IASu F179 I 34

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Translatum ex Latino

Poszvityenoga Kralyevszkoga Velichansztva imenomnaredyene Kralyevszke Comiszie, Privilegirate Komorszke Kralyevszke varossi Magisratu i izbranoi obtyini navistujesze da szvim u znanyu jest, takvim nachinom Nyeno Szpominuto Kralyevszko Velichanstvo, na szvarssenye milosztive varossi ovoi poklonyene Privilegie, itaki szlidovatim, i prisko szlavne Kralyevszke Madyarszke Komore izda u tomu kontraktu, obiluje uvrissteni Rezoluczia Kralyevszku ovu Komisziu za namistenye, i razdilyenye med Romano-Catholiczi, i grechanszkoga zakona szidioczi proizassle Kavke presztanu, Iszta Comiszia iz Kripkivarlo zadarxavajutyi uzroka, koi szvitlomu Dvoru za prikazanye jeszu, naznanye dati namiszlila, pridszpominute grechanszkoga zakona szidiocze, na za ochnostz te komiszie od glave do glave zvati, i za primanye jedne od dva varosski tojeszt gradchanszki, ili voinichki red osztajanye, upitani, i za neprisztanye voinichke szluxbe /: oszvim jednim od oszamdeszet godina Iszakom Karnyanczem Nadnayem izvadyenim :/ za kratko vrime ovdi ny osztaviti trebuje, Y kako nyima oszoblyvim Komorszkim Dekretom zapovidano jeszt, isztim nachinom i szpodobnom grozom Senatu i obtyini isztinito i osstro zapovidasze, da szvaku marzochu i napakoszt tvorenye osztave, i vichnomu zaboravlyen ny dadu, sto zato vrime od jedne i druge sztrae iztekosse Kavke i neprijatelysztva, u Karsstyanszkoi lyubavi, szuvanyem dobroga komssiluka i medszobni potriba, od szadar u napridak u miru i praviczi pokojen xivot voditi da imadu znati u kojemu dogodyaju grechanszkoga obyina, kako radi mirnoszti i szigurnoszti obtye, tako i dokle oni ovdi osztanu, obiluje od Comande voinichke primali budu zapoviszti.

Y da u ovomu vrimenomu obadva zakona szidioczi za osztajanye u misztu pomissatim redom, iz dogodyaja pravde tvorenya, tegobe ili druge neizidyu doszade i neprilichnoszti, i prilika novomu nepriatelysztvu dasze neda, oni Rimszko Catholiczi u redu gradchanszkom od posztavlyenoga szebe Magistrata ili tanacha, a u militarszkomu redu i unapridak takodyer od Comande, u szvi gradchanszki i kriminalni dogodyaja i stvari, deistvitelyem na szud krivcza iz szvake pravde szlidujutyega, budu szvoju dependencziu imali.

A buduchi da szpominuta vaross Kripostyom prjeszpominutoga Komorszkoga Contrakta u Punktu 23 a oszoblyivo broju 1mo 2do et 3tio za od kuplyenye menssega Deszetka Kaszapnicze Karchme i pivare, na uredbu Kralyevszke Komore szvake godine 5000 i za szumu poczie po nachinu parvomu kakoje u militarszkomu redu osztavlyeno bilo forinti 5234 u Kaszu voinicku szvake godine izplatyati, a veliki Deszetak u naturi izdavati zavczasse szebe, priszvitlomu Dvoru u tomu tuxbe pridadosse, da czile po Kontraktu uzeti zemlya i dobara uxivanye, grechanszkoga zakona szidioczi sztvoreno, i protivnostyom obarxati nemogu. Gdi ili parvi varossi ove prje Privilegiranya, ili sadassnyi red gledasze .Poznanojeszt, da grechanszkoga zakona szadav joste u voinichkomu redu osztajutyi szidioczi, kako prje privilegiratoga reda, tako i szada ravni ove varossi tretyi talchine, a gledajutyi na kakovochu i kolikochu dobara priszpominute duxnoszti i porcziszke szume tretyita stimajuchi u Komoru Krayevszku davati; na szpodobnoszt voxenya ... , po uredbi nyove Comande duxni budu davati. Tatio iz pridizjavlyene i medszobne szvecze obchi dobara primanye, ovoi Privilegiratoi varossi, Kriposztyom napridrechenoga Komorszkoga Kontrakta, Komori Kralyevszkoi dva tretya tala, od prjeszpominuti komorszki i porcziszki dohodkov, na urechene termine, Kralyevszku Komoru pravdivo i prez szvakoga pomenkanya izdavati nalexit. Takva iszta duxnost ny varossane iradi prossaste nemarlyivosti osztaje u zadarxanyu, ako ne od Kralyevszke miloszti radi toga oprosstenye nebude.

Naiposle pridjavlyena grechanszkoga zakona obtyina, na pomoch jednoga tretyega tala, chez Kralyevszku Comisziu priznata duxnoszt, nyovomu poszvityenomu Kralyevszkoga Velichansztva milosztivoi volyi podloxena osztaje, ili miszto toga nyove militarszke szluxbe primiti, ili u Kralyevszku Komoru szvoje izdavati, milostivo zapovidati udostojalisze budu. Y u prilichnosti toga, jest szamo voinichka Kaszapnicza i Karchma, poszle publikaczie Kralyevszki Privilegia zadarxata, chez ovu Kralyevszku Comisziu izjavlyene imajusze za oduzete. Nisto nemanye napridkazanim dokonchanyem za niko vrime nyovo ovdi sytojanye, iz zvokov isztu Kaszapniczu i Karchmu, poleg recheni grechanszkoga zakona szidiocza za toliko, dokle oni na drugu sztranu preszelitisze mogli budu, takvim nachinom osztati budu, da u jedne i druge sztrane Karchmi i jednaka vina, piva i rakie mira, a u kaszapniczi jednaka takodyer mira od szvakoga misza, i od szvega toga med szobom dogovoretyisze jednaka czina posztavisze i szprilexnim nasztojanyem ochuvasze.Y tako od szmutnye i Konfuzie szachuvatisze, takve obtye Kaszapnicza i Karchmi dohodke izviditi szvakoga miszicza i med szobom Catholiczi i grechanszkoga zakona szidioczi, u miru szastajatisze, i rachun chiniti imadu, i natri tala razdiliti, i tako po szaroi szpodobnosti dva tretya tala Catholikom na uredbu Magistrata y izbrane obtyine da dopade, potle jedan tretyi tal nyma grechanszkoga zakona militarom, do dalye Kralyevszke Rezoluczie, pod nyovim pozorom pravo zachuvane biti imade: Akoli Catholichanszka obtyina poleg uxivanya i nachina szadar rechenoga, radi Karchmi y Kaszapnicza osztaviti hotye, dobro, akoli ne, to dokle poleg toga, kako szada jeszt, imalo bude ostanye szvoje. Y ovom prilikom potaino vina, piva i rakie Karchmenye , takodyer i szvakoga misza prodavanye ni od jedne sztrane dasze nedogodi, pod texku kastigu zaprityujesze. A buduchi da veliki deszetak navlastito za Kralyevszku Komoru ostavlyen jest, i donde dokle ova vaross, u red privilegirati od szvi strana dovestisze moxe, szlidujutyi nachin za ochuvanye osztavlyasze, da Rimszko-Catholiczi onai Deszetak po istomu Komorszkomu Kontraktu Komorszkomu goszpodinu, prez szvakoga pomenkanya davati moraju. Y uprilichnosti toga iszti grechanszkoga zakona militarszki szidioczi, prez szvakoga izgovora szvega roda plod i vina popiszanye da dopuste i milostivu viszoko rechenoga Kralyevszkoga Velichanstva, da ili misto Deszetka nyove militarszke davajutye szluxbe primiti, ili szostavlyenyem nyove szluxbe Deszetak u naturi uzimati dati hotye, izvarhu kojega Rezolucziu i odluchak chekati volya.

Y naposlem na konczu cheszto rechena Cathlichanszka obtyina, naprid szpominutu koristnoje ove Kralyevszke Comiszie uredbu i razpolaganye neoprasstajutyi ostro i czilo obchuvanye toga, navlasztito szvitujusze, da naimosztiva viszoko szpominutoga nyova Kralyevszkoga Velichanstva zapovisti, i milostive Rezoluczie, iz szvake strane duxna dobiti okonchanye.