ИАСу Ф179 I 34

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Транслатум еx Латино

Посзвитyенога Кралyевсзкога Велицхансзтва именомнаредyене Кралyевсзке Цомисзие, Привилегирате Коморсзке Кралyевсзке варосси Магисрату и избранои обтyини навистујесзе да сзвим у знанyу јест, таквим нацхином Нyено Сзпоминуто Кралyевсзко Велицханство, на сзварссенyе милосзтиве варосси овои поклонyене Привилегие, итаки сзлидоватим, и приско сзлавне Кралyевсзке Мадyарсзке Коморе изда у тому контракту, обилује уврисстени Резолуцзиа Кралyевсзку ову Комисзиу за намистенyе, и раздилyенyе мед Романо-Цатхолицзи, и грецхансзкога закона сзидиоцзи произассле Кавке пресзтану, Исзта Цомисзиа из Крипкиварло задарxавајутyи узрока, кои сзвитлому Двору за приказанyе јесзу, назнанyе дати намисзлила, придсзпоминуте грецхансзкога закона сзидиоцзе, на за оцхностз те комисзие од главе до главе звати, и за приманyе једне од два варосски тојесзт градцхансзки, или воиницхки ред осзтајанyе, упитани, и за неприсзтанyе воиницхке сзлуxбе /: осзвим једним од осзамдесзет година Исзаком Карнyанцзем Наднаyем извадyеним :/ за кратко вриме овди нy осзтавити требује, Y како нyима осзоблyвим Коморсзким Декретом заповидано јесзт, исзтим нацхином и сзподобном грозом Сенату и обтyини исзтинито и осстро заповидасзе, да сзваку марзоцху и напакосзт творенyе осзтаве, и вицхному заборавлyен нy даду, сто зато вриме од једне и друге сзтрае изтекоссе Кавке и непријателyсзтва, у Карсстyансзкои лyубави, сзуванyем доброга комссилука и медсзобни потриба, од сзадар у напридак у миру и правицзи покојен xивот водити да имаду знати у којему догодyају грецхансзкога обyина, како ради мирносзти и сзигурносзти обтyе, тако и докле они овди осзтану, обилује од Цоманде воиницхке примали буду заповисзти.

Y да у овому врименому обадва закона сзидиоцзи за осзтајанyе у мисзту помиссатим редом, из догодyаја правде творенyа, тегобе или друге неизидyу досзаде и неприлицхносзти, и прилика новому неприателyсзтву дасзе неда, они Римсзко Цатхолицзи у реду градцхансзком од посзтавлyенога сзебе Магистрата или танацха, а у милитарсзкому реду и унапридак такодyер од Цоманде, у сзви градцхансзки и криминални догодyаја и ствари, деиствителyем на сзуд кривцза из сзваке правде сзлидујутyега, буду сзвоју депенденцзиу имали.

А будуцхи да сзпоминута варосс Крипостyом прјесзпоминутога Коморсзкога Цонтракта у Пункту 23 а осзоблyиво броју 1мо 2до ет 3тио за од куплyенyе менссега Десзетка Касзапницзе Карцхме и пиваре, на уредбу Кралyевсзке Коморе сзваке године 5000 и за сзуму поцзие по нацхину парвому какоје у милитарсзкому реду осзтавлyено било форинти 5234 у Касзу воиницку сзваке године изплатyати, а велики Десзетак у натури издавати завцзассе сзебе, присзвитлому Двору у тому туxбе придадоссе, да цзиле по Контракту узети землyа и добара уxиванyе, грецхансзкога закона сзидиоцзи сзтворено, и противностyом обарxати немогу. Гди или парви варосси ове прје Привилегиранyа, или садасснyи ред гледасзе .Познанојесзт, да грецхансзкога закона сзадав јосте у воиницхкому реду осзтајутyи сзидиоцзи, како прје привилегиратога реда, тако и сзада равни ове варосси третyи талцхине, а гледајутyи на каковоцху и коликоцху добара присзпоминуте дуxносзти и порцзисзке сзуме третyита стимајуцхи у Комору Краyевсзку давати; на сзподобносзт воxенyа ... , по уредби нyове Цоманде дуxни буду давати. Татио из придизјавлyене и медсзобне сзвецзе обцхи добара приманyе, овои Привилегиратои варосси, Крипосзтyом напридрецхенога Коморсзкога Контракта, Комори Кралyевсзкои два третyа тала, од прјесзпоминути коморсзки и порцзисзки доходков, на урецхене термине, Кралyевсзку Комору правдиво и през сзвакога поменканyа издавати налеxит. Таква исзта дуxност нy вароссане иради проссасте немарлyивости осзтаје у задарxанyу, ако не од Кралyевсзке милосзти ради тога опросстенyе небуде.

Наипосле придјавлyена грецхансзкога закона обтyина, на помоцх једнога третyега тала, цхез Кралyевсзку Цомисзиу призната дуxносзт, нyовому посзвитyеному Кралyевсзкога Велицхансзтва милосзтивои волyи подлоxена осзтаје, или мисзто тога нyове милитарсзке сзлуxбе примити, или у Кралyевсзку Комору сзвоје издавати, милостиво заповидати удостојалисзе буду. Y у прилицхности тога, јест сзамо воиницхка Касзапницза и Карцхма, посзле публикацзие Кралyевсзки Привилегиа задарxата, цхез ову Кралyевсзку Цомисзиу изјавлyене имајусзе за одузете. Нисто неманyе напридказаним доконцханyем за нико вриме нyово овди сyтојанyе, из звоков исзту Касзапницзу и Карцхму, полег рецхени грецхансзкога закона сзидиоцза за толико, докле они на другу сзтрану пресзелитисзе могли буду, таквим нацхином осзтати буду, да у једне и друге сзтране Карцхми и једнака вина, пива и ракие мира, а у касзапницзи једнака такодyер мира од сзвакога мисза, и од сзвега тога мед сзобом договоретyисзе једнака цзина посзтависзе и сзприлеxним насзтојанyем оцхувасзе.Y тако од сзмутнyе и Конфузие сзацхуватисзе, такве обтyе Касзапницза и Карцхми доходке извидити сзвакога мисзицза и мед сзобом Цатхолицзи и грецхансзкога закона сзидиоцзи, у миру сзастајатисзе, и рацхун цхинити имаду, и натри тала раздилити, и тако по сзарои сзподобности два третyа тала Цатхоликом на уредбу Магистрата y избране обтyине да допаде, потле један третyи тал нyма грецхансзкога закона милитаром, до далyе Кралyевсзке Резолуцзие, под нyовим позором право зацхуване бити имаде: Аколи Цатхолицхансзка обтyина полег уxиванyа и нацхина сзадар рецхенога, ради Карцхми y Касзапницза осзтавити хотyе, добро, аколи не, то докле полег тога, како сзада јесзт, имало буде останyе сзвоје. Y овом приликом потаино вина, пива и ракие Карцхменyе , такодyер и сзвакога мисза продаванyе ни од једне сзтране дасзе недогоди, под теxку кастигу запритyујесзе. А будуцхи да велики десзетак навластито за Кралyевсзку Комору оставлyен јест, и донде докле ова варосс, у ред привилегирати од сзви страна довестисзе моxе, сзлидујутyи нацхин за оцхуванyе осзтавлyасзе, да Римсзко-Цатхолицзи онаи Десзетак по истому Коморсзкому Контракту Коморсзкому госзподину, през сзвакога поменканyа давати морају. Y уприлицхности тога исзти грецхансзкога закона милитарсзки сзидиоцзи, през сзвакога изговора сзвега рода плод и вина пописзанyе да допусте и милостиву висзоко рецхенога Кралyевсзкога Велицханства, да или мисто Десзетка нyове милитарсзке давајутyе сзлуxбе примити, или сзоставлyенyем нyове сзлуxбе Десзетак у натури узимати дати хотyе, изварху којега Резолуцзиу и одлуцхак цхекати волyа.

Y напослем на концзу цхесзто рецхена Цатхлицхансзка обтyина, наприд сзпоминуту користноје ове Кралyевсзке Цомисзие уредбу и разполаганyе неопрасстајутyи остро и цзило обцхуванyе тога, навласзтито сзвитујусзе, да наимосзтива висзоко сзпоминутога нyова Кралyевсзкога Велицханства заповисти, и милостиве Резолуцзие, из сзваке стране дуxна добити оконцханyе.