnji podnaslov: „3.“ postaje podnaslov: „2.“.

Član 3.

Čl. 23. i 24. brišu se, a ostali članovi se pomjeraju.

Član 4.

U članu 25. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„Poslodavac je dužan da doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje uplati za sve radnike, prilikom isplate plata i drugih primanja po osnovu rada na koja se, u skladu sa zakonom, plaća doprinos.

Izuzetno, poslodavac koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nije uplatio doprinos u smislu stava 1. ovog člana, može uplatiti doprinos za jednog ili više radnika za određeni period unazad, ako radnici sa tim stažom osiguranja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju. Doprinos može uplatiti poslodavac, pravni sljedbenik poslodavca ili sam radnik.“

Član 5.

U članu 26. u stavu 1. riječi: „i vrši kontrolu obračunavanja i plaćanja“ brišu se i st. 2. 3. 4. i 5. brišu se.

Član 6.

(1) U članu 46. tačka 3. mijenja se i glasi:

„3) uplatiocima doprinosa.“

(2) U cijelom tekstu Zakona, riječi: „obveznik uplate“ zamjenjuju se riječju: „uplatilac“ u odgovarajućem padežu i broju.

Član 7.

U članu 47. stav 3. riječi: „obveznika obračuna i uplate“ zamjenjuju se riječju: „uplatioca“.

Član 8.

U članu 57. riječi: „obveznici obračuna i uplate“ zamjenjuju se riječju: „uplatioci“.

Član 9.

U članu 194. u tački 1. poslije riječi: „doprinosa“ stavlja se zapeta, a brišu riječi: „osiguranika i poslodavaca“.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-2002/08
Datum: 15. decembar 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/09