Zakon o Privrednoj komori Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu


ZAKON O PRIVREDNOJ KOMORI

REPUBLIKE SRPSKE

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pojam, pravni status, organizacija, djelatnost, organi i način finansiranja Privredne komore Republike Srpske.

Član 2.

Privredna komora Republike Srpske (u daljem tekstu: Komora) je nevladina, samostalna, stručno-poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske.

Član 3.

(1) Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj.

(2) Članovi Komore mogu biti: poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučnoistraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori, a u skladu sa Statutom Komore.

(3) Članstvo u Komori pravna lica iz stava 1. ovog člana stiču upisom osnivanja u sudski registar.

Član 4.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora ne može ograničavati poslovnu samostalnost privrednih društava i drugih oblika organizovanja.

II ORGANIZACIJA KOMORSKOG SISTEMA[uredi]

Član 5.

(1) Sjedište Komore je u Banjoj Luci.

(2) Komora ima svojstvo pravnog lica.

(3) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti.

(4) Komora može na svom području osnovati organizacione jedinice (kancelarije, centre i drugo).

Član 6.

U Komori se prema potrebama i interesima članova i privrednoj strukturi teritorije mogu organizovati granska udruženja, privredni savjeti, grupacije, sekcije i drugi oblici organizovanja sa statusom utvrđenim Statutom Komore i Pravilnikom o radu.

Član 7.

(1) Komora može osnivati institute, biroe, agencije i druge organizacije.

(2) Na organizacije iz stava 1. ovog člana primjenjuju se propisi koji se odnose na preduzeća, odnosno odgovarajuće oblike organizovanja.

Član 8.

(1) Privredne komore područja obuhvataju opštine, odnosno gradove utvrđene Statutom Komore, sa sjedištem u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

(2) Privredne komore područja imaju svojstvo pravnog lica.

(3) Privredne komore područja imaju organe upravljanja i oblike organizovanja i rada, u skladu sa Statutom Komore.

Član 9.

(1) Privredne komore područja imaju Statut koji ne može biti u suprotnosti sa Statutom Komore.

(2) U izvršavanju poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i Statutom Komore, komore međusobno sarađuju i koordinišu svoj rad u skladu sa odlukom Skupštine Komore.

Član 10.

(1) Komora može imati predstavništva u inostranstvu.

(2) O osnivanju predstavništva u inostranstvu i njihovom finansiranju odlučuje Upravni odbor Komore.

III DJELATNOST KOMORE[uredi]

Član 11.

Djelatnost Komore je:

a) zastupanje interesa članova Komore pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, mjera i mehanizama privrednog sistema i mjera ekonomske politike, te davanje primjedbi i prijedloga organima državne uprave prilikom donošenja propisa od interesa za privredu,
b) usklađivanje interesa članova Komore,
v) razmjena iskustava među članovima Komore i programsko usmjeravanje i koordinacija aktivnosti privrednih subjekata u Republici Srpskoj,
g) poslovno savjetovanje – pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih privrednih društava,
d) prezentacija privrede i promocija robe i usluga u zemlji i inostranstvu, organizovanje nastupa na sajmovima, organizovanje prezentacija i promocija, izdavanje promotivnih publikacija i kataloga, prezentovanje privrede posredstvom Interneta, glasila Komore i drugih promotivnih aktivnosti,
đ) unapređivanje preduzetništva i menadžmenta, praćenje i prenošenje međunarodnih iskustava u tim oblastima, a naročito menadžmenta u oblasti sistema kvaliteta,
e) analiza tržišnih mogućnosti i uslova privrednog razvoja, poslovno povezivanje i informisanje,
ž) podsticanje istraživanja u oblasti naučnotehnološkog razvoja, usklađivanje privrednih i društvenih interesa u oblasti ekologije, podsticanje društveno odgovornog poslovanja,
z) povećanje konkurentnosti privrede stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije,
i) organizovanje jedinstvenog informacionog sistema Komore i uspostavljanje i vođenje Privrednog registra Republike Srpske,
j) vršenje javnih ovlašćenja koja su povjerena Komori ovim zakonom i drugim zakonima i propisima,
k) izdavanje odgovarajućih potvrda o bonitetu,
l) preduzimanje mjera za podsticanje i razvoj dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala,
lj) obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i aktima, te Statutom Komore.

Član 12.

O vršenju javnih ovlašćenja Komora podnosi izvještaj organu koji je propisan zakonom, odnosno propisima na osnovu kojih je Komori povjereno javno ovlašćenje.

Član 13.

Posredstvom Komore mogu se finansirati programi promocije privrede i teritorijalnog marketinga.

Član 14.

(1) Komora ima pravo da pokreće inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema, da daje mišljenje na nacrte i prijedloge ekonomske politike i druge propise od interesa za privredne subjekte.

(2) Narodna skupština Republike Srpske i Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) dostavljaju na razmatranje Komori nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti privrede i od interesa za privredu.

(3) Vlada razmatra mišljenje Komore i obavještava je o svojim stavovima.

Član 15.

Komora ostvaruje saradnju sa Narodnom skupštinom Republike Srpske i Vladom u vezi sa pitanjima od interesa za privredu i određuje svoje predstavnike u radna tijela, u skladu sa posebnim propisima.

Član 16.

(1) Privredna komora područja podstiče razvojne procese na svom prostoru djelovanja, vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim i međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima privrede.

(2) Privredna komora područja može pred nadležnim opštinskim organima neposredno pokretati inicijative za donošenje propisa iz oblasti privrede i upućivati prijedloge radi rješavanja određenih pitanja i preduzimanja odgovarajućih mjera od interesa za privredu.

IV PRIVREDNI REGISTAR[uredi]

Član 17.

(1) Privredni registar Republike Srpske (u daljem tekstu: Privredni registar) je jedinstvena baza podataka o privrednim subjektima (privredna društva, i preduzetnici) sa podacima o njihovim pravnim, privrednim i finansijskim pokazateljima, koje Komora prikuplja, obrađuje i prosljeđuje korisnicima radi obezbjeđivanja informacija potrebnih za usmjeravanje privrednog i preduzetničkog sistema i radi donošenja odgovarajućih odluka u ekonomskoj politici.

(2) Izvori podataka za privredni registar su: rješenja registarskih sudova i drugih registarskih organa, podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Uprave za indirektno oporezivanje, Fonda penzijskog osiguranja, Fonda zdravstvenog osiguranja, Fonda za zapošljavanje, te izvještaji privrednih društava i preduzeća koji se Privrednom registru dostavljaju na propisanim, standardizovanim, pisanim ili elektronskim formatima.

(3) Korisnici Privrednog registra su: privredni subjekti, Vlada, ministarstva, jedinice lokalne uprave, razvojne agencije i drugi subjekti koji rade na unapređivanju privrede.

(4) Način vođenja Privrednog registra uređuje se Pravilnikom o vođenju Privrednog registra, koji donosi Komora.

V ORGANI KOMORE[uredi]

Član 18.

(1) Komorom upravljaju članovi preko svojih predstavnika u organima Komore, koji se biraju na način utvrđen Statutom Komore.

(2) Organi Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik Komore.

Član 19.

(1) Skupština Komore je najviši organ upravljanja Komorom.

(2) Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici članova Komore.

Član 20.

Skupština Komore donosi Statut, finansijski plan, godišnji obračun i Program rada Komore, bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednika Komore, utvrđuje stavove i daje smjernice za rad organa i tijela Komore u oblasti ekonomskog razvoja i privrednog sistema i odlučuje o drugim, značajnim privrednim pitanjima, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Član 21.

(1) Upravni odbor Komore neposredno upravlja Komorom u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

(2) Upravni odbor bira Skupština Komore iz reda istaknutih privrednika.

Član 22.

Upravni odbor priprema prijedloge odluka za Skupštinu Komore i izvršava njene odluke, donosi opšta i druga akta utvrđena Statutom, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Komore utvrđene ovim zakonom i Statutom.

Član 23.

(1) Nadzorni odbor vrši kontrolu nad ukupnim poslovanjem Komore, pregleda godišnji obračun i utvrđuje da li je sastavljen u skladu sa propisima, ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova Komore i kontroliše način korištenja sredstava Komore.

(2) Nadzorni odbor bira Skupština Komore.

Član 24.

(1) Predsjednik Komore predstavlja Komoru, odgovoran je za zakonitost rada i rukovodi i usklađuje njen rad, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Komore utvrđene ovim zakonom i Statutom.

(2) Predsjednika Komore bira Skupština Komore koja može odlučiti da izabrani predsjednik svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi.

Član 25.

Broj članova, način izbora i opoziva, nadležnosti organa Komore, donošenje akata i druga pitanja iz djelokruga i rada organa Komore uređuju se Statutom Komore.

VI SUD ČASTI I ARBITRAŽE[uredi]

Član 26.

Pri Komori se organizuje: Sud časti, Arbitraža i Spoljnotrgovinska arbitraža, kao nezavisni organi.

Član 27.

Nadležnost, sastav i organizacija Suda časti, Arbitraže i Spoljnotrgovinske arbitraže pri Komori, način izbora i razrješavanja njihovih članova i postupak u stvarima iz njihove nadležnosti uređuju se opštim aktom koji donosi Skupština Komore.

Član 28.

(1) Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja, narušavanju jedinstvenog tržišta i monopolističkim radnjama na tom tržištu.

(2) Sud časti odlučuje i o neizvršavanju obaveza članova i nepoštovanju odluka Komore.

Član 29.

(1) Arbitraža odlučuje o međusobnim sporovima članova Komore, u skladu sa zakonom, radi sporazumnog rješavanja tih sporova, posredovanjem ili odlučivanjem o tim sporovima, ako stranke ugovore nadležnost ove arbitraže.

(2) Odluka Arbitraže je konačna i ima snagu pravosnažne presude.

Član 30.

(1) Spoljnotrgovinska arbitraža rješava:

a) sporove iz poslovnih odnosa koji nastaju u spoljnotrgovinskom prometu između domaćih preduzeća, odnosno drugih organizacija i zajednica i stranih fizičkih i pravnih lica, kao i sporove između stranih fizičkih i pravnih lica i
b) sporove koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, odnosno na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, ako je jedna od stranaka inostrano fizičko ili pravno lice.

(2) Spoljnotrgovinska arbitraža rješava sporove kad su stranke pisano ugovorile njenu nadležnost.

(3) U svim spornim stvarima Spoljnotrgovinska arbitraža može na zahtjev jedne ili obje strane da posreduje radi mirenja.

(4) Odluka Spoljnotrgovinske arbitraže je konačna i ima snagu pravosnažne presude.

VII SARADNjA SA DRUGIM KOMORAMA, ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA[uredi]

Član 31.

(1) U izvršavanju poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom Komora ostvaruje saradnju sa drugim komorama u Bosni i Hercegovini, komorama u okruženju i inostranstvu radi razmjene iskustava, koordinacije rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa za svoje članstvo (zajednički projekti, poslovno povezivanje i drugo).

(2) U ostvarivanju saradnje sa privrednim komorama i privrednim organizacijama država i međunarodnim privrednim organizacijama, Komora može uspostavljati i institucionalne oblike te saradnje u skladu sa Statutom Komore.

Član 32.

(1) Radi ostvarivanja interesa svojih članova, Komora sarađuje sa organima i organizacijama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, razvojnim agencijama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama o specifičnim pitanjima iz njihove nadležnosti, a koja imaju uticaj na poslovanje privrede Republike Srpske.

(2) Komora ostvaruje saradnju sa udruženjima poslodavaca i sindikatom u socijalnom dijalogu, da bi se postigli bolji sistemski odnosi.

VIII STRUČNA SLUŽBA I AKTI KOMORE[uredi]

Član 33.

(1) Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove Komore obavlja Stručna služba Komore.

(2) Akt o organizaciji i radu Stručne službe i akt kojim se uređuju radni odnosi radnika donosi organ utvrđen Statutom Komore.

Član 34.

(1) Komora ima Statut.

(2) Statutom Komore uređuje se naročito: djelatnost Komore, sastav, broj članova, način izbora i trajanje mandata organa Komore; oblici organizovanja i rada Komore, opštine i gradovi u sastavu područja i organi privrednih komora područja; prava, obaveze i odgovornosti članova Komore; način odlučivanja u Komori; saradnja sa organima i organizacijama Republike Srpske; javnost rada; obavještavanje članova; način finansiranja; postupak usvajanja akata; obavljanje stručnih i administrativnih poslova, kao i druga pitanja značajna za rad Komore.

(3) Statut Komore objavljuje se u «Službenom glasniku Republike Srpske».

Član 35.

Komora ima i druge opšte akte kojima se uređuje organizacija, način rada, oblik organizovanja, rad stručne službe Komore i druga pitanja kao što su pravilnici, poslovnici i drugo.

IX FINANSIRANjE KOMORE[uredi]

Član 36.

Komora za svaku godinu usvaja finansijski plan i završni račun.

Član 37.

Sredstva za rad Komore obezbjeđuju se iz članarine koju obavezno plaćaju članovi i iz naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora.

Član 38.

(1) Registarski sudovi dostavljaju Komori rješenje o registraciji osnivanja, odnosno statusne promjene pravnog lica iz člana 3. stav 1. ovog zakona radi upisa, odnosno njihovog brisanja iz registra članova Komore.

(2) Članovi Komore iz člana 3. stav 2. ovog zakona uz zahtjev za članstvo dostavljaju kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili drugi dokaz o registrovanju.

Član 39.

(1) Komora vodi jedinstven registar članova.

(2) Registar članova Komore je javna knjiga na osnovu koje se izdaju i ovjeravaju odgovarajuća uvjerenja i potvrde kao javne isprave.

(3) Uputstvo za vođenje registra članova Komore donosi Upravni odbor Komore.

Član 40.

(1) Članarina koju plaćaju članovi Komore iz člana 3. stav 1. ovog zakona obračunava se na osnovu ekonomske snage određenog člana Komore. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate donosi Skupština Komore, s tim da članarina za tekuću godinu ne može biti veća od 0,05 % ukupnog prihoda koji je član Komore ostvario u prethodnoj godini.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se u «Službenom glasniku Republike Srpske».

(3) Članarina koju plaćaju članovi Komore iz člana 3. stav 2. ovog zakona obračunava se paušalno.

Član 41.

Kontrola uplate članarine vrši se prilikom predaje godišnjeg obračuna uz koji se obavezno predaje obrazac koji propisuje Skupština Komore kao dokaz o izvršenoj uplati.

Član 42.

Visinu naknade za poslovne usluge Komore utvrđuje Upravni odbor Komore.

Član 43.

(1) Za obavljanje određenih poslova i izvođenje zajedničkih projekata za koje je zainteresovano više članova Komore, članovi mogu izdvajati posebna sredstva i formirati namjenski fond, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Komore.

(2) Članovi Komore mogu izdvojiti posebna sredstva za određene promotivne i druge aktivnosti Komore, kao sponzori.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 44.

Privredna komora Republike Srpske zajedno sa privrednim komorama područja dužna je da svoju organizaciju i rad uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 45.

Upravni odbor Komore će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o vođenju registra iz člana 17. ovog zakona.

Član 46.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Privrednoj komori („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/92, 18/99, 51/01 i 39/03).

Član 47.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a primjenjivaće se od 1. januara 2009. godine.


Broj: 01-1052/08
Datum: 24. juni 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/08