Zakon o Gradu Bijeljina

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu


ZAKON O GRADU BIJELjINA


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Bijeljina.

Član 2.

(1) Područje Grada Bijeljina čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Bijeljina.

(2) Sjedište Grada Bijeljina je u Bijeljini.

Član 3.

(1) Grad Bijeljina ima svojstvo pravnog lica.

(2) Grad Bijeljina je pravni sljednik Opštine Bijeljina.

(3) Grad Bijeljina stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Bijeljina.

Član 4.

(1) Grad Bijeljina ima Statut.

(2) Statutom Grada Bijeljina, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, oblici neposrednog odlučivanja građana, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Bijeljina.

Član 5.

(1) Grad Bijeljina ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).

(2) Grad Bijeljina može imati praznik.

(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Bijeljina u skladu sa zakonom.

(4) Grb Grada Bijeljina mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.

(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Bijeljina, i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima drugih jednica lokalne samouprave, država, ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Bijeljina ima nadležnosti opštine i grada, utvrđene Ustavom Republike Srpske i zakonom.

(2) Grad Bijeljina vrši poslove državne uprave koji su mu zakonom preneseni.

Član 7.

Organi Grada Bijeljina su skupština grada i gradonačelnik.

Član 8.

(1) Skupština Grada Bijeljina je organ odlučivanja i kreiranja politike grada.

(2) Skupštinu grada čine odbornici koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.

(3) Broj odbornika skupštine grada utvrđuje se statutom grada u skladu sa izbornim propisima.

(4) Skupština grada ima predsjednika i potpredsjednika.

(5) Način rada skupštine grada uređuje se poslovnikom o radu skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Bijeljina.

Član 9.

Skupština grada ima nadležnosti skupštine opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.

(1) Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad Bijeljina i nosilac je izvršne vlasti u gradu.

(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.

(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojiim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.

(1) Grad Bijeljina ima imovinu.

(2) Imovinu Grada Bijeljina čini imovina bivše Opštine Bijeljina.

(3) Imovinom grada upravljaju organi grada u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Bijeljina, kao i postupak i uslovi pod kojima se grad može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.

Organi Opštine Bijeljina, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Bijeljina.

Član 15.

(1) Organi Grada Bijeljina preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike i tehničke i pomoćne radnike koji su u Administrativnoj službi Opštine Bijeljina ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Funkcioneri i službenici Opštine Bijeljina koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period, ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata u skladu sa zakonom.

(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Bijeljina primjenjuju se: Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština Grada Bijeljina dužna je da donese Statut Grada Bijeljina i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Bijeljina.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Bijeljina, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1061/12
Datum: 10. jul 2012. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/12