Закон о Унији студената Републике Српске (2009)

Извор: Викизворник
Овај пропис је престао да важи!ЗАКОН О УНИЈИ СТУДЕНАТА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

(1) Овим законом уређујe се положај, надлежност, састав, трајање мандата и начин избора и разрјешења органа управљања, те финансирање Уније студената Републике Српске (у даљем тексту: Унија).

(2) На питања која нису уређена овим законом примјењују се одредбе закона којим се уређује област удруживања грађана, те закона којим се уређује дјелатност високог образовања.

Члан 2.

Забрањена је свака дискриминација студената по било којој основи, у односу на право студената на учлањење у Унију, рад и дјеловање у Унији и заступање интереса студената у Унији и изван ње.

Члан 3.

Министарство просвјете и културе Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) дужно је да обезбиједи Унији услове за рад, у складу са овим законом.

Члан 4.

Граматички изрази употребљени у овом закону за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба рода.

Члан 5.

(1) Унија је асоцијација студентских представничких тијела, организованих по прописима којима се уређује дјелатност високог образовања, која усклађује њихов рад на заједничким програмима, расправља о питањима од заједничког интереса за студенте, те руководи активностима у међународној сарадњи.

(2) Статут Уније мора бити у складу са законом.

(3) Поступак пријема студентских представничких тијела у чланство Уније прописује се Статутом Уније.

(4) Сједиште Уније одређује се према мјесту гдје је Унија уписана у судски регистар.

Члан 6.

(1) У оквиру својих надлежности Унија:

а) представља и заступа студентска представничка тијела пред органима Републике Српске (у даљем тексту: Република),
б) усклађује рад студентских представничких тијела у Републици,
в) прати и унапређује интересе студената на нивоу Републике,
г) учествује у изради прописа у области високог образовања којима се уређују питања у вези са статусом студената,
д) брине се о условима у којима дјелују студентска представничка тијела,
ђ) именује представнике студената у међународне студентске организације и друге организације у којима учествују представници студената, а чија је чланица Република,
е) организује и учествује у организацији и финансирању домаћих и међународних пројеката чији је циљ побољшање општег положаја студената и заштита њихових интереса на локалном, регионалном, државном и међународном нивоу и
ж) обавља и друге послове од интереса за студенте.

Члан 7.

(1) Органи Уније су:

а) скупштина,
б) управни одбор и
в) предсједник.

(2) Административно-техничке послове за Унију обавља секретар Уније, у складу са Статутом Уније.

(3) Унија доноси пословник о раду натполовичном већином од укупног броја чланова Скупштине Уније.

Члан 8.

(1) Скупштина Уније (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Уније састављен од представника чланица Уније.

(2) Скупштина:

а) доноси Статут, пословник о раду и друге акте одређене Статутом Уније,
б) стара се о законитом обављању послова из надлежности Уније,
в) одлучује о статусним промјенама Уније,
г) разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун,
д) бира и разрјешава предсједника, замјеника предсједника, секретара Уније, предсједнике стручних комисија Уније и заштитника права студената,
ђ) усваја годишњи програм рада и финансијски план Уније припремљен од управног одбора и
е) обавља друге послове у складу са Статутом Уније.

Члан 9.

(1) На 1000 студената студентско представничко тијело именује по једног представника у Скупштину.

(2) Ако студентско представничко тијело представља мање од 1000 студената, именује само једног представника у Скупштину.

Члан 10.

(1) Управни одбор чине предсједници студентских представничких тијела чланица Уније и предсједници стручних комисија Уније.

(2) Управни одбор у оквиру своје надлежности:

а) припрема сједнице Скупштине,
б) руководи радом Уније у периоду између два засједања Скупштине,
в) припрема и учествује у изради статута и других аката које доноси Скупштина,
г) спроводи одлуке и закључке Скупштине,
д) иницира формирање сталних и повремених комисија за обављање послова Уније,
ђ) подноси извјештај о свом раду Скупштини,
е) иницира ванредно засиједање Скупштине,
ж) израђује финансијски план,
з) доноси Правилник о расподјели средстава Уније,
и) управља имовином Уније,
ј) даје пуномоћ за заступање пред судовима и другим органима и
к) обавља друге послове у складу са Статутом Уније.

Члан 11.

(1) Предсједника Уније бирају чланови Скупштине на оснивачкој сједници, из реда чланова Скупштине.

(2) Предсједник Уније изабран је када за њега гласа натполовична већина укупног броја чланова Скупштине.

(3) Предсједник Уније не може бити лице осуђивано за кривично дјело.

(4) Предсједник Уније представља и заступа Унију и обавља друге послове у складу са Статутом Уније.

(5) Предсједник Уније бира се на период од годину дана са могућношћу једног реизбора.

(6) Предсједник Уније има замјеника који обавља послове у складу са Статутом Уније, а трајање његовог мандата везано је за трајање мандата предсједника Уније.

(7) За свој рад предсједник и замјеник предсједника Уније одговорају Скупштини.

Члан 12.

(1) Предсједник и секретар Уније имају право на накнаду за свој рад која је одређена Статутом Уније.

(2) Предсједник и секретар Уније имају право на мировање права и обавеза које произлазе из статуса студента, у периоду од годину дана од дана ступања на функцију.

(3) Начин рада органа управљања прописује се Статутом Уније.

(4) Чланови Скупштине и чланови Управног одбора немају право на накнаду за свој рад у органима Уније, осим покрића материјалних трошкова.

Члан 13.

(1) Секретара Уније бира Скупштина, на приједлог предсједника Уније.

(2) Секретар Уније бира се на период од годину дана, натполовичном већином од укупног броја чланова Скупштине.

(3) Трајање мандата секретара Уније везано је за трајање мандата предсједника Уније.

Члан 14.

(1) Унија у складу са овим законом и статутом оснива стручне комисије које могу бити сталне и повремене.

(2) Сталне стручне комисије Уније су:

а) Комисија за међународну сарадњу,
б) Комисија за примјену Болоњске декларације и
в) Комисија за студентски стандард.

(3) Комисија има предсједника кога бира Скупштина Уније натполовичном већином од укупног броја чланова из реда својих чланова, а на приједлог предсједника Уније.

(4) Чланови комисије могу бити студенти који испуњава услове из члана 15. став 1. овог закона.

(5) Унија може формирати и друге повремене комисије за обављање послова из своје надлежности.

Члан 15.

(1) Право да бирају и буду бирани у органе Уније имају студенти високошколских установа у Републици уписаних у Регистар високошколских установа који води Министарство.

(2) За представника чланице Уније може се кандидовати студент који у години у којој се врши избор представника чланице Уније први пут уписује годину студија.

Члан 16.

(1) У оквиру Уније дјелује заштитник права студената којег бира Скупштина у складу са Статутом на период од годину дана, са могућности једног реизбора.

(2) За заштитника права студената може се кандидовати студент који у години у којој се врши његов избор први пут уписује годину студија.

(3) На приједлог студентски представничких тијела високошколских уставнова чланива Уније, Скупштина Уније бира замјеника заштитника права студената са сваке високошколске установе.

(4) Заштитник права студената:

а) прима притужбе студената које се односе на њихова права и учествује у поступку медијације са надлежним органима високошкослке установе,
б) савјетује студенте о начину остваривања њихових права,
в) учествује у дисциплинским поступцима против студената ради заштите њихових права и
г) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим актима Уније.

(5) Заштитник права студената у свом раду је независан и подноси Скупштини годишњу Информацију о раду.

(6) Заштитник права студената има право на накнаду за свој рад која је одређена Статутом Уније.

Члан 17.

(1) Изборе за органе Уније расписује Скупштина најкасније 60 дана од дана одржавања конститутивних сједница скупштина студентских представничких тијела.

(2) Конститутивна сједница Скупштине одржава се у року од 30 дана од дана одржавања конститутивних сједница скупштина студентских представничких тијела.

Члан 18.

(1) Унија се финансира:

а) из Буџета Републике из средстава предвиђених за финансирање студентских пројеката,
б) из чланарина коју плаћају сва студентска представничка тијела као чланице Уније,
в) из сопствених извора,
г) од поклона, донација и завјештања и
д) из других извора у складу са законом и Статутом Уније.

(2) Износ чланарине утврђује Скупштина, сразмјерно броју студената у високошколским установама, чија су студентска представничка тијела чланице Уније.

(3) Министарство је дужно да омогући Унији аутономно располагање средствима за њен рад, у складу са овим законом, Законом о удружењима и фондацијама и Статутом Уније.

Члан 19.

(1) Рад Уније је јаван.

(2) Надзор над законитошћу рада Уније врши Министарство.

Члан 20.

(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај Унија, ако:

а) обавља дјелатност супротно надлежностима из члана 6. овог закона и
б) стиче средства за рад супротно члану 18. овог закона.

(2) За прекршај из тачке б) овог члана казниће се предсједник Уније новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 21.

Унија је дужна да своје акте и организацију усклади са овим законом у року од 60 дана од дана ступања на снагу овога закона.

Члан 22.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1115/09
Датум: 15. јул 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 71/09