Закон о Привредној комори Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређује се појам, правни статус, организација, дјелатност, органи и начин финансирања Привредне коморе Републике Српске.

Члан 2.

Привредна комора Републике Српске (у даљем тексту: Комора) је невладина, самостална, стручно-пословна организација, независна и непрофитна јавно-правна асоцијација привредних субјеката и привредних асоцијација са територије Републике Српске.

Члан 3.

(1) Чланови Коморе су: привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској.

(2) Чланови Коморе могу бити: пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научноистраживачке и образовне институције, савези, фондације, предузетници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају дјелатност од значаја за привреду, ако покажу интерес за чланство у Комори, а у складу са Статутом Коморе.

(3) Чланство у Комори правна лица из става 1. овог члана стичу уписом оснивања у судски регистар.

Члан 4.

(1) Рад Коморе је јаван.

(2) Комора не може ограничавати пословну самосталност привредних друштава и других облика организовања.

II ОРГАНИЗАЦИЈА КОМОРСКОГ СИСТЕМА[уреди]

Члан 5.

(1) Сједиште Коморе је у Бањој Луци.

(2) Комора има својство правног лица.

(3) Комора организује свој рад у оквиру јединственог коморског система преко привредних комора подручја и преко удружења која се организују за поједине привредне области.

(4) Комора може на свом подручју основати организационе јединице (канцеларије, центре и друго).

Члан 6.

У Комори се према потребама и интересима чланова и привредној структури територије могу организовати гранска удружења, привредни савјети, групације, секције и други облици организовања са статусом утврђеним Статутом Коморе и Правилником о раду.

Члан 7.

(1) Комора може оснивати институте, бирое, агенције и друге организације.

(2) На организације из става 1. овог члана примјењују се прописи који се односе на предузећа, односно одговарајуће облике организовања.

Члан 8.

(1) Привредне коморе подручја обухватају општине, односно градове утврђене Статутом Коморе, са сједиштем у Бањој Луци, Бијељини, Добоју, Требињу и Источном Сарајеву.

(2) Привредне коморе подручја имају својство правног лица.

(3) Привредне коморе подручја имају органе управљања и облике организовања и рада, у складу са Статутом Коморе.

Члан 9.

(1) Привредне коморе подручја имају Статут који не може бити у супротности са Статутом Коморе.

(2) У извршавању послова и задатака утврђених овим законом и Статутом Коморе, коморе међусобно сарађују и координишу свој рад у складу са одлуком Скупштине Коморе.

Члан 10.

(1) Комора може имати представништва у иностранству.

(2) О оснивању представништва у иностранству и њиховом финансирању одлучује Управни одбор Коморе.

III ДЈЕЛАТНОСТ КОМОРЕ[уреди]

Члан 11.

Дјелатност Коморе је:

а) заступање интереса чланова Коморе пред органима законодавне и извршне власти приликом обликовања привредног система, посебно у припреми привредног законодавства, мјера и механизама привредног система и мјера економске политике, те давање примједби и приједлога органима државне управе приликом доношења прописа од интереса за привреду,
б) усклађивање интереса чланова Коморе,
в) размјена искустава међу члановима Коморе и програмско усмјеравање и координација активности привредних субјеката у Републици Српској,
г) пословно савјетовање – пружање помоћи приликом оснивања нових и трансформације постојећих привредних друштава,
д) презентација привреде и промоција робе и услуга у земљи и иностранству, организовање наступа на сајмовима, организовање презентација и промоција, издавање промотивних публикација и каталога, презентовање привреде посредством Интернета, гласила Коморе и других промотивних активности,
ђ) унапређивање предузетништва и менаџмента, праћење и преношење међународних искустава у тим областима, а нарочито менаџмента у области система квалитета,
е) анализа тржишних могућности и услова привредног развоја, пословно повезивање и информисање,
ж) подстицање истраживања у области научнотехнолошког развоја, усклађивање привредних и друштвених интереса у области екологије, подстицање друштвено одговорног пословања,
з) повећање конкурентности привреде сталним процесима стручног и пословног образовања и професионалне едукације,
и) организовање јединственог информационог система Коморе и успостављање и вођење Привредног регистра Републике Српске,
ј) вршење јавних овлашћења која су повјерена Комори овим законом и другим законима и прописима,
к) издавање одговарајућих потврда о бонитету,
л) предузимање мјера за подстицање и развој добрих пословних обичаја и пословног морала,
љ) обављање других послова у складу са Законом, другим прописима и актима, те Статутом Коморе.

Члан 12.

О вршењу јавних овлашћења Комора подноси извјештај органу који је прописан законом, односно прописима на основу којих је Комори повјерено јавно овлашћење.

Члан 13.

Посредством Коморе могу се финансирати програми промоције привреде и територијалног маркетинга.

Члан 14.

(1) Комора има право да покреће иницијативу за доношење закона и других прописа из области привредног система, да даје мишљење на нацрте и приједлоге економске политике и друге прописе од интереса за привредне субјекте.

(2) Народна скупштина Републике Српске и Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) достављају на разматрање Комори нацрте и приједлоге закона и других прописа из области привреде и од интереса за привреду.

(3) Влада разматра мишљење Коморе и обавјештава је о својим ставовима.

Члан 15.

Комора остварује сарадњу са Народном скупштином Републике Српске и Владом у вези са питањима од интереса за привреду и одређује своје представнике у радна тијела, у складу са посебним прописима.

Члан 16.

(1) Привредна комора подручја подстиче развојне процесе на свом простору дјеловања, водећи рачуна о укупном развоју, заједничким и међусобно усклађеним циљевима и јединственим интересима привреде.

(2) Привредна комора подручја може пред надлежним општинским органима непосредно покретати иницијативе за доношење прописа из области привреде и упућивати приједлоге ради рјешавања одређених питања и предузимања одговарајућих мјера од интереса за привреду.

IV ПРИВРЕДНИ РЕГИСТАР[уреди]

Члан 17.

(1) Привредни регистар Републике Српске (у даљем тексту: Привредни регистар) је јединствена база података о привредним субјектима (привредна друштва, и предузетници) са подацима о њиховим правним, привредним и финансијским показатељима, које Комора прикупља, обрађује и просљеђује корисницима ради обезбјеђивања информација потребних за усмјеравање привредног и предузетничког система и ради доношења одговарајућих одлука у економској политици.

(2) Извори података за привредни регистар су: рјешења регистарских судова и других регистарских органа, подаци Републичког завода за статистику Републике Српске, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, Управе за индиректно опорезивање, Фонда пензијског осигурања, Фонда здравственог осигурања, Фонда за запошљавање, те извјештаји привредних друштава и предузећа који се Привредном регистру достављају на прописаним, стандардизованим, писаним или електронским форматима.

(3) Корисници Привредног регистра су: привредни субјекти, Влада, министарства, јединице локалне управе, развојне агенције и други субјекти који раде на унапређивању привреде.

(4) Начин вођења Привредног регистра уређује се Правилником о вођењу Привредног регистра, који доноси Комора.

V ОРГАНИ КОМОРЕ[уреди]

Члан 18.

(1) Комором управљају чланови преко својих представника у органима Коморе, који се бирају на начин утврђен Статутом Коморе.

(2) Органи Коморе су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и предсједник Коморе.

Члан 19.

(1) Скупштина Коморе је највиши орган управљања Kомором.

(2) Скупштину Коморе чине изабрани представници чланова Коморе.

Члан 20.

Скупштина Коморе доноси Статут, финансијски план, годишњи обрачун и Програм рада Коморе, бира и разрјешава чланове Управног и Надзорног одбора и предсједника Коморе, утврђује ставове и даје смјернице за рад органа и тијела Коморе у области економског развоја и привредног система и одлучује о другим, значајним привредним питањима, те обавља и друге послове у складу са Статутом.

Члан 21.

(1) Управни одбор Коморе непосредно управља Комором у складу са Законом и Статутом Коморе.

(2) Управни одбор бира Скупштина Коморе из реда истакнутих привредника.

Члан 22.

Управни одбор припрема приједлоге одлука за Скупштину Коморе и извршава њене одлуке, доноси општа и друга акта утврђена Статутом, обавља и друге послове из дјелокруга рада Коморе утврђене овим законом и Статутом.

Члан 23.

(1) Надзорни одбор врши контролу над укупним пословањем Коморе, прегледа годишњи обрачун и утврђује да ли је састављен у складу са прописима, остварује увид у извршавање обавеза чланова Коморе и контролише начин кориштења средстава Коморе.

(2) Надзорни одбор бира Скупштина Коморе.

Члан 24.

(1) Предсједник Коморе представља Комору, одговоран је за законитост рада и руководи и усклађује њен рад, обавља и друге послове из дјелокруга рада Коморе утврђене овим законом и Статутом.

(2) Предсједника Коморе бира Скупштина Коморе која може одлучити да изабрани предсједник своју функцију обавља на волонтерској основи.

Члан 25.

Број чланова, начин избора и опозива, надлежности органа Коморе, доношење аката и друга питања из дјелокруга и рада органа Коморе уређују се Статутом Коморе.

VI СУД ЧАСТИ И АРБИТРАЖЕ[уреди]

Члан 26.

При Комори се организује: Суд части, Арбитража и Спољнотрговинска арбитража, као независни органи.

Члан 27.

Надлежност, састав и организација Суда части, Арбитраже и Спољнотрговинске арбитраже при Комори, начин избора и разрјешавања њихових чланова и поступак у стварима из њихове надлежности уређују се општим актом који доноси Скупштина Коморе.

Члан 28.

(1) Суд части одлучује о повредама добрих пословних обичаја, нарушавању јединственог тржишта и монополистичким радњама на том тржишту.

(2) Суд части одлучује и о неизвршавању обавеза чланова и непоштовању одлука Коморе.

Члан 29.

(1) Арбитража одлучује о међусобним споровима чланова Коморе, у складу са законом, ради споразумног рјешавања тих спорова, посредовањем или одлучивањем о тим споровима, ако странке уговоре надлежност ове арбитраже.

(2) Одлука Арбитраже је коначна и има снагу правоснажне пресуде.

Члан 30.

(1) Спољнотрговинска арбитража рјешава:

а) спорове из пословних односа који настају у спољнотрговинском промету између домаћих предузећа, односно других организација и заједница и страних физичких и правних лица, као и спорове између страних физичких и правних лица и
б) спорове који се односе на бродове и пловидбу на мору и унутрашњим водама, односно на које се примјењује пловидбено право, ако је једна од странака инострано физичко или правно лице.

(2) Спољнотрговинска арбитража рјешава спорове кад су странке писано уговорилe њену надлежност.

(3) У свим спорним стварима Спољнотрговинска арбитража може на захтјев једне или обје стране да посредује ради мирења.

(4) Одлука Спољнотрговинске арбитраже је коначна и има снагу правоснажне пресуде.

VII САРАДЊА СА ДРУГИМ КОМОРАМА, ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА[уреди]

Члан 31.

(1) У извршавању послова и задатака утврђених овим законом Комора остварује сарадњу са другим коморама у Босни и Херцеговини, коморама у окружењу и иностранству ради размјене искустава, координације рада и договарања о питањима од заједничког интереса за своје чланство (заједнички пројекти, пословно повезивање и друго).

(2) У остваривању сарадње са привредним коморама и привредним организацијама држава и међународним привредним организацијама, Комора може успостављати и институционалне облике те сарадње у складу са Статутом Коморе.

Члан 32.

(1) Ради остваривања интереса својих чланова, Комора сарађује са органима и организацијама у Републици Српској и Босни и Херцеговини, развојним агенцијама, међународним организацијама, невладиним организацијама о специфичним питањима из њихове надлежности, а која имају утицај на пословање привреде Републике Српске.

(2) Комора остварује сарадњу са удружењима послодаваца и синдикатом у социјалном дијалогу, да би се постигли бољи системски односи.

VIII СТРУЧНА СЛУЖБА И АКТИ КОМОРЕ[уреди]

Члан 33.

(1) Стручне, административно-техничке и друге послове Коморе обавља Стручна служба Коморе.

(2) Акт о организацији и раду Стручне службе и акт којим се уређују радни односи радника доноси орган утврђен Статутом Коморе.

Члан 34.

(1) Комора има Статут.

(2) Статутом Коморе уређује се нарочито: дјелатност Коморе, састав, број чланова, начин избора и трајање мандата органа Коморе; облици организовања и рада Коморе, општине и градови у саставу подручја и органи привредних комора подручја; права, обавезе и одговорности чланова Коморе; начин одлучивања у Комори; сарадња са органима и организацијама Републике Српске; јавност рада; обавјештавање чланова; начин финансирања; поступак усвајања аката; обављање стручних и административних послова, као и друга питања значајна за рад Коморе.

(3) Статут Коморе објављује се у «Службеном гласнику Републике Српске».

Члан 35.

Комора има и друге опште акте којима се уређује организација, начин рада, облик организовања, рад стручне службе Коморе и друга питања као што су правилници, пословници и друго.

IX ФИНАНСИРАЊЕ КОМОРЕ[уреди]

Члан 36.

Комора за сваку годину усваја финансијски план и завршни рачун.

Члан 37.

Средства за рад Коморе обезбјеђују се из чланарине коју обавезно плаћају чланови и из накнада за обављање пословних услуга и других извора.

Члан 38.

(1) Регистарски судови достављају Комори рјешење о регистрацији оснивања, односно статусне промјене правног лица из члана 3. став 1. овог закона ради уписа, односно њиховог брисања из регистра чланова Коморе.

(2) Чланови Коморе из члана 3. став 2. овог закона уз захтјев за чланство достављају копију рјешења о упису у судски регистар или други доказ о регистровању.

Члан 39.

(1) Комора води јединствен регистар чланова.

(2) Регистар чланова Коморе је јавна књига на основу које се издају и овјеравају одговарајућа увјерења и потврде као јавне исправе.

(3) Упутство за вођење регистра чланова Коморе доноси Управни одбор Коморе.

Члан 40.

(1) Чланарина коју плаћају чланови Коморе из члана 3. став 1. овог закона обрачунава се на основу економске снаге одређеног члана Коморе. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате доноси Скупштина Коморе, с тим да чланарина за текућу годину не може бити већа од 0,05 % укупног прихода који је члан Коморе остварио у претходној години.

(2) Одлука из става 1. овог члана објављује се у «Службеном гласнику Републике Српске».

(3) Чланарина коју плаћају чланови Коморе из члана 3. став 2. овог закона обрачунава се паушално.

Члан 41.

Контрола уплате чланарине врши се приликом предаје годишњег обрачуна уз који се обавезно предаје образац који прописује Скупштина Коморе као доказ о извршеној уплати.

Члан 42.

Висину накнаде за пословне услуге Коморе утврђује Управни одбор Коморе.

Члан 43.

(1) За обављање одређених послова и извођење заједничких пројеката за које је заинтересовано више чланова Коморе, чланови могу издвајати посебна средства и формирати намјенски фонд, у складу са Законом и општим актима Коморе.

(2) Чланови Коморе могу издвојити посебна средства за одређене промотивне и друге активности Коморе, као спонзори.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 44.

Привредна комора Републике Српске заједно са привредним коморама подручја дужна је да своју организацију и рад усклади са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу.

Члан 45.

Управни одбор Коморе ће у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о вођењу регистра из члана 17. овог закона.

Члан 46.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о Привредној комори („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/92, 18/99, 51/01 и 39/03).

Члан 47.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, a примјењиваће се од 1. јануара 2009. године.


Број: 01-1052/08
Датум: 24. јуни 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 65/08