Zakon o Uniji studenata Republike Srpske (2009)

Izvor: Викизворник
Ovaj propis je prestao da važi!ZAKON O UNIJI STUDENATA

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuje se položaj, nadležnost, sastav, trajanje mandata i način izbora i razrješenja organa upravljanja, te finansiranje Unije studenata Republike Srpske (u daljem tekstu: Unija).

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast udruživanja građana, te zakona kojim se uređuje djelatnost visokog obrazovanja.

Član 2.

Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kojoj osnovi, u odnosu na pravo studenata na učlanjenje u Uniju, rad i djelovanje u Uniji i zastupanje interesa studenata u Uniji i izvan nje.

Član 3.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužno je da obezbijedi Uniji uslove za rad, u skladu sa ovim zakonom.

Član 4.

Gramatički izrazi upotrebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba roda.

Član 5.

(1) Unija je asocijacija studentskih predstavničkih tijela, organizovanih po propisima kojima se uređuje djelatnost visokog obrazovanja, koja usklađuje njihov rad na zajedničkim programima, raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za studente, te rukovodi aktivnostima u međunarodnoj saradnji.

(2) Statut Unije mora biti u skladu sa zakonom.

(3) Postupak prijema studentskih predstavničkih tijela u članstvo Unije propisuje se Statutom Unije.

(4) Sjedište Unije određuje se prema mjestu gdje je Unija upisana u sudski registar.

Član 6.

(1) U okviru svojih nadležnosti Unija:

a) predstavlja i zastupa studentska predstavnička tijela pred organima Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika),
b) usklađuje rad studentskih predstavničkih tijela u Republici,
v) prati i unapređuje interese studenata na nivou Republike,
g) učestvuje u izradi propisa u oblasti visokog obrazovanja kojima se uređuju pitanja u vezi sa statusom studenata,
d) brine se o uslovima u kojima djeluju studentska predstavnička tijela,
đ) imenuje predstavnike studenata u međunarodne studentske organizacije i druge organizacije u kojima učestvuju predstavnici studenata, a čija je članica Republika,
e) organizuje i učestvuje u organizaciji i finansiranju domaćih i međunarodnih projekata čiji je cilj poboljšanje opšteg položaja studenata i zaštita njihovih interesa na lokalnom, regionalnom, državnom i međunarodnom nivou i
ž) obavlja i druge poslove od interesa za studente.

Član 7.

(1) Organi Unije su:

a) skupština,
b) upravni odbor i
v) predsjednik.

(2) Administrativno-tehničke poslove za Uniju obavlja sekretar Unije, u skladu sa Statutom Unije.

(3) Unija donosi poslovnik o radu natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Unije.

Član 8.

(1) Skupština Unije (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Unije sastavljen od predstavnika članica Unije.

(2) Skupština:

a) donosi Statut, poslovnik o radu i druge akte određene Statutom Unije,
b) stara se o zakonitom obavljanju poslova iz nadležnosti Unije,
v) odlučuje o statusnim promjenama Unije,
g) razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,
d) bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika, sekretara Unije, predsjednike stručnih komisija Unije i zaštitnika prava studenata,
đ) usvaja godišnji program rada i finansijski plan Unije pripremljen od upravnog odbora i
e) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Unije.

Član 9.

(1) Na 1000 studenata studentsko predstavničko tijelo imenuje po jednog predstavnika u Skupštinu.

(2) Ako studentsko predstavničko tijelo predstavlja manje od 1000 studenata, imenuje samo jednog predstavnika u Skupštinu.

Član 10.

(1) Upravni odbor čine predsjednici studentskih predstavničkih tijela članica Unije i predsjednici stručnih komisija Unije.

(2) Upravni odbor u okviru svoje nadležnosti:

a) priprema sjednice Skupštine,
b) rukovodi radom Unije u periodu između dva zasjedanja Skupštine,
v) priprema i učestvuje u izradi statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
g) sprovodi odluke i zaključke Skupštine,
d) inicira formiranje stalnih i povremenih komisija za obavljanje poslova Unije,
đ) podnosi izvještaj o svom radu Skupštini,
e) inicira vanredno zasijedanje Skupštine,
ž) izrađuje finansijski plan,
z) donosi Pravilnik o raspodjeli sredstava Unije,
i) upravlja imovinom Unije,
j) daje punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim organima i
k) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Unije.

Član 11.

(1) Predsjednika Unije biraju članovi Skupštine na osnivačkoj sjednici, iz reda članova Skupštine.

(2) Predsjednik Unije izabran je kada za njega glasa natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine.

(3) Predsjednik Unije ne može biti lice osuđivano za krivično djelo.

(4) Predsjednik Unije predstavlja i zastupa Uniju i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Unije.

(5) Predsjednik Unije bira se na period od godinu dana sa mogućnošću jednog reizbora.

(6) Predsjednik Unije ima zamjenika koji obavlja poslove u skladu sa Statutom Unije, a trajanje njegovog mandata vezano je za trajanje mandata predsjednika Unije.

(7) Za svoj rad predsjednik i zamjenik predsjednika Unije odgovoraju Skupštini.

Član 12.

(1) Predsjednik i sekretar Unije imaju pravo na naknadu za svoj rad koja je određena Statutom Unije.

(2) Predsjednik i sekretar Unije imaju pravo na mirovanje prava i obaveza koje proizlaze iz statusa studenta, u periodu od godinu dana od dana stupanja na funkciju.

(3) Način rada organa upravljanja propisuje se Statutom Unije.

(4) Članovi Skupštine i članovi Upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za svoj rad u organima Unije, osim pokrića materijalnih troškova.

Član 13.

(1) Sekretara Unije bira Skupština, na prijedlog predsjednika Unije.

(2) Sekretar Unije bira se na period od godinu dana, natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

(3) Trajanje mandata sekretara Unije vezano je za trajanje mandata predsjednika Unije.

Član 14.

(1) Unija u skladu sa ovim zakonom i statutom osniva stručne komisije koje mogu biti stalne i povremene.

(2) Stalne stručne komisije Unije su:

a) Komisija za međunarodnu saradnju,
b) Komisija za primjenu Bolonjske deklaracije i
v) Komisija za studentski standard.

(3) Komisija ima predsjednika koga bira Skupština Unije natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova iz reda svojih članova, a na prijedlog predsjednika Unije.

(4) Članovi komisije mogu biti studenti koji ispunjava uslove iz člana 15. stav 1. ovog zakona.

(5) Unija može formirati i druge povremene komisije za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Član 15.

(1) Pravo da biraju i budu birani u organe Unije imaju studenti visokoškolskih ustanova u Republici upisanih u Registar visokoškolskih ustanova koji vodi Ministarstvo.

(2) Za predstavnika članice Unije može se kandidovati student koji u godini u kojoj se vrši izbor predstavnika članice Unije prvi put upisuje godinu studija.

Član 16.

(1) U okviru Unije djeluje zaštitnik prava studenata kojeg bira Skupština u skladu sa Statutom na period od godinu dana, sa mogućnosti jednog reizbora.

(2) Za zaštitnika prava studenata može se kandidovati student koji u godini u kojoj se vrši njegov izbor prvi put upisuje godinu studija.

(3) Na prijedlog studentski predstavničkih tijela visokoškolskih ustavnova članiva Unije, Skupština Unije bira zamjenika zaštitnika prava studenata sa svake visokoškolske ustanove.

(4) Zaštitnik prava studenata:

a) prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i učestvuje u postupku medijacije sa nadležnim organima visokoškoslke ustanove,
b) savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
v) učestvuje u disciplinskim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava i
g) obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima Unije.

(5) Zaštitnik prava studenata u svom radu je nezavisan i podnosi Skupštini godišnju Informaciju o radu.

(6) Zaštitnik prava studenata ima pravo na naknadu za svoj rad koja je određena Statutom Unije.

Član 17.

(1) Izbore za organe Unije raspisuje Skupština najkasnije 60 dana od dana održavanja konstitutivnih sjednica skupština studentskih predstavničkih tijela.

(2) Konstitutivna sjednica Skupštine održava se u roku od 30 dana od dana održavanja konstitutivnih sjednica skupština studentskih predstavničkih tijela.

Član 18.

(1) Unija se finansira:

a) iz Budžeta Republike iz sredstava predviđenih za finansiranje studentskih projekata,
b) iz članarina koju plaćaju sva studentska predstavnička tijela kao članice Unije,
v) iz sopstvenih izvora,
g) od poklona, donacija i zavještanja i
d) iz drugih izvora u skladu sa zakonom i Statutom Unije.

(2) Iznos članarine utvrđuje Skupština, srazmjerno broju studenata u visokoškolskim ustanovama, čija su studentska predstavnička tijela članice Unije.

(3) Ministarstvo je dužno da omogući Uniji autonomno raspolaganje sredstvima za njen rad, u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o udruženjima i fondacijama i Statutom Unije.

Član 19.

(1) Rad Unije je javan.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada Unije vrši Ministarstvo.

Član 20.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj Unija, ako:

a) obavlja djelatnost suprotno nadležnostima iz člana 6. ovog zakona i
b) stiče sredstva za rad suprotno članu 18. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz tačke b) ovog člana kazniće se predsjednik Unije novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Član 21.

Unija je dužna da svoje akte i organizaciju uskladi sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1115/09
Datum: 15. jul 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/09