Закон о Граду Бијељина

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ГРАДУ БИЈЕЉИНА


Члан 1.

Овим законом уређује се подручје, надлежности, органи и финансирање Града Бијељина.

Члан 2.

(1) Подручје Града Бијељина чине насељена мјеста која су чинила подручје општине Бијељина.

(2) Сједиште Града Бијељина је у Бијељини.

Члан 3.

(1) Град Бијељина има својство правног лица.

(2) Град Бијељина је правни сљедник Општине Бијељина.

(3) Град Бијељина ступа у сва права и преузима обавезе Општине Бијељина.

Члан 4.

(1) Град Бијељина има Статут.

(2) Статутом Града Бијељина, у складу са законом, уређују се његове надлежности, организација и рад органа, његова обиљежја, облици непосредног одлучивања грађана, као и друга питања од значаја за остваривање права и дужности Града Бијељина.

Члан 5.

(1) Град Бијељина има грб и заставу (у даљем тексту: симболи).

(2) Град Бијељина може имати празник.

(3) Празник, облик, садржај и употреба симбола уређују се Статутом Града Бијељина у складу са законом.

(4) Грб Града Бијељина мора бити сачињен и описан по правилима хералдике.

(5) Симболи имају садржаје који изражавају историјско, културно и природно обиљежје Града Бијељина, и не могу бити у истовјетном или модификованом облику са симболима других једница локалне самоуправе, држава, или са знаком политичке странке, привредног друштва, установе, другог правног лица или организације.

Члан 6.

(1) Град Бијељина има надлежности општине и града, утврђене Уставом Републике Српске и законом.

(2) Град Бијељина врши послове државне управе који су му законом пренесени.

Члан 7.

Органи Града Бијељина су скупштина града и градоначелник.

Члан 8.

(1) Скупштина Града Бијељина је орган одлучивања и креирања политике града.

(2) Скупштину града чине одборници који се бирају непосредно у складу са изборним прописима.

(3) Број одборника скупштине града утврђује се статутом града у складу са изборним прописима.

(4) Скупштина града има предсједника и потпредсједника.

(5) Начин рада скупштине града уређује се пословником о раду скупштине, у складу са законом и Статутом Града Бијељина.

Члан 9.

Скупштина града има надлежности скупштине општине утврђене законом којим се уређује систем локалне самоуправе и другим законима.

Члан 10.

(1) Градоначелник заступа и представља Град Бијељина и носилац је извршне власти у граду.

(2) Градоначелник има замјеника, који му помаже у вршењу дужности, у складу са законом.

(3) Градоначелника бирају на изборима грађани непосредно у складу са изборним прописима.

Члан 11.

Градоначелник има надлежности начелника општине утврђене законом којиим се уређује систем локалне самоуправе и другим законима.

Члан 12.

(1) Град Бијељина има имовину.

(2) Имовину Града Бијељина чини имовина бивше Општине Бијељина.

(3) Имовином града управљају органи града у складу са законом.

Члан 13.

Финансирање Града Бијељина, као и поступак и услови под којима се град може задуживати, уређују се законом.

Члан 14.

Органи Општине Бијељина, до првих избора који ће се спроводити за органе општина и градова, вршиће дужност органа Града Бијељина.

Члан 15.

(1) Органи Града Бијељина преузимају у радни однос функционере, службенике и техничке и помоћне раднике који су у Административној служби Општине Бијељина остваривали права из радног односа до ступања на снагу овог закона.

(2) Функционери и службеници Општине Бијељина који су именовани, односно изабрани на мандатни период, остају у мандату до истека мандата органа који их је изабрао, односно именовао, осим у случају престанка мандата у складу са законом.

(3) На радно-правни статус запослених у органима Града Бијељина примјењују се: Закон о локалној самоуправи, Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе, општи прописи о раду и колективни уговор.

Члан 16.

Скупштина Града Бијељина дужна је да донесе Статут Града Бијељина и усклади друга општа акта са одредбама овог закона у року од 60 дана од дана конституисања органа Града Бијељина.

Члан 17.

На сва питања која нису уређена овим законом, а односе се на Град Бијељина, као јединицу локалне самоуправе, примјењују се одредбе Закона о локалној самоуправи.

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1061/12
Датум: 10. јул 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 70/12